ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ

ಪರಿಚಯ:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ.ಕಸಬಾ ಜಂಬಾಗಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಿಲ. ಆದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ತೆಯಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಒಂದು ಖಾಸಾಗಿ ಶಾಲೆ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಸಹಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ೧೯೬೩ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಲೇಜುಹಳಲ್ಲಿ ಒಳೆಯ ಪಲಿತಂಶವನು ನಿಸಲಾಗಿವೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ೧೧೨,೦೬೮ ಅದರಲ್ಲಿ ೫೨% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡಸರು, ಹಾಗೂ ೪೮% ಹೆಂಗಸರು. ಈ ಶಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಳು ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ


ಕ್ಯಾಂಪಸ್:

ಕ್ಯಾಂಪುಸ್ ಹೊರವಾಲಯದಲ್ಲೂರುವ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪಕ್ಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಮೇಲೆ ೧೦೦ ಹೆಕಟರ್ ಏರಿದ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಒಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಹೆಆರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳೆಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ.[೧]

ಸಾಧನೆಗಳು:

ಬಾಗಲಕೊಟೆಯಲ್ಲಿಯ ಈ ಶಾಲೆಯು ಬಹಳ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಕ್ಕಳಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿಯು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒದುವದರಲ್ಲಿಯು ಕ್ರೀಡದ್ದಲ್ಲು ಮೊದಲ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸುಕಂಡಿರುವ ಹೆತ್ತವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುಬವಾಗ ಯಾವುದೆ ಅನುವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.[೨]

ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಹೊದಲಾಗಿದೆ.ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತುತಿದ್ದರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ನೆರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತ್ರುಪ್ತಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗು ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯು ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯು ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

thumb|ಶಾಲೆ

  1. https://targetstudy.com/school/schools-in-bagalkot.html
  2. http://nammabagalkot.in/category/schools/