ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಾರಂಗಿ

Coordinates: 12°29′30″N 75°54′20″E / 12.49167°N 75.90556°E / 12.49167; 75.90556
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ
Harangi Reservoir
ಸ್ಥಳHudgur, Somwarpet ಕೊಡಗು ,ಕರ್ನಾಟಕ,ಭಾರತ
ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ12°29′30″N 75°54′20″E / 12.49167°N 75.90556°E / 12.49167; 75.90556
Operator(s)ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
Dam and spillways
ಇಂಪೌಂಡ್ಸ್ಹಾರಂಗಿ ನದಿ
ಎತ್ತರ49.99 meters
ಉದ್ದ845.82 meters
Reservoir
ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ8.50 TMC feet [೧]
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶ419.58 sq.km

ಹಾರಂಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಈ ನದಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರೋ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಕುಶಾಲನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹುದುಗೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ೬೭ ಮೀಟರು ಎತ್ತರದ ಅಣೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]fêÀ£ï J¸ï ºÉ¨Áâ¼ÀÄ.

ºÁgÀAVUÉ ªÀÄ£À ¸ÉÆÃvɪÀÅ

£ÀªÀÄä §AzsÀÄ §¼ÀUÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ, £ÁªÀÅ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁV 2-3 ªÀµÀðUÀ¼ÁVvÀÄÛ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr 10-12 ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼É¢vÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÀÆgÀ«lÄÖ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è EgÀ®Ä ‘¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÉÃvÀĪɒ JA§ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ ªÁmÁì¥ï UÀÆæ¥ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤vÀåªÀÇ ‘UÀÄqï £ÉÊmï UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï’ »ÃUÉ ZÁmï ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ §¤ß MAzÀÄ ¢£À næ¥ïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¦üæà EgÀÄwÛgÀ°®è.. £ÀªÀÄä CfÓ HgÀÄ ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖtzÀ°è zÉÆqÀتÀÄä zÉêÀgÀ ºÀ§â EvÀÄÛ, F ºÀ§âPÉÌ £ÀªÀÄä ªÁmÁì¥ï UÀÆæ¥ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ PÀÆqÀ §A¢zÀÝgÀÄ, C°è £ÀªÀÄä CPÀÌ ¸ÀAzsÁå £Á¼É J®ègÀÆ ºÁgÀAV qÁåAUÉ næ¥ï ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ¥Áèöå£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁgÀAV CAzÁPÀët £ÀªÀÄUÉ £É£À¦UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀZÀÑ ºÀ¹j¤AzÀ PÀÆrzÀ ¨ÉlÖ UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ, PÁqÀÄ ªÉÄÃqÀĪÀÄzsÉå ¨sÉÆÃUÀðgÉzÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ºÁgÀAV £À¢ ºÁUÀÆ CuÉPÀlÖ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ J°è®èzÀ PÁvÀÄgÀ £ÀªÀÄUÉ...

CzÀgÀAvÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ £Á£ÀÄ CPÀÌ ¸ÀAzsÁå, ZÀAzÀæPÀ¯Á, AiÀıÀªÀAvï, gÀZÀ£Á, gÀAfvÁ, C¦ðvÁ »ÃUÉ £ÀªÀÄä K¼ÀÄ d£ÀgÀ vÀAqÀ ¸ÀAzsÁåPÀÌ£À £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è ºÁgÀAV qÁåAUÉ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zɪÀÅ..

ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ ºÁgÀAV CuÉPÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÁgÀAV UÁqÀð£ïUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ, C°è §UɧUÉAiÀÄ ºÀÆ VqÀ ºÁUÀÆ ZËPÁPÁgÀ, ªÀÈvÁÛPÁgÀ E¤ßvÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀgÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ.. F GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è DlªÁqÀ®Ä C£ÉÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, £ÁªÀÅ C°è aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ eÁgÀÄ §AqÉ Dl, CfÓ UÀÄfÓ Dl, ºÁUÀÆ GAiÀiÁå¯É DqÀÄwÛzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ®è aPÀ̪ÀAiÀĹì£À°è DqÀÄwÛzÀÝ DlUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.

£ÀAvÀgÀ ºÁgÀAV CuÉPÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÄnÖ®Ä ºÀvÀÄÛvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ PÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, ¸ÀĸÀÄÛ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, DzÀgÀÆ bÀ® ©qÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV CuÉPÀmÉÖ §½ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ £ÉÆÃrzÀgÉ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¨ÉlÖ, ºÀ¹gÀÄ PÁqÀÄ, JvÀÛ £ÉÆÃrzÀgÀÆ §jà ¤ÃgÀÄ gÁ²AiÉÄà PÁtÄwÛvÀÄÛ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CPÀÌ ¸ÀAzsÁå ºÁgÀAV §UÉÎ C£ÉÃPÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀŵÀàVj ºÁgÀAVUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ, CuÉPÀnÖ£À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðªÀÅ 1970gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ 1982 gÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÉ. F CuÉPÀnÖ£À UÀr 845 «ÄÃlgï ºÁUÀÆ 420 ZÀzÀÄgÀ Q¯ÉÆëÄÃlgï ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÁ妹zÉ. ºÁgÀAV qÁåA£À JvÀÛgÀ 49.99 «ÄÃlgï, GzÀÝ 845,82 «ÄÃlgï, ªÀÄvÀÄÛ d¯Á±ÀAiÀÄzÀ ¤Ãj£À MlÄÖ ¸ÁªÀÄxÀåð 8.50 n.JA.¹.

£ÉÊIÄvÀå ¢Q̤AzÀ §gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀļɬÄAzÀ ºÁgÀAV £À¢ ªÉÄÊvÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ. F £À¢ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆQ£À PÀÆrUÉ §½ PÁªÉÃj £À¢ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ºÁgÀAV £À¢ PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ G¥À£À¢AiÀiÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ ªÉüÉUÉ CfÓ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzɪÀÅ..

ºÁgÀAV d¯Á±ÀAiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj PÀıÁ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉêÀ® 7 Q¯ÉÆëÄÃlgï EzÉ. PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆPÀÄ CqÀÌgï UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÉ ºÁgÀAV CuÉPÀlÄÖ...

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಾರಂಗಿ&oldid=859998" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ