ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪: ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾನುಕ್ಕಾ (೨೦೦೭); ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಸೇನೆ ದಿವಸ

A transit of Venus

ಜನನಗಳು: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಫ್ರಾಂಕೊ, ಸೆರ್ಗೈ ಬುಬ್ಕ; ಮರಣಗಳು: ಒಮಾರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್, ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್