ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಶಬ್ದಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಕೆಲವು ಬೌದ್ಧ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೊರತೆ ನೇರ ಅನುವಾದಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಆ ಕವರ್ ಅಗಲ ಮೂಲ ಪದ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಂಘಟಿಸಲು ನಿಯಮಗಳು ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪ ನೀಡಿ ಅನುವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ:

 • English (Eng.)
 • Pāli: Theravada Buddhism
 • Sanskrit (or Buddhist Hybrid Sanskrit): primarily Mahayana Buddhism
 • Burmese (Bur): Buddhism in Myanmar
 • Karen (Kar): Theravada Buddhism
 • Khmer: Theravada Buddhism
 • Mon (Mon): Theravada Buddhism
 • Mongolian (Mn): Buddhism in Mongolia
 • Shan (Shan): Theravada Buddhism
 • Tibetan (Tib): Tibetan Buddhism
 • Thai: Theravada Buddhism
 • CJKV languages

ಒಂದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Definition Etymology In other languages
abhidhamma A category of scriptures that attempts to use Buddhist teachings to create a systematic, abstract description of all worldly phenomena
 • abhi is "above" or "about", dhamma is "teaching"
 • Pāli: abhidhamma
 • Sanskrit: abhidharma
 • Khmer: អភិធម្ម
 • Bur: အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာ abhidhamma (IPA: [əbḭdəmà])
 • Tib: ཆོས་མངོན་པ chos mngon pa
 • Mn: их ном, билиг ухаан; ikh nom, bilig ukhaan
 • Thai: อภิธรรม a-pi-tam
 • 阿毘達磨/阿毗昙
  • Cn: Āpídámó
  • Jp: Abidatsuma
  • Ko: 아비달마, Abidalma
  • Vi: a-tì-đạt-ma, thắng pháp
Abhidhamma Pitaka The third basket of the Tripitaka canon, the reorganization of all doctrines in a systematic way
 • Pāli: Abhidhamma-piṭaka
 • Sanskrit: Abhidharma-piṭaka
 • Bur: အဘိဓမ္မာပိဋကတ်အဘိဓမ္မာပိဋကတ် Abidhamma Pitakat (IPA: [əbḭdamà pḭdəɡaʔ])
 • Mon: အဘိဓဝ်ပိတကတအဘိဓဝ်ပိတကတ (ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPA-mnw)
 • Thai: อภิธรรมปิฎก a-pi-tam-pi-dok
 • 論藏, 論蔵
  • Cn: Lùnzàng
  • Jp: Ronzō
  • Ko: 논장, Nonjang
  • Vi: Luận tạng, Tạng luận, tạng thứ ba trong ba tạng là kinh, luật và luận
 • Mn: Илт ном, Ilt nom
acariya, lit. "teacher", One of the two teachers of a novice monk - the other one is called upādhyāya
 • Pāli: ācariya[೧][ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]
 • Sanskrit: ācārya
 • Bur: ဆရာဆရာ saya (IPA: [sʰəjà])
 • Shan: ဢႃႇၸရီႉယႃႉဢႃႇၸရီႉယႃႉ atsariya (ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPA-shn)
 • Thai: อาจารย์ ajahn
 • 阿闍梨 or 阿闍梨耶
  • Cn: āshélí or āshélíyē
  • Jp: ajari or ajariya
  • Ko: 아사리, asari or 아사리야 asariya
  • Vi: a-xà-lê or a-xà-lê-da or giáo thọ sư
adhitthana Determination, to pray, to wish
 • Pāli: Adhiṭṭhāna
 • Sanskrit:
 • Bur: အဓိဋ္ဌာန်အဓိဋ္ဌာန် (IPA: [ədeɪʔtʰàɴ])
 • Thai: อธิษฐาน ah-tid-taan
 • 決心 or 決意
  • Cn: Juéxīn, juéyì
  • Jp: kesshin
  • Ko: 결심, gyeolsim or 결의, gyeolui
  • Vi: nguyện lực
Agama The non-Mahayana divisions of the Sutra Pitaka
 • Sanskrit: Āgama
 • Pāli: Āgama (but usually called Nikāya)
 • 阿含
  • Cn: Āhán
  • Jp: Agon
  • Ko: 아함, Aham
  • Vi: A-hàm
ahimsa The devotion to non-violence and respect for all forms of life. Practicers of ahimsa are often vegetarians or vegans
 • Sanskrit: ahiṃsā
 • Pāli: ahiṃsā
 • Thai: อหิงสา 'ah-hing-sa'
 • 不害
  • Cn: bù hài
  • Jp: fugai
  • Ko: 불해, bulhae
  • Vi: bất hại
Akshobhya
 • Sanskrit: Akṣobhya
 • Mn: ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠯᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠴᠢ;
  Үл Хөдлөгч, Хөдөлшгүй;
 • 阿閦如來
  • Cn: Āchùrúlái
  • Jp: Ashuku Nyorai
  • Vi: A-súc Như Lai

Ködelüsi ügei, Ülü hödelügci

alayavijnana, see store consciousness
 • Sanskrit: ālayavijñāna
 • Tib: ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
  kun gzhi rnam par shes pa
 • 阿賴耶識, 阿頼耶識
  • Cn: ālàiyēshí
  • Jp: araya-shiki
  • Ko: 아뢰야식, aroeyasik
  • Vi: a-lại-da thức
Amitabha Lit. "The Buddha of Infinite Light". The main buddha of the Pure Land school, but is popular in other Mahayana sects as well. The image is of light as the form of wisdom, which has no form. Also interpreted as the Tathagata of Unhindered Light that Penetrates the Ten Quarters by Tan Luan, Shinran and others
 • Sanskrit: amitābha (lit. "limitless light") and amitāyus (lit. "limitless life")
 • 阿彌陀 or 阿彌陀佛, 阿弥陀 or 阿弥陀仏
  • Cn: Ēmítuó or Ēmítuó fó
  • Jp: Amida or Amida-butsu
  • Ko: 아미타, Amita or 아미타불, Amitabul
  • Vi: A-Di-Đà, A-Di-Đà Phật, or Phật A-Di-Đà
 • Tib: འོད་དཔག་མེད།
 • Mn: ᠠᠮᠢᠨᠳᠠᠸᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ;
  Аминдаваа, Цаглашгүй гэрэлт;
  Amindava, Tsaglasi ügei gereltü
Amoghasiddhi
 • Sanskrit: Amoghasiddhi
 • Tib: Dön yö drub pa
 • Mn: ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠢᠯᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡ᠋᠌᠋᠋ᠺᠴᠢ;
  Төгс Нөгчигсөн, Үйл Бүтээгч;
  Tegüs nögcigsen, Üyile Bütügegci
anagarika A white-robed student in the Theravada tradition who, for a few months, awaits being considered for Samaneras ordination
 • Pāli: anāgarika
 • Thai: อนาคาริก a-na-ka-rik
anapanasati Mindfulness of the breath meditation
 • Pāli: ānāpānasati
 • Sanskrit: ānāpānasmṛti
 • Bur: အာနာပါနအာနာပါန anapana (IPA: [ànàpàna̰])
anatta The principle denial of the soul in any phenomena. See also negative theology.
 • Pāli: anattā
 • Sanskrit: anātman
anicca Impermanence
 • Pāli: anicca
 • Sanskrit: anitya
anuttara Unsurpassing
 • Pāli: anuttara
 • Sanskrit: anuttara
 • 阿耨多羅/阿耨多罗 (無上/无上)
  • Cn: Ānòuduōluó ("wǔshàng")
  • Jp: anokutara
  • Ko: 아뇩다라, anyokdara
  • Vi: A-nậu-đà-la (vô thượng)
  • Fi: Ylittämätön
arhat, lit. "the Worthy One", A living person who has reached Enlightenment
 • Pāli: arahat or arahant
 • Sanskrit: arhat or arhant
 • Bur: ရဟန္တာရဟန္တာ yahanda (IPA: [jaháɴdà])
 • Shan: ရႁၢၼ်းတႃႇရႁၢၼ်းတႃႇ rahanta (ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPA-shn)
 • Tib: དགྲ་ཅོམ་པ་, dgra com pa
 • Mn: архад, arkhad
 • 阿羅漢
  • Cn: āluóhàn
  • Jp: arakan
  • Ko: 아라한, arahan
  • Vi: a-la-hán
anuttara samyak sambodhi, unsurpassable, complete, perfect enlightenment; unsurpassable, right, and full enlightenment
 • Pāli:
 • Sanskrit:
 • Khmer: អនុត្តរសម្មាសម្ពោធិ "ak-nut-tha-rak-sam-ma-sam-po-thi"
 • Tib: ,
 • Thai: อรหันต์ uh-ra-hann
 • 阿耨多罗三藐三菩提 (or 無上正等正覺)
  • Cn: ānòuduōluó sānmiǎosānpútí (or wúshàng zhèngděng zhèngjué)
  • Jp: anokutara sanmyakusanbodai
  • Ko: 아뇩다라삼먁삼보리, Anyokdara sammyak sambori
  • Vi: A-nậu-đà-la tam-miệu tam-bồ-đề, Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, Sáng-suốt giác-ngộ hoàn-toàn
atman literally "self", sometimes "soul" or "ego". In Buddhism, the predominant teaching is the negating doctrine of anatman, that there is no permanent, persisting atman, and that belief in atman is the prime consequence of ignorance, the foundation of samsara
 • Pāli: atta
 • Sanskrit: ātman
 • Bur: အတ္တအတ္တ atta (IPA: [aʔta̰])
  • Cn:
  • Jp: ga
  • Ko: 아, a
  • Vi: ngã
Avalokitesvara, lit. "One Who Hears the Suffering Cries of the World", The bodhisattva of compassion (see also Guan Yin)
 • Sanskrit: Avalokiteśvara
 • Bur: လောကနတ်လောကနတ် lawka nat (IPA: [lɔ́ka̰ naʔ])
 • Tib: སྤྱན་རས་གཟིགས་ spyan ras gzigs
 • Mn: Жанрайсиг, Janraisig
 • 觀世音 or 觀音
  • Cn: Guānshì Yīn or Guān Yīn
  • Jp: Kanzeon or Kannon
  • Ko: 관세음, Gwanse-eum or 관음, Gwaneum
  • Vi: "Quan Thế Âm Bồ Tát" , "Quán Thế Âm Bồ Tát' or "Quan Âm"
avidya "ignorance" or "delusion"
 • Sanskrit: avidyā
 • Pāli: avijjā
 • Bur: အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာ aweizza (IPA: [əweɪʔ zà])
 • Shan: ဢဝိၵ်ႉၸႃႇဢဝိၵ်ႉၸႃႇ awitsa ([ʔa wik˥ tsaː˨])
 • Thai: อวิชชา aa-wit-sha
 • Tib: མ་རིག་པ་ ma rig-pa
 • 無明
  • Cn: wúmíng
  • Jp: mumyō
  • Ko: 무명, mumyeong
  • Vi: vô minh

ಸಹ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]