ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೧೭ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೨೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ದಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ವರುಷಗಳ ಈ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಾವಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಯಾ ಅವಧಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಶಕಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಇದು "ಅರವತ್ತರ ದಶಕ", "ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾಯಿತು.

ಶತಮಾನ ದಶಕಗಳು
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೭ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೦ರ ದಳುಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೦ರ ದಶಕ (೯ ವರ್ಷಗಳು)
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೦ರ ದಶಕ (೯ ವರ್ಷಗಳು) ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೨ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೩ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೪ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೩೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೫ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೬ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೭ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೮ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೯ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೮೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೯೦ರ ದಶಕ
ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೨ನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೦೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೧೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೨೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೩೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೪೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೫೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೬೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೭೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೮೦ರ ದಶಕ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೧೯೦ರ ದಶಕ