ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇನ್ಫೊಬಾಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:List of infoboxes ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

This is a list of all pages in the 'Infobox' pseudo-namespace, excluding subpages. Redirected, and deleted templates should be removed from this list. Deprecated templates should be marked as such. 'Holding cell' next to a template's name indicates that the template is currently being deleted or merged, so no new instances should be created. Nesting indicates a wrapper infobox. Templates with over 10,000 transclusions are emboldened. Infoboxes for sport biographies are listed under sportsperson. Sport awards are in the awards section.

See Wikipedia:Infobox consolidation for why we sometimes merge infoboxes.

Arts and culture[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Award[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Book[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Comic book[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Fictional elements[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Fictional character[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other fictional element[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Film[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Game[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Language[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Styles[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other language[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Music[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Publishing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Radio[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Television[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other arts and culture[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Health and fitness[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Medicine[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other health and fitness[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

History and events[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Event[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

History[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Mathematics and abstraction[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Base template[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Religious person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Royalty and nobility[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sportsperson[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

American football person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Association football person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Baseball person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Basketball person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Ice hockey person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Motorsports person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other sportsperson[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other person[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Non-physical place[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

To be used on article about a specific place created by at least one declaration. A material boundary is not a pre-condition for the boundary of the declared place, but can be used for that purpose, e.g. a river declared to be the boundary between countries.

546885 transclusions in this chart.

Not country-specific[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Country-specific[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • green : Infobox settlement (only)
  • turquoise: 1 Infobox settlement wrapper and optionally Infobox settlement (light 0-99, medium 100-999, dark 1000-9999, very dark 10000+ transclusions)
  • blue : >1 Infobox settlement wrapper and optionally Infobox settlement (medium : 2 wrappers, dark : 3+ wrappers)
  • red : other infobox(es) (light: 1, medium : 2, dark : >2 infoboxes) and optionally Infobox settlement and wrappers

Data source: Wikipedia:List of infoboxes/Place#Place

The following country-specific are grouped into two lists, depending on whether they use Infobox settlement. Within the lists they are grouped by country and sorted by English name of the country.

Notes regarding the template specific statements:

  1. Type: Those being used for different types are marked with a preceding *, see their documentation for which type of place they are to be used. Most show this by their name, using "place", but some not (e.g. Israel village = type is not village, Romanian subdivision = type is not subdivision)
  2. Transclusion count: Can include transclusion outside the article name space
  3. Protection: In the list below "template"-protection is mostly only applied to wrappers with 2500+ transclusions.

Related to non-physical place[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Not to be used on an article about a specific place, but on lists, events [census] etc. or on article about a sub-topic related to a place

Country-specific:

Physical place[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Natural places[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Ways[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Entertainment venues and structures[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Historic sites and structures[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other buildings and structures[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


Religion and belief[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Religious building[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Religions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Science and nature[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Biology[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Botany[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Animal[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other biology[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Astronomy[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Spaceflight[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other astronomy[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Geology[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Weather[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other science and nature[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Society and social science[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Business and economics[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Education[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Food and drinks[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Law[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Military and war[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Numismatics[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Organization[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Politics and government[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Cabinet[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Constituency[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Judiciary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Legislature[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Party[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Structure[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other politics and government[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Air transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Automotive[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Highway and street[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Public transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Rail transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Water transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other transport[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sports[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Generic sports[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

American football[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Association football (soccer)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Athletics (track and field)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Australian rules football[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Canadian football[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Badminton[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Baseball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Basketball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Boxing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Cricket[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Curling[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Cycling[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Field hockey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Figure skating[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Floorball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Gaelic games[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Golf[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Handball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Horse racing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Hockey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Ice hockey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Lacrosse[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Martial arts[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Motorsports[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Multi-sport competition[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Netball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Roller hockey[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Rowing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Rugby league[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Rugby union[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sailing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Skiing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Softball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Squash[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Swimming[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Tennis[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Volleyball[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Wrestling[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other sports[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other society and social sciences[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Technology and applied science[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Computing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Hardware[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Software[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other computing[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Photography[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other technology[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


Shimming[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The infoboxes in this section work by shimming the parameters into those used by another infobox, typically to translate all parameters when the template is copied from a Wikipedia in another language. These templates should always be substituted, and their transclusion count should always be zero.

To ensure that this happens, include {{substituted|auto=yes}} in their documentation. See also Category:Infobox importer templates

Parent templates[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

These are used to make other infoboxes:

Internal use[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

These should not appear in article space:

Not infoboxes[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Subtemplates[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Despite their names, these are not infoboxes, but are used in infoboxes:

Cleanup[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Templates for cleanup related to infoboxes:

Documentation[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Templates used in infobox documentation

Pre-filled[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

This section lists infoboxes which are not parameterised and thus not reusable. Typically, this is done where an infobox is too large, or if it needs to be duplicated over a number of pages.

Unsorted[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Templates in this section, if any, should be moved to the appropriate section whenever possible.

External links[ಬದಲಾಯಿಸಿ]