ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ , ಅನುವಾದ. ; ) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾದ ಬೈಬಲಿನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ,ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಕ್ರೈ ಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮೂಲತಃ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು 27 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ನಾಲ್ಕು ಅಂಗೀಕೃತ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ( ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕ್, ಲ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ), ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಪಾಲ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಗಳು, ಏಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕ .