ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
  1. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 457 ವೀಸಾ ಬದಲಾವಣೆ
  2. ಅಮರಿಕಾದ ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಬದಲಾವಣೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ೪೫೭ರ ವೀಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಡುವುದವುರಿಂದ ನಿರೋದ್ಯಗ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ.ಈ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
  3. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಮೂದಲ ಆದ್ಯತೆ
  4. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೂಂದಿದ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಆದ್ಯತೆ
  • 457 ವೀಸಾ ಅಂದರೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶವು ಇದನ್ನು 1996-97 ರಂದು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೂವಾರ್ಡ 457 ವೀಸಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು
  • ವೀಸಾ ಎಂದರೆ : ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು