ಕನ್ನಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾನವಿಕ ವಿಧಾನವು 1940 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತುಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ, ವ್ಯತಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ

ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು 1970 ರಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ತಲುಪಿತು[೧]

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತವಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದನ್ನು 1940 ರ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಗತ್ಟೆಜ್ನೋ, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಅಭಿವೃಧಿಪಾದಿಸಿಧರು [೨]


ಉದ್ದೇಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾನವಿಕ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ  ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯಲು  ಸಲುವಾಗಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಿ ತೊಡಗುವರು [೩]


ಅರ್ಥ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ , ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಿ ತೊಡಗುವರು ಮಾನವಿಕ ವಿಧಾನ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ ಮಾನವತಾವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ[೪]


== ಭಾವನೆಗಳು ==
ಎರಡೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೆಯ ಸೇರಿಸಿ. ಮಾನವತಾವಾದ ಈ ಅಂಶವು ಜನರನು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲುಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತದೆಯೋ ಅವುಗಳನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಒಲಿಸುತದೇ
== ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ==
ಇಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕೆ ಪ್ರೊಸಾಹಿಸುವುದನು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ವೇಗವನ್ನು, ಅಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುತದೆ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ, ಟೀಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನೀಡುತದೆ. ಏನೇ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದರು ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಕ್ತ ಆಚರಣೆಗೆ ಅದಿಪಡಿಸುವುಧಿಲ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

== ಸ್ವಯಂ ವಾಸ್ತವೀಕರಣ ==
ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಆಳವಾದ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಾರಿಂದ ಅನನ್ಯತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಾಗಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆref>Teaching approaches of English –geeta nagraj ,published by orient language English language teaching by Tricia Hedge, Nick Andon and Martin Dewey, Published by Routledge-2009.[೫]


ಅನನುಕೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಇದು ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಕೊಂಪೇತಿವೇನೆಸ್ಸ್ ಜೀವನ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಲು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತವಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ಈ ವಿಧಾನವು ಗಮನಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ಶೈಲಿಗಳು ಕಲಿಕೆ: ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಶೈಲಿಗಳು ಬಹಳ ಅಸಂಘಟಿತಮತ್ತು ನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ ಒಲವು ಈ ಕಲಿಯು ತಿಳಿಸುತದೆ.ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂಕ್ತ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿಗಳು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ
 3. ಅನುಭವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ref>Teaching approaches of English –geeta nagraj ,published by orient language English language teaching by Tricia Hedge, Nick Andon and Martin Dewey, Published by Routledge-2009.</ref>


ತೀರ್ಮಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅಡತಡೆ ಔಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ರೂಟ್ಲೆಡ್ಜ್ 2009 ಪ್ರಕಟಿತ ಟ್ರಿಸಿಯ ಹೆಡ್ಜ್, ನಿಕ್ ಆಂಡೊಂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡೀವಿ, ಮೂಲಕ ಓರಿಯಂಟ್ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬೋಧನಾಲಿಮಿಟೆಡ್, 1996 ಪ್ರಕಟಿತ ಗೀತಾ ನಾಗರಾಜ್, ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. .. \ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ \ ಸೈಲೆಂಟ್ ವೇ ವಿಧಾನ ಡೆಮೊ.ಎಂಪೀ4

.. \ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ \ ಸುಗ್ಗೆಸ್ತೋಪೆದಿಯ.ಎಂಪೀ4

 1. babu muthuja centrum press edition 2009 teaching of english
 2. Teaching approaches of English –geeta nagraj ,published by orient language English language teaching by Tricia Hedge, Nick Andon and Martin Dewey, Published by Routledge-2009.
 3. English Language Teaching approaches, methods, techniques by Geetha Nagaraj, Published by Orient Language Pvt Ltd., 1996.
 4. Teaching approaches of English –geeta nagraj ,published by orient language English language teaching by Tricia Hedge, Nick Andon and Martin Dewey, Published by Routledge-2009.
 5. ಅನುಕೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
  2. ಇದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

  ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು. ನೀಡುತದೆ

  1. ಮಾನವಿಕ ವಿಧಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
  3. ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಕೆಯ ಗ್ರಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆref>Teaching approaches of English –geeta nagraj ,published by orient language English language teaching by Tricia Hedge, Nick Andon and Martin Dewey, Published by Routledge-2009.
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕನ್ನಡ&oldid=610151" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ