ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ

LunaEFT

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ(electronic funds transfer- EFT) ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು'ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಪ್ರಪ೦ಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನದಾರರ ವೇತನದ ಠೇವಣಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟಮಿ೯ನಲ್ ಮೂಲಕ, ಸಾಲದ ಕಾಡ್೯, ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಟೆಲ್ಲರ್, ಫೆಡ್ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಪಾವತಿ ಕಾಯ೯ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Credit-cards
Exchange Money Conversion to Foreign Currency
Kosmos-electronic-system-I+II

ಈ ವಗಾ೯ವಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಗ೯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳು-

ವೇತನ ಪಾವತಿಗಳು, ಪಾವತಿದಾರರ ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೆಕ್ ಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳು, ಎನವೆಲಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಬಿಲ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಜಾ೯ಲದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಎಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪ೦ಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಿಸವ್೯ ಬೋಡ್೯ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೇರಿಕ ಸಕಾ೯ರ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಸೀತಿ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವುದು, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

IBA-bank-cards

ಕಾಯ೯ ನಿವ೯ಹಣೆ-

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಕಾಡ್೯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಳಿಗೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿವಾ೯ಹಣೆಗೆ ಅಥವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರ ಪಾವತಿ, ನೇರ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸರಳೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Debit Card

ವಗಾ೯ವಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು- ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾವತಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ವಗಾ೯ವಣೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಲ ಸ್ವಿಫ಼್ಟ್(SWIFT). ಈ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಅಂತಜಾ೯ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಜಾ೯ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾವತಿದಾರರ ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯತೆ, ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಪಾವತಿ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಡ್೯ ಮುಖಾಂತರ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯವಹಾರ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನರ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಗದದ ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚೆಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ, ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ರಸೀತಿಗಳ ಪಾವತಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ೨೪ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ೨ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿದಾರ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಣ ವಗಾ೯ಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಗಾ೯ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವಗಾ೯ವಣೆಗೂ ೨೫ ರೂ. ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೦ ರೂ. ಪಾವತಿದಾರನ ಖಾತೆಯಿಂದ, ೧೦ ರೂ. ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಿಸವ್೯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೫ ರೂ. ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲಗಳು- ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣ ವಗ೯ವಣೆಯು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವಗಾ೯ವಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಗಾ೯ವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಹಣ ವಗಾ೯ಯಿಸಿದಿರೆ ಮೂರನೆ ದಿನವೇ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಹಣ ಬಳಕೆ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಉಳಿತಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ. ತತ್ ಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.

ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು- ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ನಾನದಿಂದ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವಡ್೯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವಡ್೯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ ಬಡವಗ೯ದವರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಗ೯ವಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ದಾಖಲೆ ಕಳುವು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ನಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು- ಚೆಕ್ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಂಕ ಪಾವತಿ ಈ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಸರಳೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದಂಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪುವುದು, ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜಿ೯ ತುಂಬಿಸುವ ತಾಪತ್ರೆಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂಕ ಪಾವತಿ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದಾದರೂ ರಜಾ ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರದ ದಿನವಾದಾಗ ಈ ವಗಾ೯ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ತತ್ ಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೋ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಕ ಪಾವತಿ ತಡವಾದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆಯ ವಿಧಗಳು- ೧) ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆ ೨) ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್(ACH)

೧)ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆ ಎಂದರೇನು? ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ವಗಾ೯ವಣೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾ೯ವಣೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೇರ ನಗದು ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂತಿ ವಗಾ೯ವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಮೇರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸವ್೯ ಫೆಡ್ ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜ ಸಮಯ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ ಮೆಂಟ್(RTGS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ತ್ವರಿತ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತತ್ ಕ್ಷಣವೇ ನೈಜ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಮಾಪಾ೯ಡು ಮಾಡಲಾಗದ೦ತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು-

 • ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ
 • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ
 • ಅಂತರಾಷ್ಹ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಾಂಡ ಕಾಡ್೯ ಹಾಗೂ
 • ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (SWIFT)

ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು- ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ದ ಮಟ್ಟದ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ, ಒಂದೇ ಪಾವತಿ ವಗಾ೯ವಣೆ, ಅದೇ ದಿನ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಾ೯ಗುತ್ತದೆ.

೨)ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಜಾಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ದ ಮಟ್ಟದ ಸಲ, ಪಾವತಿ ವಗಾ೯ವಣೆಯನ್ನು ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಗಾ೯ಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರ ಹಣ ಪಾವತಿ, ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳ ಪಾವತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನ ಗಣಕಯ೦ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ೦ಚದ ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟು ಅಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪಾವತಿ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಿಸವ್೯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಮೇರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.

Flag of the United States
Gfp-dusty-screen-and-keyboard

ಸ್ವಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು-

 • ಈ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾವತಿಗಳು
 • ಫೆಡರಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ ಪಾವತಿ
 • ನೇರ ಪಾವತಿ
 • ನೇರ ಹಣ ಪಾವತಿ
 • ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ

ಸ್ಚಯ೦ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು- ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ, ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ. ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಗಾ೯ವಣೆ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಧಾನ ಮಿತವ್ಯಯ.

ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು-

India flag 300
 • ಗೋಲ್ದ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ದ್ರಾವಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ.ಸಿ ಬಂಗಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಕೋಟಕ್ ಮ್ಯೂಚಲ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಬಂಗಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆ
 • ಮೊಟ್ವಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂ.೫೦ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣ ವಗಾ೯ವಣೆ
 • ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್
 • ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ(UTI) ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಉಪಸ೦ಹಾರ- ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವಗಾ೯ವಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹಣವಗಾ೯ವಣೆ ೨೪ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಗಾ೯ವಣೆ ಅಂತಜಾ೯ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ರಸೀತಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ವಗಾ೯ಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<reference />[೧] [೨] [೩] [೪] [೫] [೬] [೭]

 1. http://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/Electronic-Funds-Transfer-EFT
 2. http://www.edd.ca.gov/payroll_taxes/electronic_funds_transfer.htm
 3. http://www.allbusiness.com/the-benefits-of-electronic-funds-transfer-13624860-1.html
 4. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2016-01-15. Retrieved 2016-01-07.
 5. http://financialliteracy.bankofguyana.org.gy/about-us?id=136
 6. http://www.ask.com/business-finance/advantages-electronic-funds-transfer-c7de91166ea0ead4
 7. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2015-12-07. Retrieved 2016-01-07.