ಸಂಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಆವಿಶ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಮೂರ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಾರ್ನಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦೦ರ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಗೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಆವಿಶ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವುದು ಭಾರತದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನ ಬರವಣೆಗೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

     ಅ         ಆ         ಇ         ಈ        ಉ      ಊ        ಋ        ಎ         ಏ         ಐ         ಒ
ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸ ತೇಜು.jpg

ಅ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ
ಆ. ಶಾತವಾಹನ
ಇ. ಕದಂಬ
ಈ. ಬಾದಾಮಿ
ಉ. ಚಾಲುಕ್ಯ
ಊ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ
ಋ. ಹೊಯ್ಸಳ
ಎ. ಕಳಚೂರಿ
ಏ. ಸೇವುಣ
ಐ. ವಿಜಯನಗರ
ಒ. ಮೈಸೂರು