ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPA consonant chart

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
IPA pulmonic consonantschart image • audio
Place → Labial Coronal Dorsal Radical Glottal
↓ Manner Bila­bial Labio-​dental Den​tal Alve​olar Post­alveolar Retro​flex Alveolo-​palatal Pal​a​tal Ve​lar Uvu​lar Pha​ryn​geal Epi​glot​tal Glot​tal
Nasal m ɱ n ɳ̊ ɳ ɲ̟ ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ
Stop p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
Sibilant fricative s z ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ
Non-sibilant fricative ɸ β f v θ ð θ̱ ð̠ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Approximant ʋ ɹ ɻ j ɰ
Flap or tap ⱱ̟ ɾ ɽ ɢ̆ ʡ̯
Trill ʙ r ɽ͡r ʀ  *
Lateral fricative ɬ ɮ  * ʎ̝̊ ʟ̝̊ ʟ̝
Lateral approximant l ɭ ʎ̟ ʎ ʟ
Lateral flap ɺ ɺ̢ * ʎ̯ ʟ̆
Non-pulmonic consonants
Clicks ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
ʘ̃ ʘ̃ˀ ʘ͡q ʘ͡qʼ
Implosives ɓ̥ ɓ ɗ̥ ɗ ʄ̊ ʄ ɠ ʛ
Ejectives t̪ʼ ʈʼ θʼ
ɬʼ ʃʼ ʂʼ ɕʼ χʼ tsʼ tɬʼ
cʎ̝̥ʼ tʃʼ ʈʂʼ kxʼ kʟ̝̊ʼ qχʼ
Affricates
p̪f b̪v ts dz t̪s̪ d̪z̪
ʈʂ ɖʐ ɟʝ cʎ̥˔
kx ɡɣ kʟ̝̊ ɡʟ̝ ɢʁ
Co-articulated consonants
Continuants ʍ w ɥ ɧ
Occlusives k͡p ɡ͡b ŋ͡m
— These tables contain phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]
— Where symbols appear in pairs, left–right represent the voiceless–voiced consonants.
— Shaded areas denote pulmonic articulations judged to be impossible.
— Symbols marked with an asterisk (*) are not defined in the IPA.