ಶರಣ ಶರಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು

 1. ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗತಂದೆಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ
 2. ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ/ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ/ನಾಗಮ್ಮ
 3. ಅಕ್ಕಮ್ಮ
 4. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
 5. ಅಗ್ಘವಣಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
 6. ಅಜಗಣ್ಣ
 7. ಅಪ್ಪಿದೇವಯ್ಯ
 8. ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ
 9. ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ
 10. ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ
 11. ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
 12. ಆಗ್ಘವಣಿ ಹಂಪಯ್ಯ
 13. ಆದಯ್ಯ
 14. ಆನಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
 15. ಆನಂದಯ್ಯ
 16. ಆನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯ
 17. ಆಯ್ಕಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ
 18. ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ
 19. ಈಶ್ವರೀಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ ??
 20. ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ
 21. ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ
 22. ಉರಿಲಿಂಗದೇವ
 23. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ
 24. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ
 25. ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
 26. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತನಾಥಯ್ಯ
 27. ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ
 28. ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ
 29. ಏಕಾಂತ ರಾಮಿತಂದೆ
 30. ಏಕಾಂತವೀರ ಸೊಡ್ಡಳ ??
 31. ಏಕೋರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ??
 32. ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ
 33. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ
 34. ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆ
 35. ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
 36. ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ರೇವಮ್ಮ
 37. ಕನ್ನಡ ಮಾರಿತಂದೆ
 38. ಕಿನ್ನರಿ ಬೃಹ್ಮಯ್ಯ
 39. ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ/ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ
 40. ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ
 41. ಕಲಕೇತಯ್ಯ
 42. ಕಾಟಕೂಟಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಥ್ರೀ ರೇಚವ್ವೆ
 43. ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
 44. ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ
 45. ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ
 46. ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ
 47. ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ
 48. ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣನಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
 49. ಕೊಟ್ಟಣದ ಸೋಮಮ್ಮ
 50. ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ
 51. ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ
 52. ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಥ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ
 53. ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ
 54. ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ
 55. ಗುಂಡಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕೇತಲದೇವಿ
 56. ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ
 57. ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ
 58. ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
 59. ಗುರುವರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ??
 60. ಗುರುಸಿದ್ಧ ದೇವ
 61. ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ
 62. ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ
 63. ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ
 64. ಗೋರಕ್ಷ
 65. ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ
 66. ಘನಲಿಂಗಿದೇವ
 67. ಚಂದಿಮರಸ
 68. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
 69. ಚೆನ್ನಯ್ಯ
 70. ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೆ ??
 71. ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ
 72. ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ
 73. ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
 74. ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ
 75. ಢಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
 76. ತ್ರೈಲೋಚನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ??
 77. ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ
 78. ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ
 79. ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ
 80. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ
 81. ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವ
 82. ದಶರಯ್ಯ
 83. ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ
 84. ದುಗ್ಗಳೆ
 85. ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನಬಸವಯ್ಯ
 86. ನಿ:ಕಳಂಕ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ??
 87. ನಂಜುಂಡ ಶಿವ ??
 88. ನಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ
 89. ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ
 90. ನಿಜಮುಕ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ??
 91. ನಿರ್ಧನಪ್ರಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ??
 92. ನಿರಾಲಂಬ ಪ್ರಭುದೇವ
 93. ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಗಯ್ಯ
 94. ನೀಲಾಂಬಿಕೆ (ನೀಲಮ್ಮ)
 95. ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ
 96. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
 97. ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ
 98. ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕ ಬಂಕಣ್ಣ
 99. ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ
 100. ಬತ್ತಲೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗುಡ್ಡವ್ವೆ
 101. ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ
 102. ಬಳ್ಳೇಶ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
 103. ಬಸವಲಿಂಗದೇವ
 104. ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ
 105. ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಣ್ಣ
 106. ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ
 107. ಬಾಲ ಸಂಗಯ್ಯ
 108. ಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
 109. ಬಾಲಸಂಗಣ್ಣ
 110. ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
 111. ಬೊಂತಾದೇವಿ
 112. ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
 113. ಭೋಗಣ್ಣ
 114. ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ
 115. ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಮಯಾಚಾರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 116. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ
 117. ಮಧುವಯ್ಯ
 118. ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ
 119. ಮನುಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ
 120. ಮರ್ಕಟೇಶ್ವರ ??
 121. ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ
 122. ಮರುಳಶಂಕರದೇವ
 123. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ
 124. ಮಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ
 125. ಮಹಾಲಿಂಗ ವೀರ ರಾಮೇಶ್ವರ ??
 126. ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
 127. ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ
 128. ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯ
 129. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ
 130. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರ /ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಿತೀಂದ್ರ
 131. ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯ
 132. ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ
 133. ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ
 134. ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ
 135. ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ
 136. ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರಾಯಮ್ಮ
 137. ರೇವಣಸಿದ್ಧಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರೇಕಮ್ಮ
 138. ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮಯ್ಯ/ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮ
 139. ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ
 140. ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ
 141. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ
 142. ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ
 143. ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
 144. ಶರಣ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
 145. ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ
 146. ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ
 147. ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ
 148. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
 149. ಸಕಳೇಸ ಮಾದರಸ
 150. ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
 151. ಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯ
 152. ಸತ್ಯಕ್ಕ
 153. ಸಿದ್ಧಬುದ್ಧಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಕಾಳವ್ವೆ
 154. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿ
 155. ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ
 156. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ
 157. ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ
 158. ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ
 159. ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
 160. ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ
 161. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
 162. ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ
 163. ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗಮ್ಮ
 164. ಹಾದರಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ
 165. ಹಾವಿನಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ
 166. ಹುಂಜಿನ ಕಾಳಗದ ದಾಸಯ್ಯ
 167. ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ
 168. ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ

- See more at: http://lingayatreligion.com/K/Sharanaru/Sharanaru.htm#sthash.D4YwozF9.dpuf

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶರಣ_ಶರಣೆ&oldid=754950" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ