ಸಂಪರ್ಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲ


ಸಂಪರ್ಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯ ಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯ ಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪ ಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬುದಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನ = ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ = ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ = ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ:

ಏಕ -ಮುಖೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ೨.ದ್ವಿ ಮುಖೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಉಪಕ್ರಮ ೧.ಕೆಳಮುಖಿ :-ಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ,ಪ್ರಕಟಣಾಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು,ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು,ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೈಪಿಡಿ,ಸಹಪತ್ರವೇತನ ೨.ಮೇಲ್ಮು ಖಿ :- ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ,ಸೂಚನಾ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆ,ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಡತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ,ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು,ತೆರೆದ ದ್ವಾರ ನೀತಿ

ಸಂಪರ್ಕಜಾಲಗಳು:

ಅ.ಸರಪಳಿ ಆ.ಚಕ್ರ ಇ.ವೃತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಫಲ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಳು ೧.ಸಾಂಘಿಕ ತಡೆಗಳು ೨..ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯ ತಡೆಗಳು ೩.ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ತಡೆಗಳು ೪.ದೋಷಪೂರಿತ ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ತಿ ೫.ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳು

 • ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು
 • ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ವನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
 • ಸಂಪರ್ಕದ ಪರಿಧಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು
 • ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯ ಮಬನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
 • ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರ
 • ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು
 • ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು
 • ಸಂಪರ್ಕವು ದ್ವಿ ಮುಖ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ವರ್ತನೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡವಬಾರದು
 • ಸಂಪರ್ಕ ತರಬೇತಿ

[೧]

 1. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳು
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಂಪರ್ಕ&oldid=939974" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ