ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಇದು ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯವೆಂಬುದನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Given is each element's element symbol, atomic number, atomic mass or most stable isotope, and group and period numbers on the periodic table.

ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಲೋಹಗಳು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಲೋಹಗಳು
ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು ಕ್ಷಾರೀಯ ಭಸ್ಮ ಲೋಹಗಳು ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಅಲೋಹಗಳು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‍ಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಿಲಗಳು
ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್‍ಗಳು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‍ಗಳು
ಮೂಲಧಾತುಗಳ Periodic Table
ಹೆಸರು ಚಿಹ್ನೆ ಅಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಣು ತೂಕ Group Period
ಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್ Ac 89 [227][೧]   7
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ Al 13 26.9815386(8) 13 3
ಅಮೇರಿಶಿಯಮ್ Am 95 [243][೧]   7
ಆಂಟಿಮೊನಿ (ಸ್ಟಿಬಿಯಮ್) Sb 51 121.760(1)[೨] 15 5
ಆರ್ಗಾನ್ Ar 18 39.948(1)[೨] [೩] 18 3
ಆರ್ಸೆನಿಕ್ As 33 74.92160(2) 15 4
ಆಸ್ಟಟೈನ್ At 85 [210][೧] 17 6
ಬೇರಿಯಮ್ Ba 56 137.327(7) 2 6
ಬೆರ್ಕೆಲಿಯಮ್ Bk 97 [247][೧]   7
ಬೆರಿಲಿಯಮ್ Be 4 9.012182(3) 2 2
ಬಿಸ್ಮತ್ Bi 83 208.98040(1) 15 6
ಬೊಹ್ರಿಯಮ್ Bh 107 [264][೧] 7 7
ಬೊರಾನ್ B 5 10.811(7)[೨] [೪] [೩] 13 2
ಬ್ರೋಮೀನ್ Br 35 79.904(1) 17 4
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ Cd 48 112.411(8)[೨] 12 5
ಸೀಸಿಯಮ್ Cs 55 132.9054519(2) 1 6
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ Ca 20 40.078(4)[೨] 2 4
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ Cf 98 [251][೧]   7
ಇಂಗಾಲ (ಕಾರ್ಬನ್) C 6 12.0107(8)[೨] [೩] 14 2
ಸೀರಿಯಮ್ Ce 58 140.116(1)[೨]   6
ಕ್ಲೋರೀನ್ Cl 17 35.453(2)[೨] [೪] [೩] 17 3
ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ Cr 24 51.9961(6) 6 4
ಕೊಬಾಲ್ಟ್ Co 27 58.933195(5) 9 4
ತಾಮ್ರ (ಕಾಪರ್ - ಕುಪ್ರಮ್) Cu 29 63.546(3)[೩] 11 4
ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ Cm 96 [247][೧]   7
ಡರ್ಮ್ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್ Ds 110 [271][೧] 10 7
ಡುಬ್ನಿಯಮ್ Db 105 [262][೧] 5 7
ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ Dy 66 162.500(1)[೨]   6
ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಯಮ್ Es 99 [252][೧]   7
ಎರ್ಬಿಯಮ್ Er 68 167.259(3)[೨]   6
ಯುರೋಪಿಯಮ್ Eu 63 151.964(1)[೨]   6
ಫೆರ್ಮಿಯಮ್ Fm 100 [257][೧]   7
ಫ್ಲೂರೀನ್ F 9 18.9984032(5) 17 2
ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ Fr 87 [223][೧] 1 7
ಗ್ಯಾಡೊಲಿನಿಯಮ್ Gd 64 157.25(3)[೨]   6
ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ Ga 31 69.723(1) 13 4
ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ Ge 32 72.64(1) 14 4
ಚಿನ್ನ (ಔರಮ್) Au 79 196.966569(4) 11 6
ಹಾಫ್ನಿಯಮ್ Hf 72 178.49(2) 4 6
ಹಾಸ್ಸಿಯಮ್ Hs 108 [277][೧] 8 7
ಹೀಲಿಯಮ್ He 2 4.002602(2)[೨] [೩] 18 1
ಹೊಲ್ಮಿಯಮ್ Ho 67 164.930 32(2)   6
ಜಲಜನಕ H 1 1.00794(7)[೨] [೪] [೩] 1 1
ಇನ್ಡಿಯಮ್ In 49 114.818(3) 13 5
ಐಯೊಡೀನ್ I 53 126.904 47(3) 17 5
ಇರಿಡಿಯಮ್ Ir 77 192.217(3) 9 6
ಕಬ್ಬಿಣ (ಫೆರ್ರಮ್) Fe 26 55.845(2) 8 4
ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ Kr 36 83.798(2)[೨] [೪] 18 4
ಲಾನ್ಥಾನಮ್ La 57 138.90547(7)[೨]   6
ಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್ Lr 103 [262][೧] 3 7
ಸೀಸ (ಪ್ಲಂಬಮ್) Pb 82 207.2(1)[೨] [೩] 14 6
ಲಿಥಿಯಮ್ Li 3 6.941(2)[೨] [೪] [೩] [೫] 1 2
ಲ್ಯುಟೇಶಿಯಮ್ Lu 71 174.967(1)[೨] 3 6
ಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಮ್ Mg 12 24.3050(6) 2 3
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ Mn 25 54.938045(5) 7 4
ಮೀಟ್ನೇರಿಯಮ್ Mt 109 [268][೧] 9 7
ಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್ Md 101 [258][೧]   7
ಪಾದರಸ (ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ - ಹಯ್ಡ್ರಾರ್ಗೈರಮ್) Hg 80 200.59(2) 12 6
ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ Mo 42 95.94(2)[೨] 6 5
ನಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್ Nd 60 144.242(3)[೨]   6
ನಿಯಾನ್ Ne 10 20.1797(6)[೨] [೪] 18 2
ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್ Np 93 [237][೧]   7
ನಿಕಲ್ Ni 28 58.6934(2) 10 4
ನಿಯೋಬಿಯಮ್ Nb 41 92.906 38(2) 5 5
ಸಾರಜನಕ N 7 14.0067(2)[೨] [೩] 15 2
ನೊಬೆಲಿಯಮ್ No 102 [259][೧]   7
ಆಸ್ಮಿಯಮ್ Os 76 190.23(3)[೨] 8 6
ಆಮ್ಲಜನಕ O 8 15.9994(3)[೨] [೩] 16 2
ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ Pd 46 106.42(1)[೨] 10 5
ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) P 15 30.973762(2) 15 3
ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ Pt 78 195.084(9) 10 6
ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ Pu 94 [244][೧]   7
ಪೊಲೊನಿಯಮ್ Po 84 [210][೧] 16 6
ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ (ಕಾಲಿಯಮ್) K 19 39.0983(1) 1 4
ಪ್ರೇಸಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್ Pr 59 140.90765(2)   6
ಪ್ರೋಮೆಥಿಯಮ್ Pm 61 [145][೧]   6
ಪ್ರೋಟಾಕ್ಟೀನಿಯಮ್ Pa 91 231.03588(2)[೧]   7
ರೇಡಿಯಮ್ Ra 88 [226][೧] 2 7
ರೇಡಾನ್ Rn 86 [220][೧] 18 6
ರ್ಹೇನಿಯಮ್ Re 75 186.207(1) 7 6
ರೋಡಿಯಮ್ Rh 45 102.905 50(2) 9 5
ರೆಂಟ್ಜೇನಿಯಮ್ Rg 111 [272][೧] 11 7
ರುಬಿಡಿಯಮ್ Rb 37 85.4678(3)[೨] 1 5
ರುಥೇನಿಯಮ್ Ru 44 101.07(2)[೨] 8 5
ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್ Rf 104 261[೧] 4 7
ಸಮಾರಿಯಮ್ Sm 62 150.36(2)[೨]   6
ಸ್ಕಾಂಡಿಯಮ್ Sc 21 44.955912(6) 3 4
ಸೀಬೋರ್ಗಿಯಮ್ Sg 106 [266][೧] 6 7
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ Se 34 78.96(3)[೩] 16 4
ಸಿಲಿಕಾನ್ Si 14 28.0855(3)[೩] 14 3
ಬೆಳ್ಳಿ (ಅರ್ಜೆಂಟಮ್) Ag 47 107.8682(2)[೨] 11 5
ಸೋಡಿಯಮ್ (ನೇಟ್ರಿಯಮ್) Na 11 22.98976928(2) 1 3
ಸ್ಟ್ರೋನ್ಷಿಯಮ್ Sr 38 87.62(1)[೨] [೩] 2 5
ಗಂಧಕ(ಸಲ್ಫರ್) S 16 32.065(5)[೨] [೩] 16 3
ಟಾನ್ಟಾಲಮ್ Ta 73 180.94788(2) 5 6
ಟೆಕ್ನೀಶಿಯಮ್ Tc 43 [98][೧] 7 5
ಟೆಲ್ಲುರಿಯಮ್ Te 52 127.60(3)[೨] 16 5
ಟೆರ್ಬಿಯಮ್ Tb 65 158.92535(2)   6
ಥಾಲಿಯಮ್ Tl 81 204.3833(2) 13 6
ಥೊರಿಯಮ್ Th 90 232.03806(2)[೧] [೨]   7
ಥುಲಿಯಮ್ Tm 69 168.93421(2)   6
ಟಿನ್ (ಸ್ಟಾನಮ್) Sn 50 118.710(7)[೨] 14 5
ಟೈಟೇನಿಯಮ್ Ti 22 47.867(1) 4 4
ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ (ವುಲ್ಫ್ರಾಮ್) W 74 183.84(1) 6 6
ಅನನ್ಬಿಯಮ್ Uub 112 [285][೧] 12 7
ಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್ Uuh 116 [292][೧] 16 7
ಅನನಾಕ್ಟಿಯಮ್ Uuo 118 [294][೧] 18 7
ಅನನ್ಪೆಂಟಿಯಮ್ Uup 115 [288][೧] 15 7
ಅನನ್ಕ್ವಾಡಿಯಮ್ Uuq 114 [289][೧] 14 7
ಅನನ್ಟ್ರಯಮ್ Uut 113 [284][೧] 13 7
ಯುರೇನಿಯಮ್ U 92 238.02891(3)[೧] [೨] [೪]   7
ವೆನೆಡಿಯಮ್ V 23 50.9415(1) 5 4
ಘ್ಜೀನಾನ್ Xe 54 131.293(6)[೨] [೪] 18 5
ಯ್ಟೆರ್ಬಿಯಮ್ Yb 70 173.04(3)[೨]   6
ಯ್ಟೆರಿಯಮ್ Y 39 88.90585(2) 3 5
ಸತುವು (ಜಿಂಕ್) Zn 30 65.409(4) 12 4
ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ Zr 40 91.224(2)[೨] 4 5

ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಲೋಹಗಳು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಲೋಹಗಳು
ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು ಕ್ಷಾರೀಯ ಭಸ್ಮ ಲೋಹಗಳು ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಅಲೋಹಗಳು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‍ಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಿಲಗಳು
ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್‍ಗಳು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‍ಗಳು

Notes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ೧.೦೦ ೧.೦೧ ೧.೦೨ ೧.೦೩ ೧.೦೪ ೧.೦೫ ೧.೦೬ ೧.೦೭ ೧.೦೮ ೧.೦೯ ೧.೧೦ ೧.೧೧ ೧.೧೨ ೧.೧೩ ೧.೧೪ ೧.೧೫ ೧.೧೬ ೧.೧೭ ೧.೧೮ ೧.೧೯ ೧.೨೦ ೧.೨೧ ೧.೨೨ ೧.೨೩ ೧.೨೪ ೧.೨೫ ೧.೨೬ ೧.೨೭ ೧.೨೮ ೧.೨೯ ೧.೩೦ ೧.೩೧ ೧.೩೨ ೧.೩೩ ೧.೩೪ ೧.೩೫ The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
  2. ೨.೦೦ ೨.೦೧ ೨.೦೨ ೨.೦೩ ೨.೦೪ ೨.೦೫ ೨.೦೬ ೨.೦೭ ೨.೦೮ ೨.೦೯ ೨.೧೦ ೨.೧೧ ೨.೧೨ ೨.೧೩ ೨.೧೪ ೨.೧೫ ೨.೧೬ ೨.೧೭ ೨.೧೮ ೨.೧೯ ೨.೨೦ ೨.೨೧ ೨.೨೨ ೨.೨೩ ೨.೨೪ ೨.೨೫ ೨.೨೬ ೨.೨೭ ೨.೨೮ ೨.೨೯ ೨.೩೦ ೨.೩೧ ೨.೩೨ ೨.೩೩ ೨.೩೪ ೨.೩೫ ೨.೩೬ ೨.೩೭ ೨.೩೮ The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
  3. ೩.೦೦ ೩.೦೧ ೩.೦೨ ೩.೦೩ ೩.೦೪ ೩.೦೫ ೩.೦೬ ೩.೦೭ ೩.೦೮ ೩.೦೯ ೩.೧೦ ೩.೧೧ ೩.೧೨ ೩.೧೩ ೩.೧೪ The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
  4. ೪.೦ ೪.೧ ೪.೨ ೪.೩ ೪.೪ ೪.೫ ೪.೬ ೪.೭ The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
  5. The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.

References[ಬದಲಾಯಿಸಿ]