ಸದಸ್ಯ:Ananth subray/Templates/infobox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
 1. Template:Info_box_person
 2. Template:Infobox
 3. Template:Infobox/doc
 4. Template:Infobox/row
 5. Template:Infobox/sandbox
 6. Template:Infobox/testcases
 7. Template:Infobox3cols
 8. Template:Infobox3cols/row
 9. Template:Infobox_Academy_Awards
 10. Template:Infobox_Actor
 11. Template:Infobox_Aircraft_Begin
 12. Template:Infobox_Aircraft_Type
 13. Template:Infobox_Airline
 14. Template:Infobox_Airport
 15. Template:Infobox_Album
 16. Template:Infobox_Anatomy
 17. Template:Infobox_Architect
 18. Template:Infobox_Artist
 19. Template:Infobox_Astronaut
 20. Template:Infobox_Australia_state_or_territory
 21. Template:Infobox_Australian_Place
 22. Template:Infobox_Australian_place
 23. Template:Infobox_Australian_place/doc
 24. Template:Infobox_Automobile
 25. Template:Infobox_Automobile_generation
 26. Template:Infobox_Aviation
 27. Template:Infobox_Beverage
 28. Template:Infobox_Book
 29. Template:Infobox_Boxer
 30. Template:Infobox_Brain
 31. Template:Infobox_Brewery
 32. Template:Infobox_British_Royalty_styles
 33. Template:Infobox_British_Royalty_styles/doc
 34. Template:Infobox_Bus_transit
 35. Template:Infobox_COA_wide
 36. Template:Infobox_CPU
 37. Template:Infobox_CPU/doc
 38. Template:Infobox_CPU_architecture
 39. Template:Infobox_CPU_architecture/doc
 40. Template:Infobox_Canal
 41. Template:Infobox_Celebrity
 42. Template:Infobox_Central_bank
 43. Template:Infobox_Chinese-language_singer_and_actor
 44. Template:Infobox_City
 45. Template:Infobox_City_India
 46. Template:Infobox_Coat_of_arms
 47. Template:Infobox_Color
 48. Template:Infobox_Comedian
 49. Template:Infobox_Commonwealth_Games_India
 50. Template:Infobox_Company
 51. Template:Infobox_Computer_Hardware_Bus
 52. Template:Infobox_Continent
 53. Template:Infobox_Country
 54. Template:Infobox_Country_or_territory
 55. Template:Infobox_Cricketer
 56. Template:Infobox_Cricketer_biography
 57. Template:Infobox_Dam
 58. Template:Infobox_Diamond
 59. Template:Infobox_Disease
 60. Template:Infobox_Dogbreed
 61. Template:Infobox_Dotcom_company
 62. Template:Infobox_Embryology
 63. Template:Infobox_England_county
 64. Template:Infobox_England_county/doc
 65. Template:Infobox_Ethnic_group
 66. Template:Infobox_Exchange
 67. Template:Infobox_F1_driver
 68. Template:Infobox_F1_driver/doc
 69. Template:Infobox_F1_team
 70. Template:Infobox_Film
 71. Template:Infobox_Finnish_municipality
 72. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_0-14
 73. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_0–14
 74. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_15-64
 75. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_15–64
 76. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_65-
 77. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_65_and_over
 78. Template:Infobox_Finnish_municipality/demography_total
 79. Template:Infobox_Finnish_municipality/land_area
 80. Template:Infobox_Finnish_municipality/native_language_Finnish
 81. Template:Infobox_Finnish_municipality/native_language_Sami
 82. Template:Infobox_Finnish_municipality/native_language_Swedish
 83. Template:Infobox_Finnish_municipality/native_language_other
 84. Template:Infobox_Finnish_municipality/native_language_total
 85. Template:Infobox_Finnish_municipality/population_count
 86. Template:Infobox_Finnish_municipality/population_count_sequence
 87. Template:Infobox_Finnish_municipality/population_density
 88. Template:Infobox_Finnish_municipality/tax_rate
 89. Template:Infobox_Finnish_municipality/total_area
 90. Template:Infobox_Finnish_municipality/total_area_sequence
 91. Template:Infobox_Flag
 92. Template:Infobox_Football_biography_2
 93. Template:Infobox_Football_club
 94. Template:Infobox_Former_Country
 95. Template:Infobox_Former_Subdivision
 96. Template:Infobox_Geopolitical_organisation
 97. Template:Infobox_Geopolitical_organization
 98. Template:Infobox_German_location
 99. Template:Infobox_German_state
 100. Template:Infobox_German_state/doc
 101. Template:Infobox_Government_agency
 102. Template:Infobox_Hindu_leader
 103. Template:Infobox_Historic_Site
 104. Template:Infobox_Historic_building
 105. Template:Infobox_Historic_building/doc
 106. Template:Infobox_Historic_site
 107. Template:Infobox_Holiday
 108. Template:Infobox_Hollywood_cartoon
 109. Template:Infobox_Hollywood_cartoon/doc
 110. Template:Infobox_Hurricane
 111. Template:Infobox_IPA
 112. Template:Infobox_IPA/core1
 113. Template:Infobox_IPA/core2
 114. Template:Infobox_IPA/doc
 115. Template:Infobox_IPA/format_numbers
 116. Template:Infobox_IPA/image_box
 117. Template:Infobox_India_district
 118. Template:Infobox_Indian_Awards
 119. Template:Infobox_Indian_Jurisdiction
 120. Template:Infobox_Indian_Political_Party
 121. Template:Infobox_Indian_jurisdiction
 122. Template:Infobox_Indian_political_party
 123. Template:Infobox_Indian_political_party/doc
 124. Template:Infobox_Indian_politician
 125. Template:Infobox_Information_appliance
 126. Template:Infobox_Instrument
 127. Template:Infobox_Islands
 128. Template:Infobox_Judge
 129. Template:Infobox_Laboratory_equipment
 130. Template:Infobox_Language
 131. Template:Infobox_Law_enforcement_agency
 132. Template:Infobox_Legislature
 133. Template:Infobox_Magazine
 134. Template:Infobox_Mandir
 135. Template:Infobox_McDonald's
 136. Template:Infobox_Media_franchise
 137. Template:Infobox_Military_Conflict
 138. Template:Infobox_Military_Memorial
 139. Template:Infobox_Military_Person
 140. Template:Infobox_Military_Structure
 141. Template:Infobox_Military_Test_Site
 142. Template:Infobox_Mobile_phone
 143. Template:Infobox_Monarch
 144. Template:Infobox_Museum
 145. Template:Infobox_Music_genre
 146. Template:Infobox_Musical_artist
 147. Template:Infobox_Musical_artist/color
 148. Template:Infobox_Musician_Awards
 149. Template:Infobox_NASCAR_driver
 150. Template:Infobox_NASCAR_driver/doc
 151. Template:Infobox_NBA_Player
 152. Template:Infobox_NCAA_Athlete
 153. Template:Infobox_NCAA_athlete
 154. Template:Infobox_NFL_player
 155. Template:Infobox_NFL_player/doc
 156. Template:Infobox_NFL_player/stats
 157. Template:Infobox_NFLactive
 158. Template:Infobox_NPO
 159. Template:Infobox_NRHP
 160. Template:Infobox_NRHP/conv
 161. Template:Infobox_NRHP/doc
 162. Template:Infobox_Network
 163. Template:Infobox_Newspaper
 164. Template:Infobox_Non-profit
 165. Template:Infobox_Novel_series
 166. Template:Infobox_OS
 167. Template:Infobox_OS_component
 168. Template:Infobox_OS_component/doc
 169. Template:Infobox_OS_version
 170. Template:Infobox_Occupation
 171. Template:Infobox_Officeholder
 172. Template:Infobox_Organization
 173. Template:Infobox_Painting
 174. Template:Infobox_Palestinian_Authority_municipality
 175. Template:Infobox_Paranormalcreatures
 176. Template:Infobox_Paranormalplaces
 177. Template:Infobox_Particle
 178. Template:Infobox_Person
 179. Template:Infobox_Philosopher
 180. Template:Infobox_Planet
 181. Template:Infobox_Play
 182. Template:Infobox_Polygon
 183. Template:Infobox_Prefecture_Japan
 184. Template:Infobox_Prepared_Food
 185. Template:Infobox_President
 186. Template:Infobox_Prime_Minister
 187. Template:Infobox_Protected_area
 188. Template:Infobox_Province_or_territory_of_Canada
 189. Template:Infobox_Publisher
 190. Template:Infobox_Religious_group
 191. Template:Infobox_Royalty
 192. Template:Infobox_Russian_city
 193. Template:Infobox_Saint
 194. Template:Infobox_School
 195. Template:Infobox_School/doc
 196. Template:Infobox_Scientist
 197. Template:Infobox_Serial_Killer
 198. Template:Infobox_Settlement
 199. Template:Infobox_Ship_Begin
 200. Template:Infobox_Ship_Career
 201. Template:Infobox_Ship_Characteristics
 202. Template:Infobox_Ship_Image
 203. Template:Infobox_Software
 204. Template:Infobox_Space_station
 205. Template:Infobox_Spacecraft
 206. Template:Infobox_Sportsperson
 207. Template:Infobox_Stadium
 208. Template:Infobox_Symptom
 209. Template:Infobox_TV_channel
 210. Template:Infobox_Tea
 211. Template:Infobox_Television
 212. Template:Infobox_Tennis_player
 213. Template:Infobox_Town_AT
 214. Template:Infobox_Treaty
 215. Template:Infobox_U.S._Cabinet
 216. Template:Infobox_U.S._state
 217. Template:Infobox_U.S._state_symbols
 218. Template:Infobox_U.S._state_symbols/doc
 219. Template:Infobox_UK_place
 220. Template:Infobox_UK_place/local
 221. Template:Infobox_UK_property
 222. Template:Infobox_UK_property/doc
 223. Template:Infobox_UK_property/local
 224. Template:Infobox_US_university_ranking
 225. Template:Infobox_United_Nations
 226. Template:Infobox_University
 227. Template:Infobox_VG
 228. Template:Infobox_VG_system
 229. Template:Infobox_Weapon
 230. Template:Infobox_Weather
 231. Template:Infobox_Website
 232. Template:Infobox_Windows_component
 233. Template:Infobox_World_Heritage_Site
 234. Template:Infobox_World_Heritage_Site/doc
 235. Template:Infobox_Wrestler
 236. Template:Infobox_Writer
 237. Template:Infobox_accounting_body
 238. Template:Infobox_accounting_body/doc
 239. Template:Infobox_actor
 240. Template:Infobox_airline
 241. Template:Infobox_airport
 242. Template:Infobox_airport/datatable
 243. Template:Infobox_airport/doc
 244. Template:Infobox_album
 245. Template:Infobox_album/color
 246. Template:Infobox_album/doc
 247. Template:Infobox_album/doc/type
 248. Template:Infobox_album/doc/type/row
 249. Template:Infobox_album/link
 250. Template:Infobox_amusement_park
 251. Template:Infobox_amusement_park/doc
 252. Template:Infobox_anatomy
 253. Template:Infobox_anatomy/doc
 254. Template:Infobox_ancient_site
 255. Template:Infobox_ancient_site/doc
 256. Template:Infobox_animal
 257. Template:Infobox_animanga/Anime
 258. Template:Infobox_animanga/Footer
 259. Template:Infobox_animanga/Footer/doc
 260. Template:Infobox_animanga/Header
 261. Template:Infobox_animanga/Novel
 262. Template:Infobox_animanga/OVA
 263. Template:Infobox_animanga/Other
 264. Template:Infobox_animanga/Other/doc
 265. Template:Infobox_animanga/Print
 266. Template:Infobox_animanga_character
 267. Template:Infobox_artist
 268. Template:Infobox_artwork
 269. Template:Infobox_artwork/doc
 270. Template:Infobox_astronaut
 271. Template:Infobox_astronaut/doc
 272. Template:Infobox_athlete
 273. Template:Infobox_automobile
 274. Template:Infobox_aviation
 275. Template:Infobox_aviation/doc
 276. Template:Infobox_award
 277. Template:Infobox_badminton_player
 278. Template:Infobox_basketball_biography
 279. Template:Infobox_basketball_biography/doc
 280. Template:Infobox_basketball_biography/style
 281. Template:Infobox_beverage
 282. Template:Infobox_biathlete
 283. Template:Infobox_biathlete/doc
 284. Template:Infobox_body_of_water
 285. Template:Infobox_body_of_water/convert
 286. Template:Infobox_book
 287. Template:Infobox_book/doc
 288. Template:Infobox_book/isbn
 289. Template:Infobox_book/sandbox
 290. Template:Infobox_book/sandbox2
 291. Template:Infobox_book/testcases
 292. Template:Infobox_book_series
 293. Template:Infobox_book_series/doc
 294. Template:Infobox_boxer
 295. Template:Infobox_boxer_(amateur)
 296. Template:Infobox_boxer_(amateur)/doc
 297. Template:Infobox_brewery
 298. Template:Infobox_brewery/beerdata
 299. Template:Infobox_brewery/beerheader
 300. Template:Infobox_brewery/doc
 301. Template:Infobox_bridge
 302. Template:Infobox_broadcasting_network
 303. Template:Infobox_building
 304. Template:Infobox_building/doc
 305. Template:Infobox_camera
 306. Template:Infobox_camera/doc
 307. Template:Infobox_casino
 308. Template:Infobox_casino/doc
 309. Template:Infobox_caste
 310. Template:Infobox_caste/doc
 311. Template:Infobox_castrum
 312. Template:Infobox_castrum/doc
 313. Template:Infobox_cave
 314. Template:Infobox_cave/doc
 315. Template:Infobox_cemetery
 316. Template:Infobox_cemetery/doc
 317. Template:Infobox_character
 318. Template:Infobox_chemical_analysis
 319. Template:Infobox_chess_player
 320. Template:Infobox_child
 321. Template:Infobox_church
 322. Template:Infobox_church/denomination
 323. Template:Infobox_church/doc
 324. Template:Infobox_church/font_color
 325. Template:Infobox_civil_conflict
 326. Template:Infobox_civil_conflict/color
 327. Template:Infobox_civil_conflict/doc
 328. Template:Infobox_climbing_route
 329. Template:Infobox_climbing_route/doc
 330. Template:Infobox_color
 331. Template:Infobox_comedian
 332. Template:Infobox_comic_book_title
 333. Template:Infobox_comic_book_title/doc
 334. Template:Infobox_comic_book_title/genre_list
 335. Template:Infobox_comics_character
 336. Template:Infobox_company
 337. Template:Infobox_computer_hardware
 338. Template:Infobox_computer_hardware/doc
 339. Template:Infobox_computer_hardware_generic
 340. Template:Infobox_concentration_camp
 341. Template:Infobox_concentration_camp/doc
 342. Template:Infobox_cooperative
 343. Template:Infobox_coord
 344. Template:Infobox_country
 345. Template:Infobox_cowbreed
 346. Template:Infobox_cricket_club
 347. [[Template:Infobox_cricket_ground
 348. Template:Infobox_cricket_tournament_main
 349. Template:Infobox_cricketer
 350. Template:Infobox_cricketer/career
 351. Template:Infobox_cricketer/doc
 352. Template:Infobox_cricketer/national_side
 353. Template:Infobox_cricketer_biography
 354. Template:Infobox_criminal
 355. Template:Infobox_currency
 356. Template:Infobox_currency/doc
 357. Template:Infobox_dam
 358. Template:Infobox_dam/doc
 359. Template:Infobox_dance
 360. Template:Infobox_dance/doc
 361. Template:Infobox_dava
 362. Template:Infobox_dava/doc
 363. Template:Infobox_deity
 364. Template:Infobox_deity/sandbox
 365. Template:Infobox_designation_list
 366. Template:Infobox_diffuse_nebula
 367. Template:Infobox_dim
 368. Template:Infobox_dim/core
 369. Template:Infobox_disease
 370. Template:Infobox_dog_breed
 371. Template:Infobox_dog_breed/doc
 372. Template:Infobox_dot-com_company
 373. Template:Infobox_dot-com_company/doc
 374. Template:Infobox_earthquake
 375. Template:Infobox_economist
 376. Template:Infobox_election
 377. Template:Infobox_election/doc
 378. Template:Infobox_election/shortname
 379. Template:Infobox_element
 380. Template:Infobox_element/crystal_structure_image
 381. Template:Infobox_element/crystal_structure_wikilink
 382. Template:Infobox_element/doc
 383. Template:Infobox_element/doc/parameter_list
 384. Template:Infobox_element/group
 385. Template:Infobox_element/headers
 386. Template:Infobox_element/headers/doc
 387. Template:Infobox_element/isotopes_decay
 388. Template:Infobox_element/isotopes_decay2
 389. Template:Infobox_element/isotopes_decay2/doc
 390. Template:Infobox_element/isotopes_decay3
 391. Template:Infobox_element/isotopes_decay3/doc
 392. Template:Infobox_element/isotopes_decay3_(2_2_1)
 393. Template:Infobox_element/isotopes_decay3_(2_2_1)/doc
 394. Template:Infobox_element/isotopes_decay4
 395. Template:Infobox_element/isotopes_decay4/doc
 396. Template:Infobox_element/isotopes_stable
 397. Template:Infobox_element/periodic_table
 398. Template:Infobox_ethnic_group
 399. Template:Infobox_file_format
 400. Template:Infobox_film
 401. Template:Infobox_film/doc
 402. Template:Infobox_film_festival
 403. Template:Infobox_first_lady
 404. Template:Infobox_flag
 405. Template:Infobox_flag/doc
 406. Template:Infobox_flag/entry
 407. Template:Infobox_football_biography
 408. Template:Infobox_football_biography/doc
 409. Template:Infobox_football_biography_2
 410. Template:Infobox_football_club
 411. Template:Infobox_football_league
 412. Template:Infobox_football_league/doc
 413. Template:Infobox_football_match
 414. Template:Infobox_football_match/doc
 415. Template:Infobox_football_tournament
 416. Template:Infobox_forest
 417. Template:Infobox_forest/doc
 418. Template:Infobox_former_country
 419. Template:Infobox_former_country/autocat
 420. Template:Infobox_former_country/doc
 421. Template:Infobox_galaxy
 422. Template:Infobox_galaxy/doc
 423. Template:Infobox_game
 424. Template:Infobox_games
 425. Template:Infobox_games/doc
 426. Template:Infobox_generic
 427. Template:Infobox_geographical_indication
 428. Template:Infobox_geographical_indication/doc
 429. Template:Infobox_glacier
 430. Template:Infobox_glacier/doc
 431. Template:Infobox_golf_facility
 432. Template:Infobox_golf_facility/course
 433. Template:Infobox_golf_facility/doc
 434. Template:Infobox_golfer
 435. Template:Infobox_government_agency
 436. Template:Infobox_government_agency/doc
 437. Template:Infobox_grape_variety
 438. [[Template:Infobox_gridiron_football_person
 439. Template:Infobox_gridiron_football_person/doc
 440. Template:Infobox_gridiron_football_person/position
 441. Template:Infobox_high_court
 442. Template:Infobox_high_court/doc
 443. Template:Infobox_historic_site
 444. Template:Infobox_historic_site/doc
 445. Template:Infobox_historic_subdivision
 446. Template:Infobox_historic_subdivision/doc
 447. Template:Infobox_hospital
 448. Template:Infobox_hospital/care_system
 449. Template:Infobox_hospital/doc
 450. Template:Infobox_hospital/lists
 451. Template:Infobox_hurricane
 452. Template:Infobox_hurricane/doc
 453. Template:Infobox_hut
 454. Template:Infobox_hut/doc
 455. Template:Infobox_image
 456. Template:Infobox_image/doc
 457. Template:Infobox_information_appliance
 458. Template:Infobox_institute
 459. Template:Infobox_institute/doc
 460. Template:Infobox_instrument
 461. Template:Infobox_islands
 462. Template:Infobox_islands/area
 463. Template:Infobox_islands/density
 464. Template:Infobox_islands/length
 465. Template:Infobox_journal
 466. Template:Infobox_journal/ISSN-eISSN
 467. Template:Infobox_journal/doc
 468. Template:Infobox_judge
 469. Template:Infobox_laboratory
 470. Template:Infobox_laboratory/doc
 471. Template:Infobox_lake
 472. Template:Infobox_language
 473. Template:Infobox_language/codelist
 474. Template:Infobox_language/codelist/doc
 475. Template:Infobox_language/family-color
 476. Template:Infobox_law_enforcement_agency
 477. Template:Infobox_law_enforcement_agency/main
 478. Template:Infobox_law_firm
 479. Template:Infobox_law_firm/doc
 480. Template:Infobox_legislature
 481. Template:Infobox_lighthouse
 482. Template:Infobox_lighthouse/doc
 483. Template:Infobox_lingayat_leader_or_Sharanas_or_fallowers
 484. [[Template:Infobox_magazine
 485. Template:Infobox_magazine/doc
 486. Template:Infobox_manner_of_address
 487. Template:Infobox_manner_of_address/doc
 488. Template:Infobox_map
 489. Template:Infobox_map/Map_display_methods
 490. Template:Infobox_martial_art
 491. Template:Infobox_martial_artist
 492. Template:Infobox_medal_templates
 493. Template:Infobox_media_franchise
 494. Template:Infobox_medical_details/doc
 495. Template:Infobox_medical_person
 496. Template:Infobox_medical_person/doc
 497. Template:Infobox_military_conflict
 498. Template:Infobox_military_conflict/doc
 499. Template:Infobox_military_installation
 500. Template:Infobox_military_installation/doc
 501. Template:Infobox_military_operation
 502. Template:Infobox_military_operation/doc
 503. Template:Infobox_military_person
 504. Template:Infobox_military_structure
 505. Template:Infobox_military_unit
 506. Template:Infobox_mineral
 507. Template:Infobox_monarch
 508. Template:Infobox_monarch/doc
 509. Template:Infobox_monastery
 510. Template:Infobox_monastery/doc
 511. Template:Infobox_mosque
 512. Template:Infobox_mountain
 513. Template:Infobox_mountain/convert
 514. Template:Infobox_mountain/main
 515. Template:Infobox_mountain/map
 516. Template:Infobox_mountain_pass
 517. Template:Infobox_mountain_pass/doc
 518. Template:Infobox_mountain_range
 519. Template:Infobox_mountain_range/doc
 520. Template:Infobox_museum
 521. Template:Infobox_museum/doc
 522. Template:Infobox_music_genre
 523. Template:Infobox_musical_artist
 524. Template:Infobox_musical_artist/color
 525. Template:Infobox_musical_artist/color/doc
 526. Template:Infobox_musical_artist/hCard_class
 527. Template:Infobox_musical_artist/tracking
 528. Template:Infobox_newspaper
 529. [[Template:Infobox_nobility
 530. Template:Infobox_non-profit
 531. Template:Infobox_nrhp
 532. Template:Infobox_observatory
 533. Template:Infobox_observatory/doc
 534. Template:Infobox_officeholder
 535. Template:Infobox_officeholder/Office
 536. Template:Infobox_officeholder/Personal_data
 537. Template:Infobox_official_post
 538. Template:Infobox_official_post/doc
 539. Template:Infobox_oil_field
 540. Template:Infobox_oil_field/doc
 541. Template:Infobox_oil_refinery
 542. Template:Infobox_oil_refinery/doc
 543. Template:Infobox_oil_spill
 544. Template:Infobox_oil_spill/doc
 545. Template:Infobox_operational_plan
 546. Template:Infobox_organization
 547. Template:Infobox_organization/doc
 548. Template:Infobox_park
 549. Template:Infobox_park/doc
 550. Template:Infobox_person
 551. Template:Infobox_person/doc
 552. Template:Infobox_person/sandbox
 553. Template:Infobox_philosopher
 554. Template:Infobox_philosopher/doc
 555. Template:Infobox_planet
 556. Template:Infobox_planet/doc
 557. Template:Infobox_play
 558. Template:Infobox_political_party
 559. Template:Infobox_power_station
 560. Template:Infobox_power_station/doc
 561. Template:Infobox_power_transmission_line
 562. Template:Infobox_power_transmission_line/doc
 563. Template:Infobox_prepared_food
 564. Template:Infobox_prepared_food/doc
 565. Template:Infobox_prime_minister
 566. Template:Infobox_programming_language
 567. Template:Infobox_programming_language/doc
 568. Template:Infobox_protected_area
 569. Template:Infobox_protected_area/doc
 570. Template:Infobox_publisher
 571. Template:Infobox_publisher/doc
 572. Template:Infobox_racing_driver_series_section
 573. Template:Infobox_radio_station
 574. Template:Infobox_radio_station/doc
 575. [[Template:Infobox_reactor
 576. Template:Infobox_reactor/doc
 577. Template:Infobox_region_symbols
 578. Template:Infobox_religious_building
 579. Template:Infobox_religious_building/color
 580. Template:Infobox_religious_building/doc
 581. Template:Infobox_requested
 582. Template:Infobox_research_institute
 583. Template:Infobox_restaurant
 584. Template:Infobox_restaurant/doc
 585. Template:Infobox_revolution_biography
 586. Template:Infobox_revolution_biography/doc
 587. Template:Infobox_rock
 588. Template:Infobox_rocket
 589. Template:Infobox_royalty
 590. Template:Infobox_royalty/doc
 591. Template:Infobox_rugby_league_biography
 592. Template:Infobox_rugby_league_biography/PERSONAL
 593. Template:Infobox_rugby_league_biography/REFEREE
 594. Template:Infobox_rugby_league_biography/RL
 595. Template:Infobox_rugby_league_biography/RL_COACH
 596. Template:Infobox_rugby_league_biography/RU
 597. Template:Infobox_rugby_league_biography/RU_COACH
 598. Template:Infobox_rugby_league_biography/doc
 599. Template:Infobox_sailor
 600. Template:Infobox_sailor/doc
 601. Template:Infobox_saint
 602. Template:Infobox_saint/doc
 603. Template:Infobox_scholar
 604. Template:Infobox_scholar/doc
 605. Template:Infobox_school
 606. Template:Infobox_scientist
 607. Template:Infobox_scientist/doc
 608. Template:Infobox_settlement
 609. Template:Infobox_settlement/areadisp
 610. Template:Infobox_settlement/areadisp/doc
 611. Template:Infobox_settlement/cleaner
 612. Template:Infobox_settlement/columns
 613. Template:Infobox_settlement/densdisp
 614. Template:Infobox_settlement/densdisp/doc
 615. Template:Infobox_settlement/doc
 616. Template:Infobox_settlement/dunam
 617. Template:Infobox_settlement/dunam/doc
 618. Template:Infobox_settlement/dunam/mag
 619. Template:Infobox_settlement/dunam/mag/doc
 620. [[Template:Infobox_settlement/impus
 621. Template:Infobox_settlement/impus/mag
 622. Template:Infobox_settlement/lengthdisp
 623. Template:Infobox_settlement/lengthdisp/doc
 624. Template:Infobox_settlement/link
 625. Template:Infobox_settlement/link/doc
 626. Template:Infobox_settlement/metric
 627. Template:Infobox_settlement/metric/doc
 628. Template:Infobox_settlement/metric/mag
 629. Template:Infobox_settlement/metric/mag/doc
 630. Template:Infobox_settlement/pref
 631. Template:Infobox_settlement/pref/doc
 632. Template:Infobox_settlement/sandbox
 633. Template:Infobox_settlement/testcases
 634. Template:Infobox_settlement_cleaner
 635. Template:Infobox_ship_begin
 636. Template:Infobox_ship_begin/doc
 637. Template:Infobox_ship_career
 638. Template:Infobox_ship_career/doc
 639. Template:Infobox_ship_characteristics
 640. Template:Infobox_ship_image
 641. Template:Infobox_ship_image/doc
 642. Template:Infobox_short_track_speed_skater
 643. Template:Infobox_short_track_speed_skater/doc
 644. Template:Infobox_single
 645. Template:Infobox_single/doc
 646. Template:Infobox_skyscraper
 647. Template:Infobox_snowboarder
 648. Template:Infobox_snowboarder/doc
 649. Template:Infobox_software
 650. Template:Infobox_space_agency
 651. Template:Infobox_space_agency/doc
 652. Template:Infobox_spacecraft
 653. Template:Infobox_spacecraft/doc
 654. Template:Infobox_speed_skater
 655. Template:Infobox_speed_skater/doc
 656. Template:Infobox_sport
 657. Template:Infobox_sport_wrestler
 658. Template:Infobox_sport_wrestler/doc
 659. Template:Infobox_sportsperson
 660. Template:Infobox_sportsperson/doc
 661. Template:Infobox_sportsperson/sandbox
 662. Template:Infobox_sportsperson/testcases
 663. Template:Infobox_spring
 664. Template:Infobox_spring/doc
 665. Template:Infobox_state
 666. [[Template:Infobox_station
 667. Template:Infobox_station/doc
 668. Template:Infobox_subbox_bodystyle
 669. Template:Infobox_swimmer
 670. Template:Infobox_swimmer/doc
 671. Template:Infobox_television
 672. Template:Infobox_television/colour
 673. Template:Infobox_television/colour/doc
 674. Template:Infobox_television_episode
 675. Template:Infobox_television_episode/doc
 676. Template:Infobox_television_film
 677. Template:Infobox_television_film/doc
 678. Template:Infobox_television_season
 679. Template:Infobox_television_season/doc
 680. Template:Infobox_temple
 681. Template:Infobox_temple/doc
 682. Template:Infobox_tennis_biography
 683. Template:Infobox_tennis_player
 684. Template:Infobox_terrestrial_impact_site
 685. Template:Infobox_terrestrial_impact_site/doc
 686. Template:Infobox_theatre
 687. Template:Infobox_time_zone_UTC
 688. Template:Infobox_union
 689. Template:Infobox_union/doc
 690. Template:Infobox_university
 691. Template:Infobox_ununennium
 692. Template:Infobox_user
 693. Template:Infobox_vachanakaara
 694. Template:Infobox_vachanakaara/doc
 695. Template:Infobox_valley
 696. Template:Infobox_valley/doc
 697. Template:Infobox_venue
 698. Template:Infobox_venue/doc
 699. Template:Infobox_video_game
 700. Template:Infobox_video_game/doc
 701. Template:Infobox_video_game/doc/syntax_guide
 702. Template:Infobox_waterfall
 703. Template:Infobox_waterfall/doc
 704. Template:Infobox_weather
 705. Template:Infobox_weather/line
 706. Template:Infobox_weather/line/date
 707. Template:Infobox_weather/oneline
 708. Template:Infobox_weather/oneline/date
 709. Template:Infobox_web_browser
 710. Template:Infobox_website
 711. [[Template:Infobox_website/doc
 712. Template:Infobox_windmill
 713. Template:Infobox_windmill/doc
 714. Template:Infobox_wrestler
 715. Template:Infobox_writer
 716. Template:Infobox_writer/doc
 717. Template:Infobox_writing_system
 718. Template:Infobox_ಅಂತರಜಾಲ_ತಾಣ
 719. Template:Infobox_ಊರು
 720. Template:Infobox_ಊರು/doc
 721. Template:Infobox_ಕಂಪನಿ
 722. Template:Infobox_ಕಂಪನಿ/doc
 723. Template:Infobox_ಕರ್ನಾಟಕದ_ಭೂಪಟ
 724. Template:Infobox_ಕಲಾವಿದ
 725. Template:Infobox_ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
 726. Template:Infobox_ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ_ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
 727. Template:Infobox_ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ_ಜೇವನಚರಿತ್ರೆ
 728. Template:Infobox_ಕ್ರಿಕೆಟ್_ಆಟಗಾರ
 729. Template:Infobox_ಕ್ರಿಕೆಟ್_ತಂಡ
 730. Template:Infobox_ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
 731. Template:Infobox_ಕ್ರೀಡೆ
 732. Template:Infobox_ಖಾದ್ಯ
 733. Template:Infobox_ಗಣಕಯಂತ್ರದ_ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ_ಸಾಧನ
 734. Template:Infobox_ಗಾಯಕಿ
 735. Template:Infobox_ಗಾಲ್ಫ್_ಆಟಗಾರರು
 736. Template:Infobox_ಗ್ರಹ
 737. Template:Infobox_ಚಲನಚಿತ್ರ
 738. Template:Infobox_ಚಿತ್ರಗೀತೆ
 739. Template:Infobox_ಚುನಾವಣೆ
 740. Template:Infobox_ಟೆಸ್ಟ್_ತ೦ಡ
 741. Template:Infobox_ತಂಡ
 742. Template:Infobox_ದೂರದರ್ಶನ_ವಾಹಿನಿ
 743. Template:Infobox_ದೇಶ
 744. Template:Infobox_ದೇಶ_ಪ್ರಯೋಗ
 745. Template:Infobox_ದೊರೆ
 746. Template:Infobox_ಧಾರ್ಮಿಕ_ವ್ಯಕ್ತಿ
 747. Template:Infobox_ನಗದು_ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 748. Template:Infobox_ನಟ
 749. Template:Infobox_ನದಿ
 750. Template:Infobox_ನಾಟಕ
 751. Template:Infobox_ನಾಟಕ/doc
 752. Template:Infobox_ಪತ್ರಿಕೆ
 753. Template:Infobox_ಪಾತಕಿ
 754. Template:Infobox_ಪುಸ್ತಕ
 755. Template:Infobox_ಪ್ರಧಾನ_ಮಂತ್ರಿ
 756. Template:Infobox_ಪ್ಲಾಟಿನಂ
 757. [[Template:Infobox_ಫೋನ್
 758. Template:Infobox_ಬಾವುಟ
 759. Template:Infobox_ಬಾವುಟ/doc
 760. Template:Infobox_ಬಾವುಟ/entry
 761. Template:Infobox_ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌_ಆಟಗಾರ
 762. Template:Infobox_ಭಾರತದ_ಭೂಪಟ
 763. Template:Infobox_ಭಾರತದ_ಭೂಪಟ/ನಗರ_ಪ್ರದೇಶ
 764. Template:Infobox_ಭಾರತದ_ಮಸೀದಿಗಳು
 765. Template:Infobox_ಭಾರತದ_ರಾಜ್ಯ
 766. Template:Infobox_ಭಾರತದ_ರಾಜ್ಯ/type
 767. Template:Infobox_ಭಾರತೀಯ_ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 768. Template:Infobox_ಭಾಷಾ_ಕುಟುಂಬ
 769. Template:Infobox_ಭಾಷಾ_ಕುಟುಂಬ/family-color
 770. Template:Infobox_ಭಾಷಾ_ಕುಟುಂಬ/genetic2
 771. Template:Infobox_ಭಾಷಾ_ಕುಟುಂಬ/map
 772. Template:Infobox_ಭಾಷೆ
 773. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/IPA_notice
 774. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/Indic
 775. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/codelist
 776. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/official
 777. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/pronunciation
 778. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/rank
 779. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/script
 780. Template:Infobox_ಭಾಷೆ/statesregion
 781. Template:Infobox_ಮಂದಿರ
 782. Template:Infobox_ಮಂದಿರ/doc
 783. Template:Infobox_ಮಸೀದಿ
 784. Template:Infobox_ಯುದ್ಧ
 785. Template:Infobox_ರಂಗಮಂದಿರ
 786. Template:Infobox_ರಜೆ
 787. Template:Infobox_ರಜೆಗಳು/ಜ್ಯಾತ್ಯಾತೀತ
 788. Template:Infobox_ರಾಜ
 789. Template:Infobox_ರಾಜಕಾರಣಿ
 790. Template:Infobox_ರಾಜವಂಶದವರು
 791. Template:Infobox_ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
 792. Template:Infobox_ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಪಕ್ಷಿ
 793. Template:Infobox_ಲೇಖಕ
 794. Template:Infobox_ವಿಜ್ಞಾನಿ
 795. Template:Infobox_ವಿಜ್ಞಾನಿ/doc
 796. Template:Infobox_ವಿಶ್ವ_ಪರಂಪರೆಯ_ತಾಣ
 797. Template:Infobox_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 798. Template:Infobox_ವ್ಯಕ್ತಿ
 799. Template:Infobox_ಸಂಗೀತಕಾರ
 800. Template:Infobox_ಸಂಗೀತಕಾರ/color
 801. Template:Infobox_ಸಂಗೀತಕಾರ/hCard_class
 802. [[Template:Infobox_ಸಂತ
 803. Template:Infobox_ಸಂಸ್ಥೆ
 804. Template:Infobox_ಸರ್ಕಾರಿ_ಅಧ್ಯಕ್ಷ
 805. Template:Infobox_ಸಾರ್ವಜನಿಕ_ಸಾಗಣೆ
 806. Template:Infobox_ಸಾಹಿತಿ
 807. Template:Infobox_ಸೇತುವೆ
 808. Template:Infobox_ಸೇತುವೆ/doc
 809. Template:Infobox_ಹಾಕಿ_ತಂಡ
 810. Template:Infoboxwatch