ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ್‍ನ ರೂಪಗಳೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ಹಿಂದೂ "ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ" ಅಥವಾ ಪಂಥ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಶಬ್ದವು, ಅಕ್ಷರಶಃ "ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ, ಮಾನವ ಬರಹಗಾರಿಕೆಯದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂಡಲವಾದ, ಸ್ಮೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಮೂಲದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.