ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement/lengthdisp

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays length (e.g. elevation) values.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ೬,೨೧೩.೭ 3 ೧೦,೦೦೦ km (೬,೦೦೦ mi)   22222 0 ೧೩,೮೦೮.೧ 4 ೨೨,೨೨೨ km (೧೩,೮೦೮ mi)
1000 -3 621.4 2 ೧,೦೦೦ km (೬೦೦ mi)   2222 0 1380.7 3 ೨,೨೨೨ km (೧,೩೮೧ mi)
100 -2 62.1 1 ೧೦೦ km (೬೦ mi)   222 0 137.9 2 ೨೨೨ km (೧೩೮ mi)
10 -1 6.21 0 ೧೦ km (೬ mi)   22 0 13.7 1 ೨೨ km (೧೪ mi)
1 0 0.621 -1 ೧ km (೦.೬ mi)   2 0 1.24 0 ೨ km (೧ mi)
0.1 1 0.0621 -2 ೦.೧ km (೦.೦೬ mi)   0.2 1 0.124 -1 ೦.೨ km (೦.೧ mi)
0.01 2 0.00621 -3 ೦.೦೧ km (೦.೦೦೬ mi)   0.22 2 0.1367 -1 ೦.೨೨ km (೦.೧೪ mi)
0.001 3 0.000621 -4 ೦.೦೦೧ km (೦.೦೦೦೬ mi)   0.222 3 0.13794 -1 ೦.೨೨೨ km (೦.೧೩೮ mi)
0.0001 4 6.21E-5 -5 ೦.೦೦೦೧ km (೦ mi)   0.2222 4 0.138069 -1 ೦.೨೨೨೨ km (೦.೧೩೮೧ mi)

Examples: mile (mi)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ೧೬,೦೯೩.೪ 4 ೧೦,೦೦೦ mi (೨೦,೦೦೦ km)   22222 0 ೩೫,೭೬೨.೮ 4 ೨೨,೨೨೨ mi (೩೫,೭೬೩ km)
1000 -3 ೧,೬೦೯.೩೪ 3 ೧,೦೦೦ mi (೨,೦೦೦ km)   2222 0 ೩,೫೭೫.೯೬ 3 ೨,೨೨೨ mi (೩,೫೭೬ km)
100 -2 ೧೬೦.೯೩ 2 ೧೦೦ mi (೨೦೦ km)   222 0 ೩೫೭.೨೭ 2 ೨೨೨ mi (೩೫೭ km)
10 -1 ೧೬.೦೯ 1 ೧೦ mi (೨೦ km)   22 0 ೩೫.೪೧ 1 ೨೨ mi (೩೫ km)
1 0 1.61 0 ೧ mi (೨ km)   2 0 3.22 0 ೨ mi (೩ km)
0.1 1 0.161 -1 ೦.೧ mi (೦.೨ km)   0.2 1 0.322 -1 ೦.೨ mi (೦.೩ km)
0.01 2 0.0161 -2 ೦.೦೧ mi (೦.೦೨ km)   0.22 2 0.3541 -1 ೦.೨೨ mi (೦.೩೫ km)
0.001 3 0.00161 -3 ೦.೦೦೧ mi (೦.೦೦೨ km)   0.222 3 0.35727 -1 ೦.೨೨೨ mi (೦.೩೫೭ km)
0.0001 4 0.000161 -4 ೦.೦೦೦೧ mi (೦.೦೦೦೨ km)   0.2222 4 0.357596 -1 ೦.೨೨೨೨ mi (೦.೩೫೭೬ km)
0.00001 5 1.61E-5 -5 ೦.೦೦೦೦೧ mi (೦ km)   0.22222 5 0.357628 -1 ೦.೨೨೨೨೨ mi (೦.೩೫೭೬೩ km)

Examples: metre (m)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 4 ೧೦,೦೦೦ m (೩೦,೦೦೦ ft)   22222 0 72906.8 4 ೨೨,೨೨೨ m (೭೨,೯೦೭ ft)
1000 -3 3280.8 3 ೧,೦೦೦ m (೩,೦೦೦ ft)   2222 0 7290 3 ೨,೨೨೨ m (೭,೨೯೦ ft)
100 -2 328.1 2 ೧೦೦ m (೩೦೦ ft)   222 0 728.3 2 ೨೨೨ m (೭೨೮ ft)
10 -1 32.8 1 ೧೦ m (೩೦ ft)   22 0 72.2 1 ೨೨ m (೭೨ ft)
1 0 3.28 0 ೧ m (೩ ft)   2 0 6.6 0 ೨ m (೭ ft)
0.1 1 0.328 -1 ೦.೧ m (೦.೩ ft)   0.2 1 0.66 -1 ೦.೨ m (೦.೭ ft)
0.01 2 0.0328 -2 ೦.೦೧ m (೦.೦೩ ft)   0.22 2 0.722 -1 ೦.೨೨ m (೦.೭೨ ft)
0.001 3 0.00328 -3 ೦.೦೦೧ m (೦.೦೦೩ ft)   0.222 3 0.7283 -1 ೦.೨೨೨ m (೦.೭೨೮ ft)
0.0001 4 0.000328 -4 ೦.೦೦೦೧ m (೦.೦೦೦೩ ft)   0.2222 4 0.729 -1 ೦.೨೨೨೨ m (೦.೭೨೯೦ ft)
0.00001 5 3.28E-5 -5 ೦.೦೦೦೦೧ m (೦ ft)   0.22222 5 0.729068 -1 ೦.೨೨೨೨೨ m (೦.೭೨೯೦೭ ft)

Examples: feet (ft)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 3 ೧೦,೦೦೦ ft (೩,೦೦೦ m)   22222 0 6773.3 3 ೨೨,೨೨೨ ft (೬,೭೭೩ m)
1000 -3 304.8 2 ೧,೦೦೦ ft (೩೦೦ m)   2222 0 677.3 2 ೨,೨೨೨ ft (೬೭೭ m)
100 -2 30.48 1 ೧೦೦ ft (೩೦ m)   222 0 67.7 1 ೨೨೨ ft (೬೮ m)
10 -1 3.05 0 ೧೦ ft (೩ m)   22 0 6.7 0 ೨೨ ft (೭ m)
1 0 0.305 -1 ೧ ft (೦.೩ m)   2 0 0.61 -1 ೨ ft (೦.೬ m)
0.1 1 0.0305 -2 ೦.೧ ft (೦.೦೩ m)   0.2 1 0.061 -2 ೦.೨ ft (೦.೦೬ m)
0.01 2 0.00305 -3 ೦.೦೧ ft (೦.೦೦೩ m)   0.22 2 0.0671 -2 ೦.೨೨ ft (೦.೦೭ m)
0.001 3 0.000305 -4 ೦.೦೦೧ ft (೦.೦೦೦೩ m)   0.222 3 0.0677 -2 ೦.೨೨೨ ft (೦.೦೬೮ m)
0.0001 4 3.05E-5 -5 ೦.೦೦೦೧ ft (೦ m)   0.2222 4 0.06773 -2 ೦.೨೨೨೨ ft (೦.೦೬೭೭ m)

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]