ಸಂವತ್ಸರಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಂದು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೬೦ ಸಂವತ್ಸರಗಳಿವೆ.

Samvatsara (संवत्सर) is a Sanskrit term for a "year" in Vedic literature such as the Rigveda and other ancient texts. ... A Jovian year is defined in Indian calendars as the time Brihaspati (Jupiter) takes to transit from one constellation to the next relative to its mean motion. https://en.wikipedia.org/wiki/Samvatsara

The epoch (starting point or first day of the zeroth year) of the current era of Hindu calendar (both solar and lunisolar) is February 18 3102 BC/BCE in the proleptic Julian calendar or January 23 3102 BC/BCE in the proleptic Gregorian calendar. Both the solar and lunisolar calendars started on this date.

೬೦ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಇಂತಿವೆ:


ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತ್ಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂವತ್ಸರ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬ ವಿವರ

( 1867, 1927,1987,): ಪ್ರಭವ

(1868,1928,1988): ವಿಭವ

(1869,1929,1989): ಶುಕ್ಲ

(1870,1930,1990): ಪ್ರಮೋದೂತ

(1871,1931, 1991): ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ

(1872,1932,1992): ಅಂಗೀರಸ

(1873,1933,1993): ಶ್ರೀಮುಖ

(1874,1934,1994): ಭಾವ

(1875,1935,1995):ಯುವ

(1876,1936,1996): ధాత

(1877,1937,1997): ಈಶ್ವರ

(1878,1938,1998): ಬಹುಧಾನ್ಯ

(1879,1939,1999): ಪ್ರಮಾದಿ

(1880,1940,2000): ವಿಕ್ರಮ

(1881,1941,2001): ವೃಷ

(1882,1942,2002): ಚಿತ್ರಭಾನು

(1883,1943,2003): ಸ್ವಭಾನು

(1884,1944,2004): ತಾರಣ

(1885,1945,2005): ಪಾರ್ಥಿವ

(1886,1946,2006): ವ್ಯಯ

(1887,1947,2007): ಸರ್ವಜಿತ್

(1888,1948,2008): ಸರ್ವಧಾರಿ

(1889,1949,2009): ವಿರೋಧಿ

(1890,1950,2010): ವಿಕೃತಿ

(1891,1951,2011): ಖರ

(1892,1952,2012): ನಂದನ

(1893,1953,2013): ವಿಜಯ

(1894,1954,2014): ಜಯ

(1895,1955,2015): ಮನ್ಮಥ

(1896,1956,2016): ದುರ್ಮುಖಿ

(1897,1957,2017): ಹೇವಿಳಂಬಿ

(1898,1958,2018): ವಿಳಂಬಿ

(1899,1959,2019): ವಿಕಾರಿ

(1900,1960,2020): ಶಾರ್ವರಿ

(1901,1961,2021): ಪ್ಲವ

(1902,1962,2022): ಶುಭಕೃತ

(1903,1963,2023): ಶೋಭಕೃತ

(1904,1964,2024): ಕ್ರೋಧಿ

(1905,1965,2025): ವಿಶ್ವಾವಸು

(1906,1966,2026): ಪರಾಭವ

(1907,1967,2027): ಪ್ಲವಂಗ

(1908,1968,2028): ಕೀಲಕ

(1909,1969,2029): ಸೌಮ್ಯ

(1910,1970,2030): ಸಾಧಾರಣ

(1911,1971,2031): ವಿರೋಧಿಕೃತ

(1912,1972,2032): ಪರಿಧಾವಿ

(1913,1973,2033): ಪ್ರಮಾದ

(1914,1974,2034): ಆನಂದ

(1915,1975,2035): ರಾಕ್ಷಸ

(1916,1976,2036): ನಳ

(1917,1977,2037): ಪಿಂಗಳ

(1918,1978,2038): ಕಾಳಯುಕ್ತಿ

(1919,1979,2039): ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ

(1920,1980,2040): ರೌದ್ರಿ

(1921,1981,2041): ದುರ್ಮತಿ

(1922,1982,2042): ದುಂದುಭಿ

(1923,1983,2043): ರುಧಿರೋದ್ಗಾರಿ

(1924,1984,2044): ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ

(1925,1985,2045): ಕ್ರೋಧನ

(1926,1986,2046): ಅಕ್ಷಯ