ಆಕಾಶ (ಹಿಂದೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಸದೃಶ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಈಥರ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲತತ್ವ; ನಕ್ಷತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮೂಲಾಂಶ (ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ). ಅದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು; ಶಬ್ದ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ.