ಸದಸ್ಯ:Sagaya Swetha.N.Joseph/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜೋಡಿ ವಿಮೆ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

MetLife

ಅರ್ಥ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅದೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವರು ವಿಮೆಗಾರರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಮೆಗಾರರು ಪೂರ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುದವರಿಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ ಕೇವಲ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಗಾರರು(ಇನ್ಸ್ಯುರರ್) ವಿಮೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ(ಇನ್ಸ್ಯುರ್ಡ್) ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ತಲಾ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು 30 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮೆಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಮೆಮಾಡಿಸುದವನು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ೧೫ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತುಇನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ೧೫ ಲಕ್ಷ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಮೆಮಾಡಿಸುದವನು ರೂ.೩೦ ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಜೀವವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ( ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಯುರನ್ಸ್ ) ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಮೆಗಾರರಿಂದ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದರಿಂದ ಮೇಲೇ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಅರ್ಥ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಯುರನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೀನ ಅನಿಯಮಿತ ಆಸಕ್ತಿಯ

ಡಬಲ್ ವಿಮೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಸಮಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ.
 • ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದವನಿಗೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ
 • ಮರುವಿಮೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬಹುದು

ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಜೋಡಿವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಂತರ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ವಿಮೆಗಾರ ಮತ್ತು ವಿಮೆಮಾಡಿಸಿದವನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
 • ಹಕ್ಕು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಳಂಬ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ವಿಮಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಿಜವಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಡಿ ವಿಮೆಯ ವಿಧಿಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • "ಅಧಿಸೂಚನೆ" ವಿಧಿಗಳು: ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಅದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎರಡನೆ ವಿಮೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮೆಗಾರನಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ನೀತಿ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು: "ವಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಬಳಿಕ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಿಮೆ ಅಂತಹ ವಿಮೆ ವಿವರಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ."
 • "ತೆರಿಗೆಬಾಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ" ವಿಧಿಗಳು: ಇಂತಹ ನಿಯಮದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಒಂದು ವಿಮೆಗಾರನಿಂದ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಿಮೆಗಾರರು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆಬಾಧ್ಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು: "ಹಕ್ಕು ಬೇಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಈ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅದೇ ನಷ್ಟ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ. ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ವೆಚ್ಚ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಬಾಧ್ಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ."
 • "ಎಸ್ಕೇಪ್" ವಿಧಿಗಳು: ಈ ನಿಯಮದ ಪರಿಣಾಮ, ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಾದಾರನನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು: "ನಾವು ಇತರ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಕಬಳಿಸಿದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. "
 • "ಹೆಚ್ಚುವರಿ" ವಿಧಿಗಳು: ಈ ನಿಯಮದ ಪರಿಣಾಮ, ನಷ್ಟ ಇತರ ವಿಮೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮೆ ಒಳಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಗಾಯದಿಂದ ... ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ... ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅದೇ ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ವೇಳೆ ", ಒಪ್ಪಂದದಾರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಇತರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ.

ಮರುವಿಮೆ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Blue Insurance Logo

ಅರ್ಥ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವೆಮಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಭಾಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಂದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮರುವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವ ಮೊದಲ ವಿಮೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರುವಿಮಾದಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವಿಮೆಗಾರರು ವಿಮೆ ಅಪಾಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಊಹೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವುದೆ ಮರುವಿಮೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಮೆಗಾರರು ಇನೊಂದು ವಿಮೆಗಾರರ ಜೊತೆ (ಮರುವಿಮೆಗಾರರು) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾವುದು ನಷ್ಟ ಬಂದರೆ ವಿಮೆಮಾಡಿಸುದವರಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮರುವಿಮಾದಾರನು ವಿಮೆಗಾರನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಸ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಮರುವಿಮಗಾರರು ವಿಮೆಯ ಕೆಲವು ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ವಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು 'ವಿಮೆಯ ವಿಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಮರುವಿಮೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಖರೀದಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮರುವಿಮಾದಾರ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು:

 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ
 • ಪ್ರತಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಾರೆ
 • ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮರುವಿಮೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ವಿಮೆಗಾರ ಮರುವಿಮೆಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನು ವಿಮೆಮಾಡಿದವನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮರುವಿಮೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದುರಂತ ಅಪಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾಯಗಳು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮೆಗಾರರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮರುವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ದೂರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ(ಸೀಡ್ಸ್). ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 'ಸೀಡಂಟ್'(ವ್ಯಕ್ತಿ) ಅಥವಾ 'ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುವಿಮೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು - ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಮೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಮರು ವಿಮೆಗಾರರು ನಡುವೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ.

ಮರುವಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ - ಮರುವಿಮೆಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯ ಔಟ್ ಹರಡಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಥವಾ ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕ ನಷ್ಟ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
 • ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ - ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
 • ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಒಂದು ಮರುವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಪಾಲುದಾರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮರುವಿಮೆ ಕಂಪೆನಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮರುವಿಮೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹಾಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮರುವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು, ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಬೆಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ - ಮರುವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮರುವಿಮೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒದಗಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತರಬೇತಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ - ಮರುವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ.

ಮರುವಿಮೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಅಪಾಯದ ವಿವಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ವಿಮೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು
 • ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಮರುವಿಮೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ದೂರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಇರಬಹುದು
 • ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಮರವಿಮೆಯ ಆಡಳಿತದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚು

ಮರುವಿಮೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮರುವಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಮರುವಿಮೆಯ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಮರುವಿಮೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 • ಐಚ್ಛಿಕ ಮರುವಿಮೆಯ:ಇದರಲ್ಲಿ ಮರುವಿಮಾದಾರನು ವಿಮೆಗಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲುಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಐಚ್ಛಿಕ ಮರುವಿಮೆಯು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯದ ಆಗಿದೆ.
 • ಒಪ್ಪಂದದ ಮರುವಿಮೆ:ಒಪ್ಪಂದ ಮರುವಿಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಇದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕರಾರು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾಯ ಮರುವಿಮಾದಾರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಗಳು ಗುಂಪು ಏಕರೂಪದ ಆಗಿ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಯತೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮರುವಿಮೆ ಇಡೀ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು:
 • ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ವಿಧಾನ - ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸೀಡಂಟ್ ಮತ್ತು ಮರುವಿಮಾದಾರರು ಕಂತು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಶೇಕಡದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಮೆಗಾರನಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮರುವಿಮಾದಾರ ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ 'ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್' ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗ ಕೆಲೆಸ ಇತ್ಯಾದಿ). ಇದರಲ್ಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಿವೆ:
 1. ಕೋಟಾ ಪಾಲು ಒಪ್ಪಂದ - ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ಲುತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಮರುವಿಮಾದಾರ ಪ್ರತಿ ಅಪಾಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮರುವಿಮಾದಾರ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 2. ಹೆಚ್ಚಳ ಒಪ್ಪಂದ - ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ಲುತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಮರುವಿಮಾದಾರ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಲುಪಿದಾನೆ. ಧಾರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 'ರಿಟೈಂಡ್ ಲೈನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗದ ವಿಧಾನ:ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗದ ವಿಧಾನ: ಮರುವಿಮಾದಾರ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಗದಿತ ಧಾರಣದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ದುರಂತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮರುವಿಮೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆಟ್ರೊಸೆಶನ್:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮರುವಿಮಾದಾರರು ಸ್ವಯಂ ಇತರ ಮರುವಿಮಾದಾರರು ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 'ರೆಟ್ರೊಸೆಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮರುವಿಮಾದಾರ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮರುವಿಮೆಯನ್ನು 'ರೆಟ್ರೊಸೆಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುವಿಮೆ ಕಂಪೆನಿ ಇತರ ಮರುವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು 'ರೆಟ್ರೊಸೆಶ್ ನರೀಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

India First

ಮರು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೋಡಿ ವಿಮೆ: ಡಬಲ್ ವಿಮೆ ಎಂದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಜೋಡಿ ವಿಮೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅದಿರು ಖರೀದಿ, ಅವನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮರು ವಿಮೆ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದೆಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಮರು ವಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ನಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಎರಡನೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮರು ವಿಮೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಕ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2573253
 2. http://www.africa-re.com/FR//factsandfigures
 3. http://gicofindia.com/index.php?lang=en

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]