ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
Color code:
10 - 8.6 dark green {{99ff99}}
8.5 - 7.1 light green {{ccffcc}}
7.0 - 5.6 light blue {{ccffff}}
5.5 - 4.1 pink {{ffffcc}}
4.0 - 2.0 yellow {{ffff66}}
2.0 - 0 red {{ff9900}}

Worldwide Corruption Perceptions ranking of countries
published by Transparency International

Rank Country Index
2010 2010[೧] 2009[೨] 2008[೩] 2007[೪] 2006[೫] 2005[೬] 2004[೭] 2003 2002
1  Denmark 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
1  New Zealand 9.3 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4
1 ಸಿಂಗಾಪುರಸಿಂಗಾಪುರ 9.3 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4
4  Finland 9.2 8.9 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.9
4  Sweden 9.2 9.2 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0
6  Canada 8.9 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.7 9.0 8.9
7  Netherlands 8.8 8.9 8.9 9.0 8.7 8.6 8.9 9.0 8.8
8   Switzerland 8.7 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.5 8.4
8  Australia 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.5
10  Norway 8.6 8.6 7.9 8.7 8.8 8.9 8.8 8.5 8.6
11  Iceland 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.2
11  Luxembourg 8.5 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.7 9.0 8.7
13  Hong Kong 8.4 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.2 7.9
14 Republic of Ireland ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 8.0 8.0 7.7 7.5 7.4 7.4 7.5 6.9 7.5
15  Austria 7.9 7.9 8.1 8.1 8.6 8.7 8.0 7.8 7.8
15  Germany 7.9 8.0 7.9 7.8 8.0 8.2 7.7 7.3 7.4
17 ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:BAR 7.8 7.4 7.0 6.9 6.7 6.9      
17  ಜಪಾನ್ 7.8 7.7 7.3 7.5 7.6 7.3 7.0 7.1 7.1
19  Qatar 7.7 7.0 6.5 6.0 6.0 5.9 5.6    
20  United Kingdom 7.6 7.7 7.7 8.4 8.6 8.6 8.6 8.7 8.3
21  Chile 7.2 6.7 6.9 7.0 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5
22  Belgium 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 7.4 7.6 7.1 6.6
22  United States 7.1 7.5 7.3 7.2 7.3 7.6 7.5 7.7 7.6
24  Uruguay 6.9 6.7 6.9 6.7 6.4 5.9 5.5 5.1 5.1
25  France 6.8 6.9 6.9 7.3 7.4 7.5 6.9 6.3 6.7
26  Estonia 6.5 6.6 6.6 6.5 6.7 6.4 5.5 5.6 5.6
27  Slovenia 6.4 6.6 6.7 6.6 6.4 6.1 5.9 6.0 5.2
28  Cyprus 6.3 6.6 6.4 5.3 5.6 5.7 5.4 6.1  
28  United Arab Emirates 6.3 6.5 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 5.2  
30  Israel 6.1 6.1 6.0 6.1 5.9 6.3 6.4 7.0 7.3
30  Spain 6.1 6.1 6.5 6.7 6.8 7.0 6.9 7.1 7.0
32 ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 6.0 5.8 6.1 6.5 6.6 6.5 6.6 6.3 6.3
33  Puerto Rico 5.8 5.8 5.8            
33  Botswana 5.8 5.6 5.8 5.4 5.6 5.9 6.0 5.7 6.4
33  Taiwan 5.8 5.6 5.7 5.7 5.9 5.9 5.6 5.7 5.6
36  Bhutan 5.7 5.0 5.4 5.0          
37  Malta 5.6 5.2 5.8 5.8 6.4 6.4      
38 ಬ್ರುನೈಬ್ರುನೈ 5.5 5.5              
39  South Korea 5.4 5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.5 4.3 4.5
39 ಮಾರಿಷಸ್ ಮಾರಿಷಸ್ 5.4 5.4 5.5 4.7 5.1 4.2 4.1 4.4 4.5
41  Oman 5.3 5.5 5.5 4.7 5.4 6.3 6.1 6.3  
41  Costa Rica 5.3 5.3 5.1 5.0 4.1 4.2 4.9 4.3 4.5
41  Poland 5.3 5.0 4.6 4.2 3.7 3.4 3.5 3.6 4.0
44  Dominica 5.2 5.9 6.0 5.6 4.5 3.0 2.9 3.3 3.2
45  Cape Verde 5.1 5.1 5.1 4.9          
46  Macau 5.0 5.3 5.4 5.7 6.6        
46  Lithuania 5.0 4.9 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.7 4.8
48  Bahrain 4.9 5.1 5.4 5.0 5.7 5.8 5.8 6.1  
49  Seychelles 4.8 4.8 4.8 4.5 3.6 4.0 4.4    
50  Hungary 4.7 5.1 5.1 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.9
50  Jordan 4.7 5.0 5.1 4.7 5.3 5.7 5.3 4.6 4.5
50  Saudi Arabia 4.7 4.3 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 4.5  
53  Czech Republic 4.6 4.9 5.2 5.2 4.8 4.3 4.2 3.9 3.7
54  Kuwait 4.5 4.1 4.3 4.3 4.8 4.7 4.6 5.3  
54  South Africa 4.5 4.7 4.9 5.1 4.6 4.5 4.6 4.4 4.8
56 ಮಲೇಶಿಯಮಲೇಶಿಯ 4.4 4.5 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.2 4.9
56  Namibia 4.4 4.5 4.5 4.5 4.1 4.3 4.1 4.7 5.7
56  Turkey 4.4 4.4 4.6 4.1 3.8 3.5 3.2 3.1 3.2
59  Latvia 4.3 4.5 5.0 4.8 4.7 4.2 4.0 3.8 3.7
59  Slovakia 4.3 4.5 5.0 4.9 4.7 4.3 4.0 3.7 3.7
59  Tunisia 4.3 4.2 4.4 4.2 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8
62
 1. REDIRECT Template:HRV ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.4 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.1 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.4 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.4 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.5 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.7 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 3.8
62  Ghana 4.1 3.9 3.9 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.9
62  Macedonia 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.7 2.7 2.3  
62  Samoa 4.1 4.5 4.4 4.5          
66  Rwanda 4.0 3.3 3.0 2.8 2.5 3.1      
67  Italy 3.9 4.3 4.8 5.2 6.2 6.2 5.2    
68  Georgia 3.8 4.1 3.9 3.4 2.8 2.3 2.0 1.8 2.4
69  Cuba 3.7 4.4 4.3 4.2 3.5 3.8 3.7 4.6  
69  Montenegro 3.7 3.9 3.4 3.3          
69  Romania 3.7 3.8 3.8 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6
69  Brazil 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.7 3.9 3.9 4.0
73  Bulgaria 3.6 3.8 3.6 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0
73  El Salvador 3.6 3.4 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 3.4 3.2
73  Panama 3.6 3.4 3.4 3.2 3.1 3.5 3.7 3.4 3.0
73 ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.8 4.2 4.6 4.9
73  Vanuatu 3.6 3.2 2.9 3.1          
78 ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ರೀಸ್ 3.5 3.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2
78  Colombia 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.7 3.6
78  Peru 3.5 3.7 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5 3.7 3.4
78 ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2
78  Lesotho 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.4      
78  ಚೀನಾ 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5
78  Serbia[೮] 3.5 3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3  
85  Malawi 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9
85  Morocco 3.4 3.3 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.7
87  India 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8 2.7
87  Albania 3.3 3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5
87  Liberia 3.3 3.1 2.4 2.1   2.2      
87  Jamaica 3.3 3.0 3.1 3.3 3.7 3.6 3.3 3.8 4.0
91  Bosnia and Herzegovina 3.2 3.2 3.3 2.9 2.9 3.1 3.3  
91  Djibouti 3.2 3.0 2.9          
Rank Country Index
2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
91  Swaziland 3.2 3.6 3.6 3.3 2.5 2.7      
91  Guatemala 3.2 3.4 3.1 2.8 2.6 2.5 2.2 2.4 2.5
91  Sri Lanka 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7
91  Gambia 3.2 2.9 1.9 2.3 2.5 2.7 2.8 2.5  
91  Kiribati 3.2 2.8 3.1 3.3 3.7        
98  Burkina Faso 3.1 3.6 3.5 2.9 3.2 3.4      
98  Mexico 3.1 3.3 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
98  Egypt 3.1 2.8 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4
101  Dominican Republic 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.5
101  Tonga 3.0 3.0 2.4 1.7          
101  Zambia 3.0 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
101  São Tomé and Príncipe 3.0 2.8 2.7 2.7          
105  Moldova 2.9 3.3 2.9 2.8 3.2 2.9 2.3 2.4 2.1
105  Senegal 2.9 3.0 3.4 3.6 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1
105  Argentina 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.8
105  Kazakhstan 2.9 2.7 2.2 2.1 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3
105 ಅಲ್ಜೀರಿಯ ಅಲ್ಜೀರಿಯ 2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6  
110  Benin 2.8 2.9 3.1 2.7 2.5 2.9 3.2    
110  Gabon 2.8 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 3.3    
110 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 2.8 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
110  Bolivia 2.8 2.7 3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
110  Solomon Islands 2.8 2.8 2.9 2.8          
110 ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:KOS 2.8                
116  Ethiopia 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3 2.5 3.5
116  Mali 2.7 3.1 2.7 2.8 2.9 3.2 3.0  
116  Mongolia 2.7 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0    
116  ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4
116  Guyana 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5      
116  Tanzania 2.7 3.0 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.7
116  Mozambique 2.7 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7  
123  Armenia 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0  
123  Madagascar 2.6 3.4 3.2 3.1 2.8 3.1 2.6 1.7
123  Niger 2.6 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2    
123  Eritrea 2.6 2.6 2.8 2.9 2.6 2.6    
127  Belarus 2.5 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.2 4.8
127  Syria 2.5 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.4  
127  Lebanon 2.5 3.0 3.0 3.6 3.1 2.7 3.0  
127  Nicaragua 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5
127  Ecuador 2.5 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2
127  Timor-Leste 2.5 2.2 2.6 2.6        
127  Uganda 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.6 2.2 2.1
134  Azerbaijan 2.4 1.9 2.1 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0
134 ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜೀರಿಯ 2.4 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.6
134  Honduras 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.7
134  Togo 2.4 2.7 2.3 2.4        
134  Bangladesh 2.4 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2
134 ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6
134  Sierra Leone 2.4 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2  
134  Ukraine 2.4 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 2.3 2.4
134  Zimbabwe 2.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.3 2.3 2.7
143  Pakistan 2.3 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.5 2.6
143  Maldives 2.3 2.8 3.3          
143  Mauritania 2.3 2.8 2.6 3.1        
146  Cameroon 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.2
146 ನೇಪಾಳ ನೇಪಾಲ 2.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.8    
146  Libya 2.2 2.6 2.5 2.7 2.5 2.5 2.1  
146  Ivory Coast 2.2 2.0 2.1   1.9 2.0 2.1 2.7
146  Paraguay 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.6 1.7
146  Yemen 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6 2.4
146  Haiti 2.2 1.4 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 2.2
146  Iran 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0  
154  Comoros 2.1 2.5 2.6          
154  Russia 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.8 2.7 2.7
154  Kenya 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9
154  Papua New Guinea 2.1 2.0 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1  
154 ಕಾಂಬೋಡಿಯಕಾಂಬೋಡಿಯ 2.1 1.8 2.0 2.1 2.3 1.5 1.3 1.2
154  Central African Republic 2.1 2.0 2.0 2.4        
154 ಲಾವೋಸ್ಲಾವೋಸ್ 2.1 2.0 1.9 2.6 3.3      
154  Tajikistan 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 1.8  
154  Republic of the Congo 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2  
154  Guinea-Bissau 2.1 1.9 2.2          
164  Democratic Republic of the Congo 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0    
164  Guinea 2.0 1.6 1.9 1.9        
164  Kyrgyzstan 2.0 1.8 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1  
164  Venezuela 2.0 1.9 2.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5
168  Angola 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 2.0 1.8 1.7
168  Equatorial Guinea 1.9 1.7 1.9 2.1 1.9      
170  Burundi 1.8 1.9 2.5 2.4 2.3      
171  Chad 1.7 1.6 1.8 2.0 1.7 1.7    
172  Sudan 1.6 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3  
172  Turkmenistan 1.6 1.8 2.0 2.2 1.8 2.0    
172  Uzbekistan 1.6 1.8 1.7 2.7 2.2 2.3 2.4 2.9
175  Iraq 1.5 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 2.2  
176  Afghanistan 1.4 1.5 1.8   2.5      
176 ಬರ್ಮಾಮಯನ್ಮಾರ್ 1.4 1.3 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6  
178  Somalia 1.1 1.0 1.4   2.1      
 Belize   2.9 3.0 3.5 3.7 3.8 4.5  
 Grenada     3.4 3.5        
-  Saint Lucia   7.0 7.1 6.8          
-  Saint Vincent and the Grenadines   6.4 6.5 6.1          
Country or Region 2001 Survey 2002 Survey 2003 Survey 2005 Survey 2006 Survey[೯] 2007 Survey[೧೦]
Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank
 Afghanistan 2.5 117/159 1.8 172/180
 Albania 2.5 81/102 2.5 92/133 2.4 126/159 2.6 111/163 2.9 105/180
 Algeria 2.6 88/133 2.8 97/159 3.1 84/163 3.0 99/180
 Angola 1.7 98/102 1.8 124/133 2.0 151/159 2.2 142/163 2.2 147/180
 Argentina 3.5 57/91 2.8 70/102 2.5 92/133 2.8 97/159 2.9 93/163 2.9 105/180
 Armenia 3.0 78/133 2.9 88/159 2.9 93/163 3.0 99/180
 Australia 8.5 11/91 8.6 11/102 8.8 8/133 8.8 9/159 8.7 9/163 8.6 11/180
 Austria 7.8 15/91 7.8 15/102 8.0 14/133 8.7 10/159 8.6 11/163 8.1 15/180
 Azerbaijan 2.0 84/91 2.0 95/102 1.8 124/133 2.2 137/159 2.4 130/163 2.1 150/180
 Bahrain 6.1 27/133 5.8 36/159 5.7 36/163 5.0 46/180
 Bangladesh 0.4 91/91 1.2 102/102 1.3 133/133 1.7 158/159 2.0 156/163 2.0 162/180
 Barbados 6.9 24/159 6.7 24/163 6.9 23/180
 Belarus 4.8 36/102 4.2 53/133 2.6 107/159 2.1 151/163 2.1 150/180
 Belgium 6.6 24/91 7.1 20/102 7.6 17/133 7.4 19/159 7.3 20/163 7.1 21/180
 Belize 4.5 46/133 3.7 62/159 3.5 66/163 3.0 99/180
 Benin 2.9 88/159 2.5 121/163 2.7 118/180
 Bhutan 6.0 32/163 5.0 46/180
 Bolivia 2.0 84/91 2.2 89/102 2.3 106/133 2.5 117/159 2.7 105/163 2.9 105/180
 Bosnia-Herzegovina 3.3 70/133 2.9 88/159 2.9 93/163 3.3 84/180
 Botswana 6.0 26/91 6.4 24/102 5.7 30/133 5.9 32/159 5.6 37/163 5.4 38/180
 Brazil 4.0 46/91 4.0 45/102 3.9 54/133 3.7 62/159 3.3 70/163 3.5 72/180
 Bulgaria 3.9 47/91 4.0 45/102 3.9 54/133 4.0 55/159 4.0 57/163 4.1 64/180
 Burkina Faso 3.4 70/159 3.2 79/163 2.9 105/180
 Burma 1.6 129/133 1.8 155/159 1.9 160/163 1.4 179/180
 Burundi 2.3 130/159 2.4 130/163 2.5 131/180
 Cambodia 2.3 130/159 2.1 151/163 2.0 162/180
 Cameroon 2.0 84/91 2.2 89/102 1.8 124/133 2.2 137/159 2.3 138/163 2.4 138/180
 Canada 8.9 7/91 9.0 7/102 8.7 11/133 8.4 14/159 8.5 14/163 8.7 9/180
 Cape Verde 4.9 49/180
 Central African Rep. 2.4 130/163 2.0 162/180
 Chad 1.7 158/159 2.0 156/163 1.8 172/180
 Chile 7.5 18/91 7.5 17/102 7.4 20/133 7.3 21/159 7.3 20/163 7.0 22/180
 China 3.5 57/91 3.5 59/102 3.4 66/133 3.2 78/159 3.3 70/163 3.5 72/180
 Colombia 3.8 50/91 3.6 57/102 3.7 59/133 4.0 55/159 3.9 59/163 3.8 68/180
 Comoros 2.6 123/180
 Costa Rica 4.5 40/91 4.5 40/102 4.3 50/133 4.2 51/159 4.1 55/163 5.0 46/180
 Côte d'Ivoire 2.1 118/133 1.9 152/159 2.1 151/163 2.1 150/180
 Croatia 3.9 47/91 3.8 51/102 3.7 59/133 3.4 70/159 3.4 69/163 4.1 64/180
 Cuba 4.6 43/133 3.8 59/159 3.5 66/163 4.2 61/180
 Cyprus 6.1 27/133 5.7 37/159 5.6 37/163 5.3 39/180
 Czech Republic 3.9 47/91 3.7 52/102 3.9 54/133 4.3 47/159 4.8 46/163 5.2 41/180
 Dem. Rep. of the Congo 2.1 144/159 2.0 156/163 1.9 168/180
 Denmark 9.5 2/91 9.5 2/102 9.5 3/133 9.5 4/159 9.5 4/163 9.4 1/180
 Djibouti 2.9 105/180
 Dominica 4.5 53/163 5.6 37/180
 Dominican Republic 3.3 70/133 3.0 85/159 2.8 99/163 3.0 99/180
 Ecuador 2.3 79/91 2.2 89/102 2.2 113/133 2.3 138/159 2.3 138/163 2.1 150/180
 Egypt 3.6 54/91 3.4 62/102 3.3 70/133 3.4 70/159 3.3 70/163 2.9 105/180
 El Salvador 3.6 54/91 3.4 62/102 3.7 59/133 4.2 51/159 4.0 57/163 4.0 67/180
 Equatorial Guinea 1.9 152/159 2.1 151/163 1.9 168/180
 Eritrea 2.6 107/159 2.9 93/163 2.8 111/180
 Estonia 5.6 28/91 5.6 29/102 5.5 33/133 6.4 27/159 6.7 24/163 6.5 28/180
 Ethiopia 3.5 59/102 2.5 92/133 2.2 137/159 2.4 130/163 2.4 138/180
 Fiji 4.0 55/159
 Finland 9.9 1/91 9.7 1/102 9.7 1/133 9.6 2/159 9.6 1/163 9.4 1/180
 France 6.7 23/91 6.3 25/102 6.9 23/133 7.5 18/159 7.4 18/163 7.3 19/180
 Gabon 2.9 88/159 3.0 90/163 3.3 84/180
 Gambia 2.5 92/133 2.7 103/159 2.5 121/163 2.3 143/180
 Georgia 2.4 85/102 1.8 124/133 2.3 130/159 2.8 99/163 3.4 79/180
 Germany 7.4 20/91 7.3 18/102 7.7 16/133 8.2 16/159 8.0 16/163 7.8 16/180
 Ghana 3.4 59/91 3.9 50/102 3.3 70/133 3.5 65/159 3.3 70/163 3.7 69/180
 Greece 4.2 42/91 4.2 44/102 4.3 50/133 4.3 47/159 4.4 54/163 4.6 56/180
 Grenada 3.5 66/163 3.4 79/180
 Guatemala 2.9 65/91 2.5 81/102 2.4 100/133 2.5 117/159 2.6 111/163 2.8 111/180
 Guinea 1.9 160/163 1.9 168/180
 Guinea-Bissau 2.2 147/180
 Guyana 2.5 117/159 2.5 121/163 2.6 123/180
 Haiti 2.2 89/102 1.5 131/133 1.8 155/159 1.8 163/163 1.6 177/180
 Honduras 2.7 71/91 2.7 71/102 2.3 106/133 2.6 107/159 2.5 121/163 2.5 131/180
 Hong Kong 7.9 14/91 8.2 14/102 8.0 14/133 8.3 15/159 8.3 15/163 8.3 14/180
 Hungary 5.3 31/91 4.9 33/102 4.8 40/133 5.0 40/159 5.2 41/163 5.3 39/180
 Iceland 9.2 4/91 9.4 4/102 9.6 2/133 9.7 1/159 9.6 1/163 9.2 6/180
 India 2.7 71/91 2.7 71/102 2.8 83/133 2.9 88/159 3.3 70/163 3.5 72/180
 Indonesia 1.9 88/91 1.9 96/102 1.9 122/133 2.2 137/159 2.4 130/163 2.3 143/180
 Iran 3.0 78/133 2.9 88/159 2.7 105/163 2.5 131/180
 Iraq 2.2 113/133 2.2 137/159 1.9 160/163 1.5 178/180
 Ireland 7.5 18/91 6.9 23/102 7.5 18/133 7.4 19/159 7.4 18/163 7.5 17/180
 Israel 7.6 16/91 7.3 18/102 7.0 21/133 6.3 28/159 5.9 34/163 6.1 30/180
 Italy 5.5 29/91 5.2 31/102 5.3 35/133 5.0 40/159 4.9 45/163 5.2 41/180
 Jamaica 4.0 45/102 3.8 57/133 3.6 64/159 3.7 61/163 3.3 84/180
 Japan 7.1 21/91 7.1 20/102 7.0 21/133 7.3 21/159 7.6 17/163 7.5 17/180
 Jordan 4.9 37/91 4.5 40/102 4.6 43/133 5.7 37/159 5.3 40/163 4.7 53/180
 Kazakhstan 2.7 71/91 2.3 88/102 2.4 100/133 2.6 107/159 2.6 111/163 2.1 150/180
 Kenya 2.0 84/91 1.9 96/102 1.9 122/133 2.1 144/159 2.2 142/163 2.1 150/180
 Kiribati 3.3 84/180
 Kuwait 5.3 35/133 4.7 45/159 4.8 46/163 4.3 60/180
 Kyrgyzstan 2.1 118/133 2.3 130/159 2.1 150/180
 Laos 3.3 77/159 2.6 111/163 1.9 168/180
 Latvia 3.4 59/91 3.7 52/102 3.8 57/133 4.2 51/159 4.7 49/163 4.8 51/180
 Lebanon 3.0 78/133 3.1 83/159 3.6 63/163 3.0 99/180
 Lesotho 3.4 70/159 3.2 79/163 3.3 84/180
 Liberia 2.2 137/159 2.1 150/180
 Libya 2.1 118/133 2.5 117/159 2.7 105/163 2.5 131/180
 Lithuania 4.8 38/91 4.8 36/102 4.7 41/133 4.8 44/159 4.8 46/163 4.8 51/180
 Luxembourg 8.7 9/91 9.0 7/102 8.7 11/133 8.5 13/159 8.6 11/163 8.4 12/180
 Macau 6.6 26/163 5.7 34/180
 Macedonia 2.3 106/133 2.7 103/159 2.7 105/163 3.3 84/180
 Madagascar 1.7 98/102 2.6 88/133 2.8 97/159 3.1 84/163 3.2 94/180
 Malawi 3.2 61/91 2.9 68/102 2.8 83/133 2.8 97/159 2.7 105/163 2.7 118/180
 Malaysia 5.0 36/91 4.9 33/102 5.2 37/133 5.1 39/159 5.0 44/163 5.1 43/180
 Maldives 3.3 84/180
 Mali 3.0 78/133 2.9 88/159 2.8 99/163 2.7 118/180
 Malta 6.6 25/159 6.4 28/163 5.8 33/180
 Mauritania 3.1 84/163 2.6 123/180
 Mauritius 4.5 40/91 4.5 40/102 4.4 48/133 4.2 51/159 5.1 42/163 4.7 53/180
 Mexico 3.7 51/91 3.6 57/102 3.6 64/133 3.5 65/159 3.3 70/163 3.5 72/180
 Moldova 3.1 63/91 2.1 93/102 2.4 100/133 2.9 88/159 3.2 79/163 2.8 111/180
 Mongolia 3.0 85/159 2.8 99/163 3.0 99/180
 Montenegro 3.3 84/180
 Morocco 3.7 52/102 3.3 70/133 3.2 78/159 3.2 79/163 3.5 72/180
 Mozambique 2.7 86/133 2.8 97/159 2.8 99/163 2.8 111/180
 Namibia 5.4 30/91 5.7 28/102 4.7 41/133 4.3 47/159 4.1 55/163 4.5 57/180
 Nepal 2.5 117/159 2.5 121/163 2.5 131/180
 Netherlands 8.8 8/91 9.0 7/102 8.9 7/133 8.6 11/159 8.7 9/163 9.0 7/180
 New Zealand 9.4 3/91 9.5 2/102 9.5 3/133 9.6 2/159 9.6 1/163 9.4 1/180
 Nicaragua 2.4 77/91 2.5 81/102 2.6 88/133 2.6 107/159 2.6 111/163 2.6 123/180
 Niger 2.4 126/159 2.3 138/163 2.6 123/180
 Nigeria 1.0 90/91 1.6 101/102 1.4 132/133 1.9 152/159 2.2 142/163 2.2 147/180
 Norway 8.6 10/91 8.5 12/102 8.8 8/133 8.9 8/159 8.8 8/163 8.7 9/180
 Oman 6.3 26/133 6.3 28/159 5.4 39/163 4.7 53/180
 Pakistan 2.3 79/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.1 144/159 2.2 142/163 2.4 138/180
 Palestinian Authority 3.0 78/133 2.6 107/159
 Panama 3.7 51/91 3.0 67/102 3.4 66/133 3.5 65/159 3.1 84/163 3.2 94/180
 Papua New Guinea 2.1 118/133 2.3 130/159 2.4 130/163 2.0 162/180
 Paraguay 1.7 98/102 1.6 129/133 2.1 144/159 2.6 111/163 2.4 138/180
 Peru 4.1 44/91 4.0 45/102 3.7 59/133 3.5 65/159 3.3 70/163 3.5 72/180
 Philippines 2.9 65/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.5 117/159 2.5 121/163 2.5 131/180
 Poland 4.1 44/91 4.0 45/102 3.6 64/133 3.4 70/159 3.7 61/163 4.2 61/180
 Portugal 6.3 25/91 6.3 25/102 6.6 25/133 6.5 26/159 6.6 26/163 6.5 28/180
 Qatar 5.6 32/133 5.9 32/159 6.0 32/163 6.0 32/180
 Rep. of the Congo 2.2 113/133 2.3 130/159 2.2 142/163 2.1 150/180
 Romania 2.8 69/91 2.6 77/102 2.8 83/133 3.0 85/159 3.1 84/163 3.7 69/180
 Russia 2.3 79/91 2.7 71/102 2.7 86/133 2.4 126/159 2.5 121/163 2.3 143/180
 Rwanda 3.1 83/159 2.5 121/163 2.8 111/180
 Saint Lucia 6.8 24/180
 Saint Vincent and the Grenadines 6.1 30/180
 Samoa 4.5 57/180
 São Tomé and Príncipe 2.7 118/180
 Saudi Arabia 4.5 46/133 3.4 70/159 3.3 70/163 3.4 79/180
 Senegal 2.9 65/91 3.1 66/102 3.2 76/133 3.2 78/159 3.3 70/163 3.6 71/180
 Serbia 3.0 90/163 3.4 79/180
 Serbia and Montenegro 2.3 106/133 2.8 97/159
 Seychelles 4.0 55/159 3.6 63/163 4.5 57/180
 Sierra Leone 2.2 113/133 2.4 126/159 2.2 142/163 2.1 150/180
 Singapore 9.2 4/91 9.3 5/102 9.4 5/133 9.4 5/159 9.4 5/163 9.3 4/180
 Slovakia 3.7 59/133 4.3 47/159 4.7 49/163 4.9 49/180
 Slovenia 5.2 34/91 6.0 27/102 5.9 29/133 6.1 31/159 6.4 28/163 6.6 27/180
 Solomon Islands 2.8 111/180
 Somalia 2.1 144/159 1.4 179/180
 South Africa 4.8 38/91 4.8 36/102 4.4 48/133 4.5 46/159 4.6 51/163 5.1 43/180
 South Korea 4.2 42/91 4.5 40/102 4.3 50/133 5.0 40/159 5.1 42/163 5.1 43/180
 Spain 7.0 22/91 7.1 20/102 6.9 23/133 7.0 23/159 6.8 23/163 6.7 25/180
 Sri Lanka 3.7 52/102 3.4 66/133 3.2 78/159 3.1 84/163 3.2 94/180
 Sudan 2.3 106/133 2.1 144/159 2.0 156/163 1.8 172/180
 Suriname 3.2 78/159 3.0 90/163 3.5 72/180
 Swaziland 2.7 103/159 2.5 121/163 3.3 84/180
 Sweden 9.0 6/91 9.3 5/102 9.3 6/133 9.2 6/159 9.2 6/163 9.3 4/180
  Switzerland 8.4 12/91 8.5 12/102 8.8 8/133 9.1 7/159 9.1 7/163 9.0 7/180
 Syria 3.4 66/133 3.4 70/159 2.9 93/163 2.4 138/180
 Taiwan 5.9 27/91 5.6 29/102 5.7 30/133 5.9 32/159 5.9 34/163 5.7 34/180
 Tajikistan 1.8 124/133 2.1 144/159 2.2 142/163 2.1 150/180
 Tanzania 2.2 82/91 2.7 71/102 2.5 92/133 2.9 88/159 2.9 93/163 3.2 94/180
 Thailand 3.2 61/91 3.2 64/102 3.3 70/133 3.8 59/159 3.6 63/163 3.3 84/180
 Timor-Leste 2.6 111/163 2.6 123/180
 Togo 2.4 130/163 2.3 143/180
 Tonga 1.7 175/180
 Trinidad and Tobago 4.6 43/133 3.8 59/159 3.2 79/163 3.4 79/180
 Tunisia 5.3 31/91 4.8 36/102 4.9 39/133 4.9 43/159 4.6 51/163 4.2 61/180
 Turkey 3.6 54/91 3.2 64/102 3.1 77/133 3.5 65/159 3.8 60/163 4.1 64/180
 Turkmenistan 1.8 155/159 2.2 142/163 2.0 162/180
 Uganda 1.9 88/91 2.1 93/102 2.2 113/133 2.5 117/159 2.7 105/163 2.8 111/180
 Ukraine 2.1 83/91 2.4 85/102 2.3 106/133 2.6 107/159 2.8 99/163 2.7 118/180
 United Arab Emirates 5.2 37/133 6.2 30/159 6.2 31/163 5.7 34/180
 United Kingdom 8.3 13/91 8.7 10/102 8.7 11/133 8.6 11/159 8.6 11/163 8.4 12/180
 United States 7.6 16/91 7.7 16/102 7.5 18/133 7.6 17/159 7.3 20/163 7.2 20/180
 Uruguay 5.1 35/91 5.1 32/102 5.5 33/133 5.9 32/159 6.4 28/163 6.7 25/180
 Uzbekistan 2.7 71/91 2.9 68/102 2.4 100/133 2.2 137/159 2.1 151/163 1.7 175/180
 Vanuatu 3.1 98/180
 Venezuela 2.8 69/91 2.5 81/102 2.4 100/133 2.3 130/159 2.3 138/163 2.0 162/180
 Vietnam 2.6 75/91 2.4 85/102 2.4 100/133 2.6 107/159 2.6 111/163 2.6 123/180
 Yemen 2.9 65/91 2.7 71/102 2.6 88/133 2.7 103/159 2.6 111/163 2.5 131/180
 Zambia 2.6 75/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.6 107/159 2.6 111/163 2.6 123/180
 Zimbabwe 2.9 65/91 2.7 71/102 2.3 106/133 2.6 107/159 2.4 130/163 2.1 150/180

References[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. "CPI 2010 table". Transparency International. Retrieved 2010-10-26.
 2. "CPI 2009 table". Transparency International. Retrieved 2009-11-18.
 3. "CPI 2008 table". Transparency International. Retrieved 2008-12-17.
 4. "CPI 2007 table". Transparency International. Retrieved 2007-10-01.
 5. "CPI 2006 table". Transparency International. Retrieved 2006-11-17.
 6. "CPI 2005 table". Transparency International. Retrieved 2007-12-03.
 7. "CPI 2004 table". Transparency International. Retrieved 2007-12-03.
 8. The years 2002–2005 show data for Serbia and Montenegro
 9. "CPI 2006 table". Transparency International. Retrieved 2006-11-17.
 10. "CPI 2007 table". Transparency International. Retrieved 2007-10-01.