ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಗ್ರಹಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

"ನೀಚ ಗ್ರಹ" ಮತ್ತು "ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹ" - ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ನು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ್ತದೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಂಗಳದಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ, ಭೂಮಿಯು ನೀಚ ಗ್ರಹ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಗ್ರಹ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎಸ್ಟರೊಯ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.