ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ. "ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ" ಪದವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೂಲತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.