ಶೈವ ಆಗಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶಿವನ ಪಂಚ ಮುಖಗಳಿಂದ ೨೮ ಆಗಮಗಳು ಹೊರಟವಂತೆ. ಅವು ಶೈವಾಗಮ ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೈವ ರೌದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರದು ಭೇದ.