ಯುತಿ (ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಯುತಿ - ಇದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಪದ. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಿಂದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ) ನೋಡಿದಾಗ, ಎರಡು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ನಿಕಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುತಿಯನ್ನು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದರ ಹಾಯುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಷುವದಂಶವನ್ನು (ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಘಂಟಾ ಕೋನವನ್ನು) ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ, ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶದ ಯುತಿ ಆಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಯ ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಗಳೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಷುವದಂಶದ ಯುತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶದ ಯುತಿಗಳು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಯುತಿಯು ಆದಾಗ, ಕೇವಲ ವಿಷುವದಂಶ ಯುತಿ (ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶದ ಯುತಿ) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ - ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಯುತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ - ಖಗೋಳದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಯುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯವು ಇನ್ನೊಂದರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆದರೆ, ಎರಡು ಆಕಶಕಾಯಗಳು ವಿಷುವದಂಶದ ಯುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಗೋಳ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶದ ಯುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೀಯ ರೇಖಾಂಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ), ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯವು ಇನ್ನೊಂದರ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯುತಿ-ವಿಯುತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಯವು ಇನೂಂದರ ನೆರಳಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಕಾಯದ ಗೋಚರ ವೃತ್ತವು ದೂರದ ಕಾಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬುಧವು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಕಾಯವು ದೂರದ ಕಾಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಮರೆಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮರೆಮಾಡುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯವು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯವು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬೇರಾವುದೋ ಗ್ರಹದ ಮರೆಮಾಡುವಿಕೆಯು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಪರೂಪವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಯುತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀಚ ಗ್ರಹವೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಯುತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀಚ ಯುತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀಚ ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಚ ಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ "ವಿಯುತಿಯಲ್ಲಿ" ಇರುತ್ತದೆ.

"ನೀಚ ಯುತಿ" ಮತ್ತು "ಉಚ್ಚ ಯುತಿ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಭೂಮಿಗೆ ನೀಚ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ (ಅಥವಾ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಧೂಮಕೇತು) ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ "ಯುತಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು (ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು). ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚಂದ್ರವು ಯುತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

"ಅರೆ-ಯುತಿ"ಗಳೂ ಆಗಬಹುದು; ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಹವು (ಬುಧ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ) ತನ್ನ ವಿಷುವದಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾಟುವ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮುನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಗ್ರಹವು ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ನಂತರದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಲನೆಯು ಆಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಗಳು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಉಂಟಾದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ಯುತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦೦೭[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೭ ರ ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ರಂದು ಗ್ರಹ/ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ೨೩/೧೨ ವಿನ್ಯಾಸ — ಮಂಗಳ, ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಗುರು, ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ಕೇಂದ್ರ - ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪ರಂದು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೨ ಘಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೭:೩೦ ರಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕಲನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲುಟೊ/ಸೂರ್ಯರ ಯುತಿಯು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಕರಾಯನದಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಯುತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೭ರಂದು ಮಂಗಳದಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಭೂಮಿ, ಬುಧ, ಪ್ಲುಟೊಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೭ರ ಪ್ಲುಟೊ/ಗುರು (ಸೌರಕೇಂದ್ರಿತ) ಯುತಿಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. NASA Solar System Simulator for 23rd Dec 2007

೨೦೦೨[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦೦೨ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ದೊಡ್ಡ ಯುತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು; ಇದರಲ್ಲಿ, ಶನಿ, ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ-ವಾಯುವ್ಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು; ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ೨೦೬೦ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ೨೦೬೦ರಲ್ಲಿ ಈ ೫ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವ-ಈಶಾನ್ಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

೨೦೦೦[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦೦೦ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ೨೦°ಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ನಿಕಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ, ಇವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

೧೯೮೭[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪, ೧೯೮೭ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಐದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ - ಇವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುಮಾರು ೫°ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ೨೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿದವು. ಮೇಲಿನ ೨೦೦೦ದ ಯುತಿಯಂತೆಯೇ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

೧೯೬೨[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೬೨ರ ೪-೫ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಚಂದ್ರನು ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು (ಇದು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು). ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತದ ಸಮತಳದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ೧೬°ಗಳ ಒಳಗಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ನಿಖರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು (ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು) ಪರಸ್ಪರ ೩°ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯು ಸಹ ಇವುಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತು. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಯುತಿಯು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸಹ ಸೂರ್ಯ/ಚಂದ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತು (ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಟು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು).

ವಿಷುವದಂಶದ ಯುತಿಗಳು: ೨೦೦೫-೨೦೨೦[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦೦೫[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೪ ೨೦೦೫ ೦೭:೦೪:೦೬ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೨೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೦,೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೫ ೨೦೦೫ ೦೦:೫೮:೪೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೬°೫೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧,೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೧೪ ೨೦೦೫ ೦೦:೪೦:೫೧ ಶುಕ್ರದ ೨೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೨೯ ೨೦೦೫ ೦೭:೦೫:೩೫ ಪ್ಲುಟೊದ ೮°೧೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೪೫,೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೮ ೨೦೦೫ ೦೧:೨೯:೨೨ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨°೦೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ೨೦೦೫ ೧೯:೧೫:೧೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೫೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೦.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦ ೨೦೦೫ ೦೦:೪೬:೩೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೦೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೯° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೪ ೨೦೦೫ ೦೩:೩೧:೩೬ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೬.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ ೨೦೦೫ ೨೨:೩೧:೫೩ ಶುಕ್ರದ ೪°೪೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೩ ೨೦೦೫ ೦೦:೨೬:೨೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೧೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬೬.೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೪ ೨೦೦೫ ೨೦:೨೪:೧೦ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೧೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೭೩.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೨೫ ೨೦೦೫ ೨೧:೨೨:೫೨ ಶನಿಯ ೧°೧೮' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೨.೮° ಪೂರ್ವ
ಜೂನ್ ೨೬ ೨೦೦೫ ೦೬:೧೩:೪೩ ಶನಿಯ ೧°೨೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨.೫° ಪೂರ್ವ
ಜೂನ್ ೨೭ ೨೦೦೫ ೨೦:೧೮:೫೫ ಶುಕ್ರದ ೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೩.೩° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೭ ೨೦೦೫ ೦೮:೨೧:೨೨ ಶುಕ್ರದ ೧°೩೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೮° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ ೨೦೦೫ ೧೨:೦೫:೫೨ ಗುರುವಿನ ೧°೨೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೮.೭° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೬ ೨೦೦೫ ೦೭:೦೧:೩೭ ಗುರುವಿನ ೧°೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೨.೬° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೯ ೨೦೦೫ ೧೬:೧೧:೨೦ ಪ್ಲುಟೊದ ೧೧°೦೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬,೮° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ೨೦೦೫ ೧೫:೫೫:೧೨ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೩೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪,೯° ಪಶ್ಚಿಮ

೨೦೦೬[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧೭ ೨೦೦೬ ೦೨:೨೩:೦೩ ಶುಕ್ರದ ೭°೫೩'ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ೨೦೦೬ ೧೨:೧೩:೫೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೫೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೫° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ೨೦೦೬ ೧೫:೪೦:೫೭ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪.೧° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೬ ೨೦೦೬ ೨೧:೦೨:೪೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೫೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮ ೨೦೦೬ ೧೨:೨೭:೩೧ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೫.೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೧೭ ೨೦೦೬ ೨೨:೫೦:೪೦ ಶನಿಯ ೩೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೪೨.೦° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦ ೨೦೦೬ ೨೨:೪೦:೧೦ ಶನಿಯ ೩೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೧.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬ ೨೦೦೬ ೨೩:೦೯:೪೭ ಶನಿಯ ೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೬.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫ ೨೦೦೬ ೨೦:೩೨:೨೮ ಮಂಗಳದ ೧೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೨.೧° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೪ ೨೦೦೬ ೧೯:೪೪:೧೧ ಮಂಗಳದ ೪೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೦.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೫ ೨೦೦೬ ೨೧:೪೨:೧೬ ಗುರುವಿನ ೩°೫೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧.೨° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೮ ೨೦೦೬ ೧೬:೩೨:೧೫ ಗುರುವಿನ ೩°೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೯.೧° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೭ ೨೦೦೬ ೧೩:೩೬:೫೮ ಶುಕ್ರದ ೧°೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨.೮° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೧೧ ೨೦೦೬ ೧೭:೫೧:೩೮ ಮಂಗಳದ ೩೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೧೫ ೨೦೦೬ ೨೨:೫೨:೧೫ ಗುರುವಿನ ೨೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪.೮° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೮ ೨೦೦೬ ೦೭:೫೬:೨೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೩೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೦,೩° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯ ೨೦೦೬ ೨೦:೧೭:೧೮ ಮಂಗಳದ ೧°೦೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೦ ೨೦೦೬ ೧೬:೩೧:೦೯ ಗುರುವಿನ ೮' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ ೨೦೦೬ ೨೩:೩೪:೦೨ ಗುರುವಿನ ೪೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೫.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ೨೦೦೬ ೨೨:೩೬:೪೪ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೪೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೭° ಪಶ್ಚಿಮ

೨೦೦೭[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೦೭ ೧೪:೩೫:೩೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೧೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೨೫,೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೧೮ ೨೦೦೭ ೧೮:೧೦:೫೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೨೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೦.೧° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೨೬ ೨೦೦೭ ೦೬:೪೬:೦೭ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೨.೭° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೭ ೨೦೦೭ ೧೩:೧೩:೫೭ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೪.೬° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೫ ೨೦೦೭ ೦೭:೨೩:೫೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೦೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೪೩.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧ ೨೦೦೭ ೦೬:೫೯:೧೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೩೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮ ೨೦೦೭ ೧೮:೫೭:೩೮ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೫೦.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜುಲೈ ೨ ೨೦೦೭ ೦೦:೪೪:೩೮ ಶನಿಯ ೪೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೨.೬° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ೨೦೦೭ ೦೮:೪೬:೨೮ ಶನಿಯ ೮°೨೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೦.೬° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ೨೦೦೭ ೨೨:೫೯:೨೩ ಶುಕ್ರದ ೧೦°೦೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೮° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ ೨೦೦೭ ೧೧:೩೦:೨೨ ಶನಿಯ ೩೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೩.೨° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫ ೨೦೦೭ ೧೪:೦೫:೪೩ ಶನಿಯ ೨°೫೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೫,೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ೨೦೦೭ ೦೪:೨೪:೧೦ ಪ್ಲುಟೊದ ೬°೦೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೮,೭° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯ ೨೦೦೭ ೧೯:೫೮:೫೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೫೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨,೦° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೦೭ ೨೧:೪೬:೨೧ ಗುರುವಿನ ೧°೪೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧,೯° ಪೂರ್ವ

೨೦೦೮[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೨೩ ೨೦೦೮ ೦೪:೧೪:೫೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೫° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೨೪ ೨೦೦೮ ೦೬:೫೯:೫೮ ಪ್ಲುಟೊದ ೫°೧೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೩,೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ೨೦೦೮ ೦೪:೧೪:೫೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩°೧೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೯° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ೨೦೦೮ ೧೨:೩೫:೨೧ ಗುರುವಿನ ೩೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೬ ೨೦೦೮ ೦೨:೩೪:೦೪ ಶುಕ್ರದ ೧°೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೬.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೬ ೨೦೦೮ ೨೦:೧೪:೨೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೯ ೨೦೦೮ ೦೨:೪೮:೦೨ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೫೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೬.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೩ ೨೦೦೮ ೧೦:೧೩:೫೦ ಶುಕ್ರದ ೧°೦೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ೨೦೦೮ ೧೭:೦೦:೪೬ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೮,೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ ೨೦೦೮ ೧೯:೦೨:೨೬ ಶನಿಯ ೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೮° ಪೂರ್ವ
ಜೂನ್ ೮ ೨೦೦೮ ೦೦:೫೧:೪೨ ಶುಕ್ರದ ೨°೫೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೦.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜುಲೈ ೧೧ ೨೦೦೮ ೦೬:೨೭:೨೫ ಶನಿಯ ೪೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೪೬,೨° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೩ ೨೦೦೮ ೧೯:೦೨:೨೬ ಶನಿಯ ೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೮° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ ೨೦೦೮ ೦೦:೦೩:೪೩ ಶನಿಯ ೪೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೧° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩ ೨೦೦೮ ೦೫:೦೮:೫೭ ಶುಕ್ರದ ೧°೧೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೫° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ೨೦೦೮ ೦೪:೫೦:೫೬ ಶುಕ್ರದ ೩°೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೪° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ೨೦೦೮ ೨೦:೩೬:೩೩ ಮಂಗಳದ ೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೫.೫° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ೨೦೦೮ ೨೦:೫೯:೧೬ ಮಂಗಳದ ೩°೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೩° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯ ೨೦೦೮ ೦೫:೧೩:೦೬ ಮಂಗಳದ ೪°೦೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೩.೩° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೧೨ ೨೦೦೮ ೦೬:೨೭:೧೪ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೫೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೯,೪° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ ೨೦೦೮ ೦೦:೩೬:೧೩ ಗುರುವಿನ ೨°೦೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೨.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ೨೦೦೮ ೧೮:೧೨:೩೯ ಬುಧದ ೭°೪೪' ಸ್ದ್ಲಿಚ್ ಪ್ಲುಟೊದ ೯,೬° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ ೨೦೦೮ ೦೧:೫೦:೪೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೪೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬.೨° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೮ ೨೦೦೮ ೧೮:೧೩:೩೬ ಪ್ಲುಟೊದ ೬°೨೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬,೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ೨೦೦೮ ೦೫:೫೪:೨೩ ಗುರುವಿನ ೧°೧೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೬° ಪೂರ್ವ

೨೦೦೯[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧೮ ೨೦೦೯ ೦೬:೧೯:೧೯ ಗುರುವಿನ ೩°೧೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೭° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೨೩ ೨೦೦೯ ೧೫:೩೪:೧೦ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬.೩° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೨೬ ೨೦೦೯ ೧೮:೨೩:೩೯ ಮಂಗಳದ ೪°೨೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೭ ೨೦೦೯ ೦೯:೩೫:೨೭ ಗುರುವಿನ ೩೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೮.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪ ೨೦೦೯ ೦೩:೦೮:೩೧ ಗುರುವಿನ ೩೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೪.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೧ ೨೦೦೯ ೨೦:೨೧:೫೯ ಮಂಗಳದ ೩೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೫ ೨೦೦೯ ೦೦:೫೨:೦೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೩೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೯,೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೮ ೨೦೦೯ ೦೪:೧೮:೦೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೪೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೨೨.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ೨೦೦೯ ೨೧:೩೬:೫೯ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ೨೦೦೯ ೧೧:೩೧:೪೪ ಶುಕ್ರದ ೧೦°೩೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫ ೨೦೦೯ ೦೩:೪೬:೧೦ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೩೦.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮ ೨೦೦೯ ೧೬:೨೨:೪೩ ಮಂಗಳದ ೫°೩೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೯.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೫ ೨೦೦೯ ೧೪:೨೦:೨೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೯೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೧೯ ೨೦೦೯ ೧೪:೧೬:೩೨ ಮಂಗಳದ ೨°೦೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೪.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜುಲೈ ೧೩, ೨೦೦೯ ೧೭:೨೨:೧೨ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೧೪೫.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ ೨೦೦೯ ೨೧:೨೦:೨೬ ಶನಿಯ ೩°೨೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೪° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೦೯ ೧೨:೨೬:೫೯ ಶನಿಯ ೫°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೮ ೨೦೦೯ ೦೯:೧೯:೨೭ ಶನಿಯ ೧೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೭.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ ೨೦೦೯ ೧೫:೩೯:೪೧ ಶನಿಯ ೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೨.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭ ೨೦೦೯ ೦೬:೫೭:೨೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೭°೨೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೭,೧° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೦೯ ೦೫:೩೫:೩೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೫೫.೬° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೮ ೨೦೦೯ ೦೪:೨೧:೧೦ ಪ್ಲುಟೊದ ೫°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩,೫° ಪಶ್ಚಿಮ

೨೦೧೦[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ನವೆಂಬರ್ ೨೧ ೨೦೧೦ ೦೦:೫೦:೧೬ ಮಂಗಳದ ೧°೪೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೭° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೧೦ ೨೨:೦೩:೧೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೫°೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೨,೭° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪ ೨೦೧೦ ೦೩:೩೩:೦೬ ಮಂಗಳದ ೧°೦೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೨.೭° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೧[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೨ ೨೦೧೧ ೧೩:೪೧:೦೯ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೭೫° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೮ ೨೦೧೧ ೦೨:೨೮:೩೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೦೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧,೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೯ ೨೦೧೧ ೨೩:೨೪:೧೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೨°೨೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೪,೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦ ೨೦೧೧ ೧೩:೫೦:೪೮ ಮಂಗಳದ ೧°೦೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೩.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦ ೨೦೧೧ ೧೭:೦೮:೦೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೪೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೩.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦ ೨೦೧೧ ೨೧:೨೮:೩೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೩,೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೯ ೨೦೧೧ ೧೮:೦೦:೪೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೧.೧° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೬ ೨೦೧೧ ೧೭:೨೫:೫೬ ಗುರುವಿನ ೨°೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ೨೦೧೧ ೦೦:೩೭:೪೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೬.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೩ ೨೦೧೧ ೧೭:೪೨:೫೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೨.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ೨೦೧೧ ೨೦:೦೫:೦೧ ಗುರುವಿನ ೩°೩೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯ ೨೦೧೧ ೦೮:೨೩:೪೯ ಮಂಗಳದ ೪೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೨ ೨೦೧೧ ೧೮:೫೦:೫೧ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೫೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧ ೨೦೧೧ ೧೧:೦೪:೫೫ ಗುರುವಿನ ೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೮.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೦ ೨೦೧೧ ೨೨:೪೬:೫೦ ಗುರುವಿನ ೨°೧೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೧ ೨೦೧೧ ೦೯:೧೪:೫೬ ಗುರುವಿನ ೩೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೫.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೦ ೨೦೧೧ ೦೧:೧೭:೨೩ ಮಂಗಳದ ೨°೨೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೨ ೨೦೧೧ ೧೫:೧೩:೦೦ ಮಂಗಳದ ೧°೦೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೨.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ೨೦೧೧ ೨೩:೧೭:೫೬ ಶುಕ್ರದ ೬°೨೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೧ ೧೧:೦೭:೧೬ ಶನಿಯ ೧°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೧.೮° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ೨೦೧೧ ೦೮:೫೮:೩೨ ಶನಿಯ ೧°೫೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೧° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ ೨೦೧೧ ೦೮:೫೨:೧೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೫°೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೭,೨° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೨[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೧೨ ೦೭:೦೭:೩೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೧೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೬.೪° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೧೨ ೦೮:೪೬:೫೨ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫,೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೦ ೨೦೧೨ ೦೫:೧೯:೧೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೧.೩° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ೨೦೧೨ ೦೦:೪೦:೪೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೧೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೫.೫° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೬ ೨೦೧೨ ೨೩:೩೫:೫೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೩°೦೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೭° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೫ ೨೦೧೨ ೧೦:೩೭:೪೬ ಗುರುವಿನ ೩°೧೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೪.೬° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೬ ೨೦೧೨ ೦೨:೧೧:೫೧ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪°೩೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೨° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೨ ೨೦೧೨ ೦೨:೦೦:೪೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೦೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೬.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೨ ೨೦೧೨ ೦೭:೧೨:೦೧ ಗುರುವಿನ ೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೧ ೨೦೧೨ ೨೦:೪೦:೨೨ ಶುಕ್ರದ ೧೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೭° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೭ ೨೦೧೨ ೦೮:೪೬:೧೫ ಶನಿಯ ೨°೫೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬೦.೧° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೬ ೨೦೧೨ ೦೭:೦೬:೩೬ ಶನಿಯ ೩°೨೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೮° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೭ ೨೦೧೨ ೦೫:೧೪:೦೨ ಶನಿಯ ೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೯,೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೨೭ ೨೦೧೨ ೧೧:೧೯:೩೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೩೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೩೨,೩° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೩[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೬ ೨೦೧೩ ೧೧:೩೮:೧೪ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೪೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೭,೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೧೬ ೨೦೧೩ ೨೦:೪೫:೩೫ ಪ್ಲುಟೊದ ೩°೧೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೭,೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೪ ೨೦೧೩ ೧೬:೦೫:೩೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೬.೧° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೬ ೨೦೧೩ ೨೦:೪೧:೨೨ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೯° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೮ ೨೦೧೩ ೨೧:೦೯:೧೯ ಮಂಗಳದ ೧೮' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೧° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪ ೨೦೧೩ ೨೨:೩೧:೨೫ ಮಂಗಳದ ೪°೧೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೧.೬° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮ ೨೦೧೩ ೦೮:೧೦:೫೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೪೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೬.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೬ ೨೦೧೩ ೦೭:೨೧:೫೯ ಶುಕ್ರದ ೫°೨೦' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೨ ೨೦೧೩ ೧೮:೨೩:೫೩ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೫.೯° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ ೨೦೧೩ ೧೭:೧೪:೪೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೦.೭° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೬ ೨೦೧೩ ೧೫:೪೫:೫೨ ಮಂಗಳದ ೪೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨.೬° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯ ೨೦೧೩ ೨೧:೧೧:೩೯ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೦೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೭ ೨೦೧೩ ೨೨:೧೬:೨೨ ಮಂಗಳದ ೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೫ ೨೦೧೩ ೦೩:೫೨:೧೭ ಶುಕ್ರದ ೧°೨೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೭ ೨೦೧೩ ೦೯:೪೭:೦೯ ಗುರುವಿನ ೨°೨೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೭° ಪೂರ್ವ
ಮೇ ೨೮ ೨೦೧೩ ೨೦:೩೯:೩೧ ಗುರುವಿನ ೧° ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೫.೯° ಪೂರ್ವ
ಜೂನ್ ೨೦ ೨೦೧೩ ೧೭:೩೭:೦೨ ಶುಕ್ರದ ೧°೫೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೨೨ ೨೦೧೩ ೦೫:೪೫:೧೧ ಗುರುವಿನ ೪೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೨೩.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೧೩ ೦೦:೧೪:೦೬ ಶನಿಯ ೩°೪೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೧.೭° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೦ ೨೦೧೩ ೧೮:೪೦:೫೪ ಶನಿಯ ೫°೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೩.೬° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೮ ೨೦೧೩ ೨೧:೦೦:೫೦ ಶನಿಯ ೪°೦೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೭.೯° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೧೫ ೨೦೧೩ ೦೮:೧೪:೩೫ ಪ್ಲುಟೊದ ೬°೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬,೩° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೬ ೨೦೧೩ ೦೩:೩೯:೪೧ ಶನಿಯ ೨೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೭.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ೨೦೧೩ ೦೫:೩೯:೫೦ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨,೧° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೪[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೭ ೨೦೧೪ ೧೦:೨೮:೫೩ ಶುಕ್ರದ ೬°೨೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೫.೯° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೨ ೨೦೧೪ ೧೧:೩೮:೪೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೧೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ ೨೦೧೪ ೦೮:೧೯:೪೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೪೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೫.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೪ ೨೦೧೪ ೧೬:೧೧:೩೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೨೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೧.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೫ ೨೦೧೪ ೧೩:೧೪:೦೨ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೧೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೯.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨ ೨೦೧೪ ೧೬:೩೯:೨೯ ಗುರುವಿನ ೫೮' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ ೨೦೧೪ ೦೪:೦೮:೨೬ ಗುರುವಿನ ೧೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೭.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭ ೨೦೧೪ ೧೩:೧೬:೩೪ ಶನಿಯ ೩°೩೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೭೩.೬° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ ೨೦೧೪ ೦೮:೦೨:೪೬ ಶುಕ್ರದ ೨°೪೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೧೪ ೦೯:೦೪:೦೭ ಶನಿಯ ೧°೩೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪.೮° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೬ ೨೦೧೪ ೦೯:೦೧:೧೬ ಶನಿಯ ೧°೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೧೪ ೧೫:೦೭:೫೨ ಪ್ಲುಟೊದ ೩°೧೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೩,೯° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ೨೦೧೪ ೦೦:೩೩:೪೪ ಪ್ಲುಟೊದ ೪°೨೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೯,೬° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೪ ೦೭:೨೫:೪೬ ಶುಕ್ರದ ೩°೪೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೨.೬° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೫[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೫ ೨೦೧೫ ೧೬:೩೦:೧೫ ಶುಕ್ರದ ೧°೪೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೧° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೯ ೨೦೧೫ ೨೧:೩೩:೫೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೩೬.೪° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ೨೦೧೫ ೧೧:೩೧:೨೩ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೫೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೩.೮° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ೨೦೧೫ ೧೯:೪೩:೨೮ ಮಂಗಳದ ೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೮.೪° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೪ ೨೦೧೫ ೧೯:೩೦:೧೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೦.೮° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ೨೦೧೫ ೧೯:೫೦:೩೩ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೨೪.೧° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೭ ೨೦೧೫ ೨೩:೪೦:೦೮ ಣೆಒತುನೆ ೧°೩೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೯.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೮ ೨೦೧೫ ೦೯:೫೫:೫೭ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೩೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩ ೨೦೧೫ ೦೭:೦೯:೦೦ ಮಂಗಳದ ೧°೨೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೭° ಪೂರ್ವ
ಮೇ ೨೭ ೨೦೧೫ ೧೫:೨೦:೩೩ ಮಂಗಳದ ೧°೪೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೮° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೧ ೨೦೧೫ ೧೪:೧೭:೧೬ ಗುರುವಿನ ೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೨.೨° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೧೬ ೨೦೧೫ ೦೪:೨೯:೦೩ ಮಂಗಳದ ೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜುಲೈ ೩೧ ೨೦೧೫ ೧೯:೪೭:೫೯ ಗುರುವಿನ ೬°೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೯.೫° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೫ ೨೦೧೫ ೦೮:೫೨:೧೬ ಶುಕ್ರದ ೮°೧೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೧° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೭ ೨೦೧೫ ೦೪:೦೪:೦೯ ಗುರುವಿನ ೩೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪.೬° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯ ೨೦೧೫ ೦೫:೧೮:೫೩ ಮಂಗಳದ ೯°೨೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೧.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ ೨೦೧೫ ೧೩:೫೦:೧೦ ಗುರುವಿನ ೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೩೯.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೬ ೨೦೧೫ ೦೮:೧೪:೩೨ ಗುರುವಿನ ೧°೦೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೩ ೨೦೧೫ ೧೬:೦೮:೪೪ ಮಂಗಳದ ೪೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೬.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೨೫ ೨೦೧೫ ೧೨:೩೩:೨೫ ಶನಿಯ ೨°೪೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೩° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯ ೨೦೧೫ ೧೧:೫೭:೦೦ ಪ್ಲುಟೊದ ೩°೫೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೭,೧° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೬[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೯ ೨೦೧೬ ೦೩:೫೭:೧೯ ಶನಿಯ ೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೬.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೨೨ ೨೦೧೬ ೦೧:೨೨:೫೧ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೪೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫,೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೩೦ ೨೦೧೬ ೦೯:೦೭:೩೪ ಪ್ಲುಟೊದ ೩೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೩,೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೫ ೨೦೧೬ ೨೨:೩೫:೫೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೦೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೦,೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ೨೦೧೬ ೨೨:೧೨:೧೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೩೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೦.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦ ೨೦೧೬ ೧೩:೫೧:೧೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೦.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೩೧ ೨೦೧೬ ೨೩:೪೧:೫೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೩೮' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೩° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೨ ೨೦೧೬ ೧೪:೧೭:೨೭ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೫೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೧.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೩ ೨೦೧೬ ೨೦:೪೯:೦೭ ಶುಕ್ರದ ೨೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜುಲೈ ೧೬ ೨೦೧೬ ೧೭:೩೯:೦೯ ಶುಕ್ರದ ೩೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೦.೯° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೫ ೨೦೧೬ ೧೭:೫೨:೪೨ ಶನಿಯ ೪°೨೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೯೭° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭ ೨೦೧೬ ೦೪:೫೭:೫೭ ಶುಕ್ರದ ೫°೧೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨.೧° ಪೂರ್ವ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭ ೨೦೧೬ ೨೧:೪೭:೫೬ ಗುರುವಿನ ೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೨.೩° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧ ೨೦೧೬ ೦೪:೧೭:೪೭ ಗುರುವಿನ ೫೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೧.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮ ೨೦೧೬ ೨೨:೩೦:೫೮ ಪ್ಲುಟೊದ ೩°೨೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೭೮,೭° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೬ ೦೮:೨೫:೩೦ ಶನಿಯ ೩°೦೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೬.೯° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೪ ೨೦೧೬ ೦೦:೩೮:೦೨ ಶನಿಯ ೩°೨೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪.೮° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೫ ೨೦೧೬ ೦೩:೨೨:೨೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೩°೨೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೨,೧° ಪೂರ್ವ

೨೦೧೭[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧ ೨೦೧೭ ೦೬:೪೬:೪೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೫೮.೭° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೧೭ ೦೧:೪೬:೪೫ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೭° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೨೯ ೨೦೧೭ ೧೭:೨೭:೫೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೧೧' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨,೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೭ ೨೦೧೭ ೦೮:೨೦:೩೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೩೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೪೩.೧° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೪ ೨೦೧೭ ೦೫:೩೪:೧೭ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೦೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೬ ೨೦೧೭ ೨೩:೨೧:೩೨ ಶುಕ್ರದ ೯°೩೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೯.೫° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೭ ೨೦೧೭ ೦೫:೫೫:೨೭ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೨೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೭° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮ ೨೦೧೭ ೧೭:೫೨:೫೮ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೭ ೨೦೧೭ ೨೩:೨೨:೪೮ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೧೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೨ ೨೦೧೭ ೧೪:೪೧:೧೫ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೪೭' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೫.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೨೮ ೨೦೧೭ ೧೮:೧೭:೩೦ ಮಂಗಳದ ೪೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೭° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ ೨೦೧೭ ೦೦:೦೭:೪೬ ಮಂಗಳದ ೪°೦೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೦.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬ ೨೦೧೭ ೧೮:೨೩:೨೮ ಮಂಗಳದ ೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ೨೦೧೭ ೧೩:೨೫:೪೮ ಮಂಗಳದ ೧೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೩.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮ ೨೦೧೭ ೧೪:೫೬:೩೮ ಗುರುವಿನ ೧°೦೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೪° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೧೭ ೦೬:೧೦:೦೩ ಗುರುವಿನ ೧೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೩.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೨೮ ೨೦೧೭ ೦೯:೩೬:೦೬ ಶನಿಯ ೩°೦೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧.೧° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬ ೨೦೧೭ ೧೧:೨೯:೪೧ ಶನಿಯ ೧°೨೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೯° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೫ ೨೦೧೭ ೧೬:೦೪:೪೮ ಶುಕ್ರದ ೨°೧೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೫.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ೨೦೧೭ ೧೭:೪೯:೨೦ ಶನಿಯ ೧°೦೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩.೫° ಪಶ್ಚಿಮ

೨೦೧೮[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೭ ೨೦೧೮ ೦೩:೪೦:೫೦ ಗುರುವಿನ ೧೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೫೮.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೯ ೨೦೧೮ ೦೫:೪೧:೨೮ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೧೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೦,೫° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೧೮ ೦೬:೪೮:೫೭ ಶನಿಯ ೩೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೨೪ ೨೦೧೮ ೧೭:೧೪:೦೫ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೩೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಂಎರ್ಕುರ್ ೧೫,೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ೨೦೧೮ ೧೪:೧೯:೫೫ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೦.೫° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೫ ೨೦೧೮ ೧೦:೦೭:೦೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೬.೯° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೫ ೨೦೧೮ ೧೮:೨೮:೫೯ ಶುಕ್ರದ ೧°೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೪° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೮ ೨೦೧೮ ೦೧:೧೬:೨೯ ಶುಕ್ರದ ೩°೫೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೬.೪° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೯ ೨೦೧೮ ೦:೧೩:೨೧ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೧೯° ಪೂರ್ವ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨ ೨೦೧೮ ೧೧:೫೩:೦೭ ಶನಿಯ ೧°೧೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೯೩.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೬ ೨೦೧೮ ೦೦:೦೧:೩೮ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೨೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೧೦೪,೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೨ ೨೦೧೮ ೨೧:೦೧:೨೧ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೨.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೪ ೨೦೧೮ ೧೫:೨೦:೧೪ ಶುಕ್ರದ ೬°೪೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೮° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೮ ೦೩:೩೮:೪೦ ಗುರುವಿನ ೩°೧೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೧.೩° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೭ ೨೦೧೮ ೨೩:೪೩:೪೧ ಗುರುವಿನ ೨೭' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭ ೨೦೧೮ ೧೪:೫೫:೫೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೮೮.೩° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧ ೨೦೧೮ ೧೪:೪೩:೧೬ ಗುರುವಿನ ೫೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೧° ಪಶ್ಚಿಮ

೨೦೧೯[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೧೩ ೨೦೧೯ ೧೦:೪೮:೦೯ ಶನಿಯ ೧°೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೦.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೧೮ ೨೦೧೯ ೧೬:೨೨:೪೬ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೩೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೭,೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೨೨ ೨೦೧೯ ೦೫:೪೭:೪೨ ಗುರುವಿನ ೨°೨೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೫.೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೩ ೨೦೧೯ ೨೦:೦೬:೫೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೦೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬೪.೪° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೮ ೨೦೧೯ ೧೩:೫೪:೧೫ ಶನಿಯ ೧°೦೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೨.೭° ಪಶ್ಚಿಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯ ೨೦೧೯ ೧೧:೦೯:೫೨ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೪೬' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೫.೧° ಪೂರ್ವ
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೩ ೨೦೧೯ ೦೮:೩೭:೫೬ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೨೫' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೧,೯° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೨ ೨೦೧೯ ೦೬:೧೮:೩೦ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೩°೨೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೩.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨ ೨೦೧೯ ೧೮:೫೪:೧೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೨೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫.೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ೨೦೧೯ ೦೩:೫೨:೨೪ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧೮' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೨.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೮ ೨೦೧೯ ೦೮:೧೨:೫೦ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೨೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೪.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧೮ ೨೦೧೯ ೦೮:೧೨:೧೩ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧°೦೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೩.೨° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೧೮ ೨೦೧೯ ೧೪:೩೪:೪೦ ಮಂಗಳದ ೧೪' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೪.೪° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೭ ೨೦೧೯ ೧೩:೩೩:೩೩ ಮಂಗಳದ ೩°೫೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೪° ಪೂರ್ವ
ಜುಲೈ ೨೪ ೨೦೧೯ ೧೦:೩೨:೦೫ ಶುಕ್ರದ ೫°೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೫.೮° ಪಶ್ಚಿಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪ ೨೦೧೯ ೧೨:೩೪:೦೫ ಮಂಗಳದ ೧೯' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩.೧° ಪೂರ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩ ೨೦೧೯ ೧೦:೪೪:೨೫ ಮಂಗಳದ ೪೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೧೯ ೨೧:೩೫:೨೧ ಶುಕ್ರದ ೨೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೮.೫° ಪೂರ್ವ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೦ ೨೦೧೯ ೦೮:೨೯:೦೩ ಶುಕ್ರದ ೨°೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೦.೩° ಪೂರ್ವ
ನವೆಂಬರ್ ೨೪ ೨೦೧೯ ೧೪:೦೦:೩೫ ಗುರುವಿನ ೧°೨೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೨೬.೨° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ ೨೦೧೯ ೦೪:೪೨:೩೪ ಶನಿಯ ೧°೪೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೦° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೧೯ ೧೧:೩೬:೩೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೦೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೦,೫° ಪೂರ್ವ

೨೦೨೦[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ (UTC) ಗ್ರಹ ಕೋನ ಅಂತರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀಳತೆ
ಜನವರಿ ೨ ೨೦೨೦ ೧೫:೧೭:೧೨ ಗುರುವಿನ ೧°೩೦' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೧೨ ೨೦೨೦ ೦೪:೩೨:೧೧ ಶನಿಯ ೨°೦೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧.೩° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೨ ೨೦೨೦ ೦೬:೫೩:೧೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೧°೨೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧,೪° ಪೂರ್ವ
ಜನವರಿ ೧೪ ೨೦೨೦ ೦೨:೦೭:೦೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶನಿ ೦,೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜನವರಿ ೨೭ ೨೦೨೦ ೧೯:೩೦:೧೬ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೩೯.೬° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೯ ೨೦೨೦ ೧೪:೩೦:೨೩ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೨°೨೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ೪೪.೬° ಪೂರ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦ ೨೦೨೦ ೦೬:೨೨:೩೪ ಗುರುವಿನ ೪೩' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬೭.೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೩ ೨೦೨೦ ೦೫:೧೨:೪೭ ಪ್ಲುಟೊದ ೧' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೬೮,೩° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಾರ್ಚ್ ೩೧ ೨೦೨೦ ೧೧:೦೦:೨೬ ಶನಿಯ ೫೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೭೦.೬° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೩ ೨೦೨೦ ೧೫:೨೪:೩೯ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೨೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೨೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ಏಪ್ರಿಲ್ ೬ ೨೦೨೦ ೧೦:೦೨:೨೯ ಪ್ಲುಟೊದ ೪೩' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರು ೮೨,೦° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೧ ೨೦೨೦ ೦೨:೨೫:೦೪ ಯುರೇನಸ್‌ನ ೧೯' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೪.೪° ಪಶ್ಚಿಮ
ಮೇ ೨೨ ೨೦೨೦ ೦೭:೫೩:೫೫ ಶುಕ್ರದ ೫೪' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ೧೮.೬° ಪೂರ್ವ
ಜೂನ್ ೧೨ ೨೦೨೦ ೧೨:೩೨:೫೧ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ೧°೪೫' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ೯೧.೧° ಪಶ್ಚಿಮ
ಜೂನ್ ೨೮ ೨೦೨೦ ೨೩:೩೧:೪೩ ಪ್ಲುಟೊದ ೪೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರು ೧೬೩,೫° ಪಶ್ಚಿಮ
ನವೆಂಬರ್ ೧೩ ೨೦೨೦ ೧೬:೨೬:೪೧ ಪ್ಲುಟೊದ ೪೨' ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರು ೬೧,೧° ಪೂರ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧ ೨೦೨೦ ೧೩:೪೮:೫೨ ಶನಿಯ ೬' ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುರು ೩೦.೩° ಪೂರ್ವ