ಆಕಾಶ (ಹಿಂದೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಸದೃಶ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಈಥರ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲತತ್ವ; ನಕ್ಷತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮೂಲಾಂಶ (ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ). ಅದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು; ಶಬ್ದ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ.