ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಬ್ಯೂಟೇನ್

ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲವೆಂಬ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ೨ ವಿಧ:

  1. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಮುಚ್ಚಿದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಸಂತೃಪ್ತ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಉದಾ: ಬೆಂಝೀನ್.

  1. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ತೆರೆದ ಉಂಗುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಅಸಂತೃಪ್ತ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಉದಾ:ಹೆಕ್ಸೇನ್.

ಸೂತ್ರ ಹೆಸರು ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂತ್ರ -
CH4 ಮೀಥೇನ್ 74-82-8 Methane-2D-stereo.svg ಆಲ್ಕೇನ್
C2H2 ಈಥೈನ್ 74-86-2 Ethyne-2D-flat.png ಆಲ್ಕೈನ್
C2H4 ಈಥೇನ್ 74-85-1 Ethene structural.svg ಆಲ್ಕೀನ್
C2H6 ಈಥೇನ್ 74-84-0 Ethan Lewis.svg ಆಲ್ಕೇನ್
C3H4 ಪ್ರೊಪೈನ್ 74-99-7 Propyne-2D-flat.png ಆಲ್ಕೈನ್
C3H6 ಪ್ರೊಪೀನ್ - Propen21.PNG ಆಲ್ಕೀನ್
C3H8 ಪ್ರೊಪೇನ್ - Propane-2D-flat.png ಆಲ್ಕೇನ್
C4H6 1,3-2-ಬ್ಯುಟಡಯೀನ್ 590-19-2 Buta-1,2-dien.svg ಡಯೀನ್
C4H6 1-ಬ್ಯಟೈನ್ - Ethylacetylene.svg ಆಲ್ಕೈನ್
C4H8 ಬ್ಯುಟೀನ್ - e.g. Buten21.PNG ಆಲ್ಕೀನ್
C4H10 ಬುಟೇನ್ - Butane-2D-flat.png ಆಲ್ಕೇನ್
C6H10 ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ 110-83-8 Cyclohexen - Cyclohexene.svg ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೀನ್
C5H12 ''n''-ಪೆಂಟೇನ್ 109-66-0 Pentan Skelett.svg ಆಲ್ಕೇನ್
C7H14 ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ 291-64-5 Cycloheptane.svg ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್
C7H14 ಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ 108-87-2 Methylcyclohexane.png ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್
C8H8 ಕ್ಯುಬೇನ್ 277-10-1 Cuban.svg ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯುಟೇನ್
C9H20 ನೊನೇನ್ 111-84-2 Nonan Skelett.svg ಆಲ್ಕೇನ್
C10H12 ಡೈಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಡಯೀನ್ 77-73-6 Di-Cyclopentadiene ENDO & EXO V.2.svg ಡಯೀನ್ Cycloalkeneಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೀನ್
C10H16 ಫೆಲ್ಲಾನ್ಡ್ರೀನ್ 99-83-2 Alpha-phellandren.pngBeta-phellandren.png ಟರ್ಪೀನ್, ಡಯೀನ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೀನ್
C10H16 α-ಟರ್ಪನೀನ್ 99-86-5 Alpha-Terpinene Structure V.1.svg T, ಟರ್ಪೀನ್. ಡಯೀನ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೀನ್
C10H16 ಲಿಮೊನೀನ್ 5989-27-5 (R)-Limonen.svg(S)-Limonen.svg ಟರ್ಪೀನ್. ಡಯೀನ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೀನ್
C11H24 ಅನ್ ಡಿಕೇನ್ 1120-21-4 Undecan Skelett.svg ಆಲ್ಕೇನ್
C30H50 ಸ್ಕ್ವಲೀನ್ 111-02-4 Squalene.svg ಟರ್ಪೀನ್ ,ಪೊಲಿಯಿನ್
C2nH4n ಪಾಲಿಥಲೀನ್ 9002-88-4 Polyethylene repeat unit.svg ಆಲ್ಕೇನ್

CH2=CH-CH2-CH3