ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದಿಕ್ಸೂಚಿ (ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಣಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ


ಈ ಲೇಖನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಭಾಗ
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪುಟಗಳು...

ಮುಖ ಪುಟ
ಸಂಪಾದನೆ
ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಣಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಚರ್ಚಾ ಪುಟಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು
ನೊಂದಣೆ
ನಾಮ ವರ್ಗಗಳು
ಮುಕ್ತಾಯ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ...

ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು

Wikipedia is not a link collection and an article with only links is actively discouraged.

Syntax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The syntax for referencing a URL is simple. Just enclose it in single brackets:

[URL link title after space]

The URL must begin with http:// or another common protocol, such as ftp:// or news://.

In addition, putting URLs in plain text with no markup automatically produces a link, for example http://en.wikipedia.org/. However, this feature may disappear in a future release. Therefore, in cases where you wish to display the URL because it is intrinsically valuable information, it is better to use the short form of the URL (host name) as the optional text: [http://en.wikipedia.org/ en.wikipedia.org] produces en.wikipedia.org.

Link titles[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

You should not add a descriptive title to an embedded HTML link within an article. Instead, when giving an embedded link as a source within an article, simply enclose the URL in square brackets, like this. [೧] However, you should add a descriptive title when an external link is offered in the References, Further reading, or External links section. This is done by supplying descriptive text after the URL, separated by a space and enclosing it all in square brackets.

For example, to add a title to a bare URL such as http://en.wikipedia.org/ (this is rendered as "http://en.wikipedia.org/"), use the following syntax: [http://en.wikipedia.org/ an open-content encyclopedia] (this is rendered as "an open-content encyclopedia").

Generally, URLs are ugly and uninformative; it is better for a meaningful title to be displayed rather than the URL itself. For example, "European Space Agency website" is much more reader-friendly than "http://www.esa.int/export/esaCP/index.html". There may be exceptions where the url is well known or is the company name. In this case, putting both the url and a valid title will be more informative, for example, "European Space Agency website, www.esa.int".

If the URL is displayed, make it as simple as possible; for example, if the index.html is superfluous, remove it (but be sure to check in preview mode first).

The "printable version" of a page displays all URLs in full, including those given a title, so no information is lost.

URLs as embedded (numbered) links[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Without the optional text, external references appear as automatically numbered links: For example,

[http://en.wikipedia.org/]

is displayed like this:

[೨]

When an embedded HTML link is used to provide an inline source in an article, a numbered link should be used after the punctuation, like this, [೩] with a full citation given in the References section. See Wikipedia:Cite sources and Wikipedia:Verifiability for more information.

When placed in the References and External links sections, these links should be expanded with link text, and preferably a full citation, including the name of the article, the author, the journal or newspaper the article appeared in, the date it was published, and the date retrieved.

Position in article[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Embedded links are positioned after the sentence or paragraph they are being used as a source for, and after the punctuation, like this. [೪]

A full citation should then be added to the References section. Links not used as sources can be listed in the External links section:

==External links==
*[http://
*[http://

As with other top-level headers, two equal signs should be used to markup the external links header (see Headings elsewhere in the article).

If there is a dispute on the position an embedded link, consider organizing alphabetically.

See Wikipedia:Citing_sources#Embedded_HTML_links for how to format these, and Wikipedia:Verifiability, which is policy.

Foreign-language sites[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Since this is the English Wikipedia, webpages in English are highly preferred. Linking to non-English pages may still be useful for readers in some cases:

  • when the website is the subject of the article
  • when linking to pages with maps, diagrams, photos, tables; explain the key terms with the link, so that people who do not know the language can still interpret them
  • when the webpage contains key information found on no English-language site and is used as a citation

In such cases indicate what language the site is in. For example:

You can also indicate the language by putting a language icon after the link. This is done using Template:Languageicon by typing {{Languageicon|<language code>|<language name>}}. Alternatively, you may type {{xx icon}}, where xx is the language code. See ವರ್ಗ:Language icons for a list of these templates and the list of ISO 639 codes.

File type[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

If the link is not to an HTML file, identify the file type. If a browser plugin is required to view to the file, mention that as well.

File size[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

If the link is to a large file (in the case of html, including the images) a note about that is useful. Someone with a slow connection may decide not to use it.