ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಒಂದು ಘಟಕದ (ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಧೆ) ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಂದು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಸಾಲವನ್ನು ವ್ವಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡ ಹಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಾಲದಾತರು (ಆದೆ ಹಣವನ್ನೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕಾನೂನಿನ ಒಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗು ಬಲ ಇದೆ, ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೆ.[೧]

ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗು ಬಲ ಇದ್ದೆಯೊ ಅವನೆ ಸಾಲಗಾರ. ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವನ್ನು, ಸಾಲದಾತ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದರೊ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುವನ್ನು ಎಂದು ನೀಡುವನ್ನು.

ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಉಳಿಕೆ ವಿವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತದ್ದೆ. ಸಾಲದಾತ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆದನ್ನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

Логотип World Organization of Creditors

ಸಾಲದಾತರ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ ಎಂದು ಸಾಹ ಕರೆಯುವರು ಎಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣಿಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಲವನ್ನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಸಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಎಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣಿಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಕೆ ವಿವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಪರಿಕಣಿಸಬಹುದು - ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣಿಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣಿಗಾರಿಕೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲದಾತರು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಲದಾತರು ಒಂದು ಸರಬರಾಜು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಧೆ, ಘಟಕ ಯಾರು ಉತ್ವನ್ನನನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲದಾತರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಕೆಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ವನ್ನನನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಲದಾತರು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಪದವಾಗಿದ್ದೆ. ಇನೊಂದು ಉದಾಹರಣಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಮಾಡಲು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಮಾನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲುವರು ಸಾಲದಾತರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ-ಆರ್ಧಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ನೀಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೆಕೆದಾತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಲಬಹುದು.ಪೊರೈಕೆದಾತರ ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಶೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲನೆ, ಅಸ್ತಿತೃದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳ ವಿಕ್ಷನೆ, ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಹಾಗು ಸಾಲದಾತರು ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗು ವ್ಯವಹಾರ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದಾತರಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ-

 • ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳುವರೊ ಅವರೆ ಸಾಲಗಾರ. ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನಿಡುವವರೊ ಅವರೆ ಸಾಲದಾತ.
 • ಸಾಲದಾತರ ಉಳಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲದಾತ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಉಳಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕ್ಕು.

ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೊ ಅದ್ದೆ ಸಾಲದಾತರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಮೇಲಾಧಾರ, ಅಥವಾಾ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲಾಧಾರ ಹೊಂದದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವರೊ ಅವರೆ ಸಾಲದಾತರು ಯಾರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿತರಕರು ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಗುತ್ತದೆಯೊ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಅಡಮಾನ ಅಥವಾಾ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಆಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ​​ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದುಗಳನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವೆ ಸಾಲದಾತರು ಏಕೆಂದರೆ ಬಂದುಗಳನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದ್ದು ನೀಡುವವರಿಗೆ ಕೋಡುವ ಸಾಲ.

ಸಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು -[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಪಡೆದುಕೊಂಡದು: ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಕಾನೂನು ಬಲ ಮತ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಇದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಟಮಾಡುವರೊ ಆದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ.
 • ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ: ಯಾವುದೇ ಇಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲದವರು.
 • ಆದ್ಯತೆಯ ಅಥವಾಾ ಹಿರಿಯ: ಯಾರು ಸಾಲದಾತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಸಾಲಗಾರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೇಗೆದುಕೋಳುವುದ್ದು.
 • ಕಿರಿಯ: ಯಾರ ಹಕ್ಕು ಆದ್ಯತಾ ಅಧವ ಹಿರಿಯ ಸಾಲದಾತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ತ್ಗ್ರುಪ್ತಿಗೋಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತದೊ.[೨]

ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪದವಿಧರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಲು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕ್ಕು ಎಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು.
 • ಸಾಲ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆದು ಟ್ರಸ್ಟೀಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾರು ಆ ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಎಂದು.
 • ಪೀಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಲ ದಲೇ ಆದರೂ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
 • ಅವನ್ನು ಎಂದಿಗು ಮಾಜಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಲದಾತನ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನೀವು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎರಡನೇ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಅವರು, ಮೂಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು.
 • ಸಾಲ ತನ್ನ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಕ್ವಿಟ್ಟೆಡ್ ಇದೆ.
 • ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
 • ಹೇಗೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಲ ಆಗಿರಬಹುದು?
 • ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಬಂದ.
 • ತನ್ನ ಸಾಲದಾತ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದದನ್ನು ಪರಿಚಯಮಾಡುತ್ತಿದರು.
 • ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೊರತೆಯುಂಟುಮಾಡುವುದು, ನೀವು ಸಾಲ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ಲುಗಳು.[೩]
  Willems Florent-Spanish Grandee Leaving his Creditor

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Creditor
 2. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2016-01-19. Retrieved 2016-01-12.
 3. http://dictionary.reference.com/browse/creditor