ಸದಸ್ಯ:ReyBrujo/Dumps/20070213

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Dumps

February 13, 2007[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

External link dumps[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Articles with more than 10 external links as of February 13, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
52 7342 ಸುನಾಮಿ
49 4531 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ
43 973 ಚೆನ್ನೈ
39 2725 ಶುಕ್ರ
31 2731 ಗುರು (ಗ್ರಹ)
29 11687 ಭೂಕಂಪ
28 2732 ಶನಿ
28 7328 ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ
27 8993 ಗಣೇಶ
25 2728 ಮಂಗಳ (ಗ್ರಹ)
24 2702 ಸೂರ್ಯ
24 4473 ವುಲ್ಫ್‌ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಮೆಡಿಯುಸ್ ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್
23 8466 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉಲ್ಲೇಖನ
23 2724 ಬುಧ
23 7523 ರಾಮಾಯಣ
21 6339 ಡಿಯೇಗೋ ಮೆರಡೋನ
20 8602 ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
18 4014 ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
17 2733 ಯುರೇನಸ್
14 2073 ಲೈನಸ್ ಟೋರ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್
12 977 ದಾವಣಗೆರೆ
12 803 ಭಾರತ
12 4847 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
11 11396 ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆ
11 1767 ಲಿನಕ್ಸ್
11 1279 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
10 8443 ಮುಖ್ಯ ಪುಟ/draft-aug-2006
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

External link ranking[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sites linked more than 10 times as of February 13, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
1203 http://kn.wikipedia.org
131 http://www.historychannel.com
120 http://www.on-this-day.com
120 http://www.tnl.net
120 http://www.todayinsci.com
59 http://kvaleberg.com
37 http://en.wikipedia.org
15 http://www.kamat.com
10 http://sampada.net
10 http://news.bbc.co.uk
10 http://www.hindu.com
10 http://www.space.com
10 http://adsabs.harvard.edu
10 http://mail.wikipedia.org
10 http://upload.wikimedia.org
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Additional information[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Some more information about this dump:

  • 4478 articles that are in the main space and not redirects
  • 5665 articles and redirects in the main space
  • 9878 pages in all namespaces
  • 1354 redirects in all namespaces
  • 7380 external links in every namespace
  • 3080 external links in the main space

Very probable spambot pages[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article

Possible spambot pages[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
1936 User:Hpnadig/sandbox/
781 Wikipedia:Broken/
1078 ಚಿತ್ರ:Broken/
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';