ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement/lengthdisp

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays length (e.g. elevation) values.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ೬,೨೧೩.೭ 3 ೧೦,೦೦೦   22222 0 ೧೩,೮೦೮.೧ 4 ೨೨,೨೨೨
1000 -3 621.4 2 ೧,೦೦೦   2222 0 1380.7 3 ೨,೨೨೨
100 -2 62.1 1 ೧೦೦   222 0 137.9 2 ೨೨೨
10 -1 6.21 0 ೧೦   22 0 13.7 1 ೨೨
1 0 0.621 -1 ೧.   2 0 1.24 0
0.1 1 0.0621 -2 ೦.೧   0.2 1 0.124 -1 ೦.೨
0.01 2 0.00621 -3 ೦.೦೧   0.22 2 0.1367 -1 ೦.೨೨
0.001 3 0.000621 -4 ೦.೦೦೧   0.222 3 0.13794 -1 ೦.೨೨೨
0.0001 4 6.21E-5 -5 ೦.೦೦೦೧   0.2222 4 0.138069 -1 ೦.೨೨೨೨

Examples: mile (mi)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ೧೬,೦೯೩.೪ 4 ೧೦,೦೦೦   22222 0 ೩೫,೭೬೨.೮ 4 ೨೨,೨೨೨
1000 -3 ೧,೬೦೯.೩೪ 3 ೧,೦೦೦   2222 0 ೩,೫೭೫.೯೬ 3 ೨,೨೨೨
100 -2 ೧೬೦.೯೩ 2 ೧೦೦   222 0 ೩೫೭.೨೭ 2 ೨೨೨
10 -1 ೧೬.೦೯ 1 ೧೦   22 0 ೩೫.೪೧ 1 ೨೨
1 0 1.61 0   2 0 3.22 0
0.1 1 0.161 -1 ೦.೧   0.2 1 0.322 -1 ೦.೨
0.01 2 0.0161 -2 ೦.೦೧   0.22 2 0.3541 -1 ೦.೨೨
0.001 3 0.00161 -3 ೦.೦೦೧   0.222 3 0.35727 -1 ೦.೨೨೨
0.0001 4 0.000161 -4 ೦.೦೦೦೧   0.2222 4 0.357596 -1 ೦.೨೨೨೨
0.00001 5 1.61E-5 -5 ೦.೦೦೦೦೧   0.22222 5 0.357628 -1 ೦.೨೨೨೨೨

Examples: metre (m)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 4 ೧೦,೦೦೦   22222 0 72906.8 4 ೨೨,೨೨೨
1000 -3 3280.8 3 ೧,೦೦೦   2222 0 7290 3 ೨,೨೨೨
100 -2 328.1 2 ೧೦೦   222 0 728.3 2 ೨೨೨
10 -1 32.8 1 ೧೦   22 0 72.2 1 ೨೨
1 0 3.28 0   2 0 6.6 0
0.1 1 0.328 -1 ೦.೧   0.2 1 0.66 -1 ೦.೨
0.01 2 0.0328 -2 ೦.೦೧   0.22 2 0.722 -1 ೦.೨೨
0.001 3 0.00328 -3 ೦.೦೦೧   0.222 3 0.7283 -1 ೦.೨೨೨
0.0001 4 0.000328 -4 ೦.೦೦೦೧   0.2222 4 0.729 -1 ೦.೨೨೨೨
0.00001 5 3.28E-5 -5 ೦.೦೦೦೦೧   0.22222 5 0.729068 -1 ೦.೨೨೨೨೨

Examples: feet (ft)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 3 ೧೦,೦೦೦   22222 0 6773.3 3 ೨೨,೨೨೨
1000 -3 304.8 2 ೧,೦೦೦   2222 0 677.3 2 ೨,೨೨೨
100 -2 30.48 1 ೧೦೦   222 0 67.7 1 ೨೨೨
10 -1 3.05 0 ೧೦   22 0 6.7 0 ೨೨
1 0 0.305 -1 ೧.   2 0 0.61 -1 ೨.
0.1 1 0.0305 -2 ೦.೧   0.2 1 0.061 -2 ೦.೨
0.01 2 0.00305 -3 ೦.೦೧   0.22 2 0.0671 -2 ೦.೨೨
0.001 3 0.000305 -4 ೦.೦೦೧   0.222 3 0.0677 -2 ೦.೨೨೨
0.0001 4 3.05E-5 -5 ೦.೦೦೦೧   0.2222 4 0.06773 -2 ೦.೨೨೨೨

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]