ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಕ್ಕೆ (ಸೋಮ ಆಹುತಿ) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಅಥವಾ ಘರ್ಮವೆಂಬ ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿದು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ ಮೇಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕರಣಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಘರ್ಮ ಅಥವಾ ಮಹಾವೀರದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿಧಿಗಳು.