ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಇದನ್ನು ಯಾರು ಓದಬೇಕು?

ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪುಟವು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು 'ಇಟಾಲಿಕ್ ಪಠ್ಯ'''ದಪ್ಪ ಪಠ್ಯ'''ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪರಿಚಿತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಯೂನಿಕೋಡ್.

ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು [೧]. ಆದರೆ ಬೆಂಬಲ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು

While most new versions of Windows Operating Systems and Linux Distributions have basic support for viewing and editing Kannada in Unicode, they still have some quirks or need some configuration to get it working.

Windows 2000, Windows ME, Windows 98

Although officially there is no support for the above Operating Systems, some users have reported that using IE6 upgrades Kannada Support for the Browser. Visit this page or make enquiries on the mailing lists/boards listed below

The following is some additional information from the Unicode site regarding Windows 2000:

For Windows 2000, getting additional languages installed is as follows:

Start > Settings > Control Panel > Regional Options.

In the General tab, set all the languages you may want to display, the more you set, the more you will be able to process multilingual data through all your applications, including your browser. This adds fonts as well as system support for these languages.

Full fonts with Office 2000

If you have Microsoft Office 2000 and newer versions, you can get the Arial Unicode MS font, which is the most complete. To get it, insert the Office CD, and do a custom install. Choose Add or Remove Features. Click the (+) next to Office Tools, then International Support, then the Universal Font icon, and choose the installation option you want.

Windows XP/ Server 2003 Family

Prerequisites

 • Go to Control Panel->Regional Settings->Languages->Install support for complex scripts including Thai
 • Click Apply/OK
 • You will require the Windows XP CD
 • Reboot

Input

Since October 2007, an automatic kannada input system has been enabled on the Kannada Wikipedia. This system automatically converts letters typed in english into their kannada pronunciation equivalents. The rules of such transliteration are described in this page

Other Input methods
Bhasha IME =
 • Download Bhasha IME from http://sites.google.com/site/bhashaime
 • Unzip and run the exe. An icon is displayed in the system tray.
 • Start the editor, right/left click on the system tray icon and select Kannada
 • By default, the IME supports phonetic input. Inscript can be chosen from the tray menu.
 • Refer to user's reference manual for input scheme and other details
Baraha
 • Download Baraha 6.0 or above from http://www.baraha.com
 • Start Baraha Direct
 • Right click on the Baraha Direct icon on the status bar, select the 'Unicode' option, choose Kannada for Itrans or Baraha like input, KGP for Nudi like Input.
Microsoft Indic Language Input Tool
BhashaIndia
 • Download Indic Input IME from http://www.bhashaindia.com/downloads/downloads.aspx?lang=en [broken link] which contains Nudi and Baraha like phonetic layouts for Windows XP. Windows XP, by default comes with the non-phonetic Inscript Layout. If you like Inscript, you can just follow the next step.
 • Control panel -> Regional Settings -> Languages -> Details ->Add and add kannada (NOTE: If you don't get Kannada, you might not have done the above step)
 • From the IME, select the type of layout you prefer (Inscript, Nudi or Baraha)

Browsing

MS IE, Mozilla Firefox, Mozilla and variants and Opera all display Kannada by Default without any modification and input if above step is carried out.

GNU/Linux and FreeBSD

Although almost all Linux Distributions have support for Kannada, browsing Kannada Unicode websites especially using the default Mozilla or its variants like Firefox, Galeon or Epiphany does not work.

Distribution specific

FreeBSD
 cd /usr/ports/x11-fonts/fonts-indic && make install clean 
Gentoo Linux

Gentoo Linux has included indic fonts into the official portage tree (was fonts-indic previously)

# emerge -av lohit-fonts

once this is done,

# fc-cache -f -v

Gentoo might still not be having the locales yet, but it doesn't hurt to set

LINGUAS="${LINGUAS} kn"

in make.conf

Mandrakelinux

Of all distributions, Mandrakelinux has the best support for Kannada out of the box. It includes Sampige font, Kannada locale, Inscript layout and KDE with Kannada Support. If you are using Mandrakelinux, most of these steps are optional.

Note: To install the Kannada package if you have not done during installation, do the following steps, as root:

 • install locale:
  urpmi locales-kn
 • install fonts:
  urpmi fonts-ttf-kannada
 • launch localedrake, and select Kannada language
 • configure keyboard (trough control center) to select kannada keyboard
Fedora Core 3

Please refer this weblog entry.

Fedora Core 6

The Lohit Kannada fonts from redhat are not rendered properly in browser. Removing Lohit kannada from /usr/share/fonts/kannada and placing Sampige fonts download) and doing an fc-cache will render kannada wikipedia correctly.

Fedora 7

Fedora 7 has the Kannada True-Type Fonts (ttf) RPM package provided by default in the DVD. Installing this will enable Kannada fonts to be displayed on the browser.

Debian & *Ubuntu
sudo apt-get install ttf-kannada-fonts

The package installs either Sampige font or Kedage font depending on the version of the package you've installed (the latest versions have Kedage and Mallige in it).

Additional Fonts

The following instructions will help install fonts for a single user on the system (no root password required)

$ mkdir ~/.fonts
$ copy *.ttf ~/.fonts
 • Update the font cache
$ fc-cache

You will need to restart an application after installing the font to see the newly installed font in that application.

Note:

 • Using Sampige font (that comes by default as of now with some of the Linux distributions) might not render Kannada properly. It is recommended that the users install either Kedage Font from brahmi project or Mallige from the same place (and remove all other Kannada Unicode fonts).
 • The package called ttf-free-fonts, if installed renders Kannada incorrectly on few distributions. Remove the ttf-free-fonts and restart Mozilla.
Raspbian Jessie

Download mallige.ttf_and_kedage.ttf zip file from brahmi

 • Unzip the file to the path
/usr/share/fonts/
 • Update the font cache
$ fc-cache -fv

You will need to restart an application after installing the font to see the newly installed font in that application.

Mac OS X

Free: Wikipedia user Nicholas Shanks has modified the Kedage font to run on Mac OS X, and created an INSCRIPT‐based keyboard layout. Visit his website's project page to download them.

Nicholas has also provided a 1.3Mb download of Apple's new Indic AAT fonts.

These font files should be placed in ~/Library/Fonts/.

Commercial: A company called XenoType Technologies has been selling a Kannada language kit for several years. It includes one font, with more in development, and comes with two keyboard layouts, one QWERTY‐like and one based on INSCRIPT.

Input Methods

XKB
m17n

The m17n - SCIM framework gives standardized (UTF-8) Kannada editing capabilities on standard keyboards.

m17n library is an opensource initiative for realizing multilingualization in Linux/Unix Platforms. The library serves as a backend for the Smart Common Input Method (SCIM) Project. SCIM provides a neat way of switching between Kannada and English keys.

Hence, to achieve full Kannada editing capabilities on your linux system this way, you should have both the m17n backend and the SCIM frontend.

Here is the step by step procedure:

1. Download the m17n libraries and database sources (Version 1.2.0) from here

  Alternatively, Fedora Users can install source rpms from here  
  Install both the libraries and databases.
   1. Go to the library source directory in the terminal and logged in as root
   2. Type './configure' and then 'make' and 'make install'
   3. Do the same for the database.

2. Download the SCIM (Version 1.2.1) and SCIM tables from here

  Alternatively, Fedora Users can install from here 
  Install SCIM the same way you did m17n 
   (cd to source,'./configure', 'make' and 'make install') or rpm -ivh 'filename.rpm' if you downloaded the rpm.

3. Download the m17n-SCIM interface from here

  Alternatively, Fedora users can download it from here
  Install the m17n-SCIM in a similar fashion.
   Some users have encountered trouble in finding the already installed SCIM package when they use './configure'.
   To correct this problem, please follow these guidlines.
     1. To make sure that you have scim, in the terminal, try whereis scim.
      you should get something similar to 'scim: /usr/bin/scim.....'      
     2. In the terminal, try whereis pkgconfig. You should have 2-3 results. Go to the directory each of these
      directories and see if 'scim.pc' is present. If so, include the path of that directory in the environment
      variable PKG_CONFIG_PATH (ex: export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig )
    Once pkgconfig is able to find scim, installation should proceed smoothly.

4. After installation, in Fedora 3 you should see the SCIM Input Method Setup in Applications-->Preferences-->More Preferences

   Alternatively, you can invoke scim-setup by typing scim-setup in the terminal.

5. Once the SCIM fron end starts,

  Go to the IME-engine-->Global Setup option to see the Kannada keyboard listed. 
  Go to Kannada, expand the tree and you see the m17n kan-itrans option and click edit hot-keys.
   Choose a convineint hotkey for changing the keyboard to Kannada.
  Go to Front end --> Global Hotkeys. Choose another hotkey to invoke this setup utility. 
  Go to Panel--> GTK and select all options you want to make the SCIM utility easily accesible.

Now you are all set to type in Kannada!!!. Go to any UTF-8 enabled editor or IM (gedit, gaim work!) and select the m17n kan itrans Keyboard in Kannada in the SCIM utility (which should be running on the desktop panel) and start typing Kannada! If you any further doubts and questions, please visit http://kannada.sourceforge.net/support and post your queries.

IIIMF

IIIMF is an multi-platform input method framework. IIMF comes with Nudi and Inscript layouts for Kannada. But be warned, it is very unstable. The IIIMF howto at Indlinux provides more information and step by step instructions on installation and usage.

ISIS

ISIS is an easy-to-use system for computation using Indian scripts, developed by Gautam Sengupta of the Center for Applied Linguistics & Translation Studies, University of Hyderabad. ISIS binaries can be downloaded from here.

Inscript Layout

Inscript layout is easy to setup. It is readily available in most of the distributions. Instructions to enable the layout vary depending on your desktop environment or distribution.

Mandrakelinux (keyboarddrake)

On Mandrakelinux the preferred way to enable the inscript layout keyboard is trough the Mandrakelinux control center -> keyboard, choose the Kannada keyboard, and the key combination to switch between US and Kannada layouts; that will work for all desktop and WM.

GNOME 2.8.x and above
 • Enable the Keyboard Indicator
Right click on panel
Choose Add to Panel...
Choose Keyboard Indicator
Click Add

You should now see a Keyboard Indicator applet on your panel.

 • Add Kannada as one of the layouts
Right click on Keyboard Indicator
Choose Open Keyboard Preferences
Choose Layout tab
Select Kannada in Available Layouts list
Click Add

On the keyboard indicator, when you see Kan you will be typing in Kannada.

 • Assign a shortcut to switching between US and Kannada keyboard layouts.
Right click on the Keyboard Indicator
Choose Open Keyboard Preferences
Choose Layout Options tab
Select an option from Group Shift/Lock Behaviour in Avaiable Options list
Click Add

You will now be able to switch the groups using a keyboard shortcut depending on the option you have chosen.

Right click on the Keyboard Indicator Choose Open Keyboard Preferences Choose Layout Options tab Select an option from Group Shift/Lock Behaviour in Avaiable Options list Click Add

GNOME 2.4.x and below
 • Enable the Keyboard Switcher
Right click on panel
Choose Add to Panel
Choose Utility
Choose Keyboard Layout Switcher

You should now see a Keyboard Layout Switcher applet on your panel.

 • Add Kannada as one of the layouts
Right click on the Keyboard Layout Switcher applet
Choose Preferences...
Click add
Select the language you want to add

When the Keyboard Layout Swither shows Kannada, we will able to type in Kannada. You can press and Left alt and Left Shift to switch between the layouts.

KDE
 • Enable the Keyboard Layout Switcher
Open KDE Control Center
Choose Regional & Accesibility
Choose Keyboard Layout
Select Layout tab
Select Enable keyboard layouts
 • Add Kannada as one of the layouts
Choose Kannada from Available layouts list
Click Add
OR
Choose India from the Available layouts list
Click Add
Choose the kan variant from the Layout variant list on the right hand side
 • Assign a shortcut to switching between US and Kannada keyboard layouts.
Select Xkb Options tab
Select Enable Xkb options
Select an option from the Group Shift/Lock Behaviour category in the Options list
Click Apply
Close Control Center

You should now see Keyboard Layout Switcher in the notification area. You can switch keyboard layouts by clicking on the Keyboard Layout Switcher or by using the keyboard shortcut you have chosen.

Unicode on Windows mobile 5.0

To Enable the fonts on Windows Mobile 5 & 6

(Warning : The following steps changes the font of the device. Means, you get the kannada fonts inplace of the English font everywhere in the device, which is unreadable, promting you to hard-reset the device to go back to factory setting. See the attached image)

Copy the unicode font to \Windows\Fonts folder

Download PHM registry from http://www.phm.lu/products/PocketPC/RegEdit/ (select the "Pocket PC 2002,2003 (ARM/PXA) from the dropdown)

copy registry editor cab file to device and install it.

Enable font linking by adding the below registries


Run PHM regidtry editor from programs

Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Select Microsoft, go to edit > New Key and add a new key FontLink below HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Select FontLink and add a new key SystemLink (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink )

Select SystemLink and add a string value.

Value name - Tahoma

Value data - \Windows\Fonts\Akshar.ttf,Akshar Unicode

Note: change the "Akshar.ttf,Akshar Unicode" as per the font you have copied to the Fonts folder.


Again go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ and add one more New Key "FontPath"

Select FontPath and add a string value as

Value name - FontPath

Value data - \Windows\Fonts


Soft reset your mobile


Browsing

Konqueror

The version of Konqueror that comes with KDE 3.2 or above or if you are using Konqueror with QT 3.2 or above, you will get Kannada Display and Input in Unicode, provided you have followed the above steps.

Opera

Opera renders Kannada text properly when the correct fonts are installed.

Mac OS X

Free: Wikipedia user Nicholas Shanks has created an INSCRIPT‐based keyboard layout. Visit his website's project page to download.

Commercial: A company called XenoType Technologies has been selling a Kannada language kit for several years. It includes one font, with more in development, and comes with two keyboard layouts, one QWERTY‐like and one based on INSCRIPT.

X11 Alternative

Another alternative (untested) is to install the X11 server and the instructions in the Linux section should work for you.

Unicode

Definition

Unicode is an universal character set which defines code points for each character in almost every script in the world including Kannada. It is an internationally accepted standard published by the Unicode Consortium Unicode Consortium and supported in most Operating Systems. The Karnataka Government is representing for Kannada on the Unicode Consortium through Ministry of Information and Technology, Govt of India.

Why does Kannada Wikipedia use Unicode?

 • It's an accepted standard (see above section)
 • Software to view and edit comes either with the Operating System or is freely available.
 • Search is seamless.
 • It is extremely easy to translate the wikipedia's interface.

See discussion on Unicode usage in Wikipedia.

External Links

Resources

General

Kannada

IMEs

More Info

To get more information on how to install fonts, go to this page on the Unicode organization's website. http://www.unicode.org/help/display_problems.html

Forums