ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see ಸಂರಕ್ಷಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪುಟಗಳು
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
Timestamp ಪುಟ ಮುಕ್ತಾಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಕಾರಣ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:!(೪೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸಹಾಯ:ಲಿಪ್ಯಂತರ(೧೭,೪೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ(೨,೫೧೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Upload log(೨೩,೩೨೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕರು(೧೦,೩೮೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Bureaucrat log(೨೫೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Protection log(೭೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Deletion log(೬,೦೦೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಚಿತ್ರ:Wiki.png(೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Block log(೬೪೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು(೯೮೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗಳು(೧,೯೪೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸಂಪಾದಿಸಿ(೭೦೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:NPOV(೪೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ/archive1(೨೬,೬೯೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:Kannada Support(೭,೦೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೆ?(೪,೦೯೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ನವೆಂಬರ್(೩,೮೬೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಸುದ್ದಿ(೩,೦೮೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸದಸ್ಯ:Mercy(೬,೬೦೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ(೭೨೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ(೧,೭೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು(೧,೬೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಕಿ ಪರ್ಯಟನೆ(೨೦,೫೯೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox person(೧೧,೬೭೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಸಹಾಯ:Autotransliteration(೫೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ(೨೦,೯೭೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ(೫೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ
ಅಜ್ಞಾತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೩(೯೦,೬೫೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ
೧೧:೪೭, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಉಜಿರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೩-೧೪(೮,೪೬೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ
೧೩:೧೦, ೨೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ(೧೯೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ - [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವ...
೦೯:೪೩, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ಕನ್ನಡ(೬೭,೯೭೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ protecting against vandalism
೧೫:೫೭, ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು(೧,೨೦,೦೫೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೭:೪೭, ೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement(೫೦,೯೪೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೭:೧೬, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೫(೧,೪೮,೩೨೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೫:೦೭, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support(೨೧,೬೭೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೫:೩೧, ೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ಲವಂಗ(೫,೫೦೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೨:೧೩, ೨೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್(೯೪,೪೬೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೦೭:೦೭, ೨ ಮೇ ೨೦೧೬ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಎಸ್.(೮೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Bschandrasgr (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಎಸ್. - ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಬಿ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
೧೩:೨೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕ(೩,೮೩೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ M G Harish (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೯:೫೬, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Age(೩೫೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Omshivaprakash (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ Counter-productive edit warring
೧೨:೨೬, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ ಕುವೆಂಪು(೩೭,೭೫೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೬:೨೧, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ(೧೫,೮೯೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ M G Harish (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೦, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಕಡತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ವಿರೋಧ ಪುಟ(೧,೩೧೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೦, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಕಡತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ(೧,೦೭೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೧೧, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳು(೧೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೫:೨೩, ೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ(೩೬,೧೮೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೋಂದಣಿ ಆದವರೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು
೦೨:೫೯, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚರ್ಚೆ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು(೧,೩೯೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ  
೧೪:೫೩, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ(೪೪,೫೯೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Excessive vandalism
೧೮:೧೫, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ ಕೆ. ಎಸ್. ಭಗವಾನ್(೧೧,೪೭೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು) ಅನಂತ Pavanaja (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ Excessive vandalism
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ProtectedPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ