ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see ಸಂರಕ್ಷಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪುಟಗಳು
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
Timestamp ಪುಟ ಮುಕ್ತಾಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಕಾರಣ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:!೪೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸಹಾಯ:ಲಿಪ್ಯಂತರ೧೭,೪೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ೨,೫೧೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Upload log೨೩,೩೨೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕರು೧೦,೩೮೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Bureaucrat log೨೫೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Protection log೭೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Deletion log೬,೦೦೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಚಿತ್ರ:Wiki.png೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Block log೬೪೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು೯೮೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗಳು೧,೯೪೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸಂಪಾದಿಸಿ೭೦೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:NPOV೪೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ/archive1೨೬,೬೯೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:Kannada Support೭,೦೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೆ?೪,೦೯೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ನವೆಂಬರ್೩,೮೬೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸುದ್ದಿ೨,೭೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸದಸ್ಯ:Mercy೬,೬೦೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ೭೨೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ೧,೭೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು೧,೬೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಕಿ ಪರ್ಯಟನೆ೨೦,೫೯೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox person೧೧,೮೨೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸಹಾಯ:Autotransliteration೫೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ೨೦,೯೭೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ೫೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೩೯೦,೬೫೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
೧೧:೪೭, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಉಜಿರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೩-೧೪೮,೪೬೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ
೧೩:೧೦, ೨೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ೧೯೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ - [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವ...
೦೯:೪೩, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ಕನ್ನಡ೬೭,೯೭೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ protecting against vandalism
೧೫:೫೭, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು೧,೨೦,೪೬೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೭:೪೭, ೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement೫೦,೯೪೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೭:೧೬, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೫೧,೪೮,೩೨೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೫:೦೭, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support೨೧,೬೭೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೫:೩೧, ೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ಲವಂಗ೫,೫೦೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೨:೧೩, ೨೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್೯೪,೪೬೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೭:೦೭, ೨ ಮೇ ೨೦೧೬ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಎಸ್.೮೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Bschandrasgr (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಎಸ್. - ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಬಿ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೧೩:೨೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕ೩,೮೩೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ M G Harish (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೯:೫೬, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Age೩೫೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೨:೨೬, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಕುವೆಂಪು೩೭,೭೮೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೬:೨೧, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ೧೫,೮೯೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ M G Harish (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೦, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಕಡತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ವಿರೋಧ ಪುಟ೧,೩೧೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೦, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಕಡತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ೧,೦೭೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೧, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳು೧೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೫:೨೩, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ/ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಚರ್ಚೆ೧,೭೪೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೋಂದಣಿ ಆದವರೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು
೦೨:೫೯, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು೧,೩೯೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೫೩, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ೪೪,೫೯೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Excessive vandalism
೧೮:೧೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ ಕೆ. ಎಸ್. ಭಗವಾನ್೧೧,೪೭೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Excessive vandalism
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ProtectedPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ