ಸದಸ್ಯ:MONICA.V 1740161/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನ್ನ ವಿಳಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Bangalore-City-Stn.jpg

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊನಿಕಾ ನಾನು ಜನಸಿದ್ದು ೧೯೯೯ ೨ ಮಾಚ್ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತ೦ದಯ ಹೆಸರು ವಿನೊದ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ನನಗೆ ಒ೦ದು ತ೦ಗಿ ಹವಳ ಹೆಸರು ವೆರೋನಿಕ. ನನು ಹುಟಿದ್ದು ಬೆಲದ್ದಿದು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ . ಹಾದರೆ ನವು ಮಾತಾಡು ತಮಿಲು . ನನ್ನ ತ೦ಗಿ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್. ಶಾಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದುತ್ತಿದಾಲೆ. ನನ್ನ ತ೦ದೆ ಮತ್ತು ತಯಿಗೆ ನಾವಿಬರೆ ಮಗಳು. ನವು ಇರದು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್.ಕೆ. ಜಿ. ರಿ೦ದ ಮೂರ ನೆಯ ತರಗತಿಯ ವರೆಗು ಬೇಬಿ ಮಿರರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದುತ್ತಿದೆ. ೪ ಕನೆಯ ತರಗತಿ ರಿ೦ದ ೧೦ನೇಯ ತರಗತಿಯವರೆಗು ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಮಲ ಬಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ದೆನೆ. ನನ್ನ ಪಿ.ಯು. ಸಿ. ಯನ್ನು ಸ್ಟೆ೦ಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಿಯುಸಿ ಫಾರ್ ಗಲ್ಸ್ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದೆನೆ. ಮತು ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವಸಿಟಿನಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ಅಬ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನಗೆ ಮ್ಯುಸಿಕ್ ಕೆಲುವುದೆ೦ದರೆ ತು೦ಬ ಆಸೆ . ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು . ನನ್ನಗೆ ತ್ರೊಭಾಲ್ . ಕೊಕೊ ಎ೦ದರೆ ಬಹಲ ಇ೦ಟ್ ರಸ್ಟ್ ಯಿದೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಾಸವಿವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ.jpg

thumb

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ.JPG

ನಾನು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಒದ್ದುತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒದ್ದರು . ಸೋಮನಾತಪುರ, ತಲ್ ಕಾಡು, ಕಾವೇರಿ, ಜೋಗ್ ಫ಼ಾಲ್ ಸ್ . ನಾನು ಮತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಲ ಕುಷಿಯಾಯಿತು . ನಾವು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯ್ನ್ ಸ್ ಹಾಡಿ ಕೋಂಡೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಶದಿಂದ ಒದೆವೆ. ಸೊಮನತ ಪುರ ದಲಿ ಶ್ಪಿಪ ಚೆನಾಗಿತು . ಮತು ತಲ್ ಕಾಡು ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇವಸ್ತಾನ ವಿತು . ಒಂಒಂದೂ ದೇವಾಲಯಕೆ ಒಂಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಮಾತೆ ಜೋಗ್ ಫ಼್ ಲ್ಸ್ ನಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾಯಿತ್ತು.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]