ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Shiny Shalom

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
   ದಾವೀದನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯೆಹೂದದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ಎರಡನೇ ರಾಜ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಪೂರ್ವಜ್ಜ ಆಗಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಮನುಷ್ಯ - ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತರೂ ಸಹ. ದಾವೀದನು ಮೂರು ಪುರುಷರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ,ಅವರು: ಸಾಮುವೇಲನು, ಗೋಲಿಯಾತ್ ಮತ್ತು ಅರಸನಾದ ಸೌಲ. 
   ಮೊದಲ ಕಥೆ, ಸಾಮುವೇಲನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಿಯು ದೇವರ  ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಡುಗಿ ಅವನಿಗೆ--ಸಮಾಧಾನವೋ ಅಂದರು.ಅದಕ್ಕವನು--ಸಮಾಧಾನವೇ; ಕರ್ತನಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದೆನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಜ್ಞಅರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದನು. ಇಷಯನನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಎಣ್ಣೆ ಇರುವ ಕೊಂಬನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ದಾವೀದನನ್ನು ಅವನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಸಮುವೇಲನು ಎದ್ದು ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು.
   ಎರಡನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ದಾವೀದನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯನಾದ  ಗೋಲಿಯಾತ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ದೊಡ್ಡ ಘಾತ್ರದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ  ತನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕವಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಸಿ ಫಿಲಿಷ್ಟಿ ಯನ ಹಣೆಯನ್ನು ತಾಕುವಂತೆ ಎಸೆದನು. ಆ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಹಣೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದನು. ಹೀಗೆಯೇ ದಾವೀದನು ಒಂದು ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯನ ಮೇಲೆ ಬಲಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
   ಮೂರನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಪನ್ನು ಆಡಿವುದನ್ನು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೌಲನು ಅನುಭವಸಿದರು.ಅವರು ದಾವೀದನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಮೂರು ಕಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಾವೀದನು ಸೌಲನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಮಾರರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ,ಅವನು ಹೆಬ್ರೋನಿಗೆ ಹೋದನು.ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ದಾವೀದನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಸೌಲನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದಾವೀದನು ತಾನೇ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಎರಡು ಆಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. 
   ನಂತರ ದಾವೀದನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಬತ್ಶೇಭಾ ಎಂಬವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋಂಡನು. ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನೇ ಸೊಲೊಮೋನ್ ರಾಜ.ಟಾಲ್ಮಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಲೊಮನ್ 48 ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾಗಿದ್ದನು.ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಲೊಮನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಸೊಲೊಮನ್ ಒಂದು ಜಾದೂಗಾರವೆಂದೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದರು.ಸೊಲೊಮನ್ ಬಹಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಶ್ವದಳ ಮತ್ತು ರಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ. ಅವನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಹೊರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈಬಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. 1 ಅರಸುಗಳು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದೇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಜೀವನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಸಾವಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕೇಳಲು ಕಾರಣ, ಅವನನ್ನು ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(Sorry for writing in English)