ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Image of Sirius A and Sirius B taken by the Hubble Space Telescope. Sirius B, which is a white dwarf, can be seen as a faint dot to the lower left of the much brighter Sirius A.

'ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜ' {white dwarf) ಎಂದರೆ ಋಣವಿದ್ಯುದಾಂಶ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್) ಶಿಥಿಲವಾದ ದ್ರವ್ಯ (matter) ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ.ಇದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಭೂಮಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕ್ಷೀಣ ಬೆಳಕು ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಖ ದಿಂದಾಗಿದೆ.ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜಗಳ ಪದಾರ್ಥವು ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮಿಲನ(fusion) ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೂ ಇಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಋಣವಿದ್ಯುದಾಂಶಗಳ ಶಿಥಿಲತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡ (eletron degenerency pressure).ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜ' ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸದಷ್ಟು ತಣ್ಣಾಗಾಗಿ 'ಕೃಷ್ಣ ಕುಬ್ಜ'(black dwarf) ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿರಿಯಸ್ ಬಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶ್ವೇತ ಕುಬ್. ಬೆಳಕು ಈ ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ ತಲುಪಲು ೮.೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು.