ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತವು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕ್ರಮ.

ಉದಾ: ಸ್ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರವನ್ನುಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಬರುತ್ತದೆ.

ರ್ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ರೋ ಬರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವ್ಯಂಜನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗುಣಿತ, ಆ ವ್ಯಂಜನದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಗುಣಿತ ಬಳಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೃಸ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳು ಬರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

  • ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ ಇದೆ.
  • ನನಗೆ ಪುರಿ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಪೂರಿ ಕೊಡಿ.
  • ಬಿಡಿ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೋ.
  • ಬಹಳ ಮೆರೆಯುವವನು ಮೇರೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ.
  • ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು.
  • ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಗು ಆಮೆಲೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾಗುಣಿತ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರ ಕಾಗುಣಿತ
ದ್ ದ ತಲಕಟ್ಟು ದ
ದ್ (ಆ) ದಾ ದ ಇಳಿ ದಾ
ದ್ ಿ(ಇ) ದಿ ದ ಗುಣಿಸು ದಿ
ದ್ (ಈ) ದೀ ದ ಗುಣಿಸಿನ ದೀರ್ಘ ದೀ
ದ್ (ಉ) ದು ದ ಕೊಂಬು ದು
ದ್ (ಉ) ದೂ ದ ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ ದೂ
ದ್ (ಋ) ದೃ ದ ಋತ್ವ ದೃ
ದ್ (ಎ) ದೆ ದ ಎತ್ವಾ ದೆ
ದ್ (ಏ) ದೇ ದ ಎತ್ವಾ ಧೀರ್ಘ ದೇ
ದ್ (ಐ) ದೈ ದ ಐತ್ವಾ ದೈ
ದ್ (ಒ) ದೊ ದ ಒತ್ವಾ ದೊ
ದ್ (ಓ) ದೋ ದ ಒತ್ವಾ ದೀರ್ಘ ದೋ
ದ್ (ಔ) ದೌ ದ ಔತ್ವಾ ದೌ
ದ್ (ಅಂ) ದಂ ದ ಅಕ್ಷರದ ನಂತರದ ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ದಂ
ದ್ (ಅಃ) ದಃ ದ ಅಕ್ಷರದ ನಂತರದ ಒಂದು ವಿಸರ್ಗ ದಃ

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಂ ಅಃ
ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ
ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ
ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ
ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ
ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ
ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ
ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ
ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ
ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ ಞಂ ಞಃ
ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ
ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ
ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ
ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ
ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ
ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ
ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ
ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ
ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ
ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ
ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ
ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ
ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ
ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ
ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ
ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ
ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ
ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ
ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ
ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ
ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ
ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ
ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ
ಱಾ ಱಿ ಱೀ ಱು ಱೂ ಱೃ ಱೆ ಱೇ ಱೈ ಱೊ ಱೋ ಱೌ ಱಂ ಱಃ
ೞಾ ೞಿ ೞೀ ೞು ೞೂ ೞೃ ೞೆ ೞೇ ೞೈ ೞೊ ೞೋ ೞೌ ೞಂ ೞಃ

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧] [೨] [೩] [೪]

  1. http://timepassri.blogspot.com/2012/10/blog-post_6789.html
  2. https://cautiousmind.wordpress.com/2011/04/13/%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B3%81%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4-%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%A8%E0%B2%AA%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%86%E0%B2%AF%E0%B3%86/
  3. https://www.facebook.com/1611418932503925/photos/-%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1-%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B3%81%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4/1626732837639201/
  4. https://kannada.oneindia.com/column/vichitranna/2003/210103akshara.html