ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

''''ಹೆಸರು:ಸುಧೀಶ ತರಗತಿ:1 ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಕಾಲೆ ಜು:ಸ0ತ ಅಲೋಸಿಯಸ

ವಿಳಾಸ;ಭೀರ0ಗೋಳ ಕಾಸರಗೊದು ಕೇರಳ

ಹವಾಸ :ಆದುವುದು,ಪುಸಕ ಓದುವುದು..........

ಸಾಧನೆ:ರಸಪಶಯಲಿ ತ ಲು ಕು ಮ ದಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೊದಲನೆ

ಗುರಿ:ಒಳೇಯ ಉದಮಿ ಆಗುವುದು.