ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೨-೨೩

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

೨೦೨೨-೨೩ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

೨೦೨೨-೨೦೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೫, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೫, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)


Association Secretary[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೬, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೦೯.೦೯.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫೫

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 1. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೧, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)


ಸಭೆ 2 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೧೬.೦೯.೨೦೨೨ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 1. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೧, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 1. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೩೧, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)

ಸಭೆ 3 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : 23.09.2022- ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 1. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೫, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Mithal Hamza (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೯, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೦, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೦, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)


ಸಭೆ ೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆವ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಯೋಜನೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೦೭.೧೦..2022- ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಸಭೆ 5 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆವ ಹಾ--ಗೂ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಯೋಜನೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : 14-10-2022- ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
 1. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೮, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 3. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 4. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 5. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 6. --Jashwik Kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ (UTC)
 7. --Jashwik Kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]

ಸಭೆ 6 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆವ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಯೋಜನೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : 18-10-2022- ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:3 ರಿಂದ 5
 1. Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೬, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 2. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೯, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 3. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೦, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 4. --Mithal Hamza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೮, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 5. --Jashwik Kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೧, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 6. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೪, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೯, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[reply]