ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು

ಗಿಡಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಸರಾಕಾ ಇಂಡಿಕಾ
ಸೇಬಿನ ಮರ ಮಾಲಸ್ ಪ್ಯುಮಿಲಾ
ಹುರಳಿ ಕಾಯಿ ಫಾಸಿಯೋಲಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಲಿಯನಾಕಸ್
ಬಾಳೆ ಮುಸಾಕಸ್ ಸಪೀಂಟಮ್
ಏಲಕ್ಕಿ ಎಟ್ಟೆರಿಯಾ ಕಾರ್ಡಮಮ್
ಕಾಫಿ ಕಾಫಿಯ ಅರೇಬಿಕ
ಕೋಕೊ ಪ್ರಿಥ್ರಾಕ್ಸಿಲಾನ್ ಕೋಕೊ
ತೆಂಗು ಲೊಡೊಶಿಯಾ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯ
ಮಾವು ಮಾ್ಯಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ
ಹಲಸು ಆರೋ್ಟಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಟೋ್ರಫೈಲಸ್
  • ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ