ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

"ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಚನೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನಗದು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು , ಉಳಿಯುವ ಘಟಕವನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಘಟಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ". ಪಿ ಚಂದ್ರ.

ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಸುವ ನಿಧಿಗಳ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತದ ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಗಳ ರಚನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ,ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಋಣ ಹಾಗೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಭದ್ರತಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವಾಗಿದೆ.ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ .ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮೂಲಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಪದವಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಮತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೇರೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಂಡವಾಳದ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಲೀಕರು ಎರಡೂ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲದಾತರು ಪೂರೈಕೆ ನಿಧಿಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆನೆಂದರೆ: ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು? ಇದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು .ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:

     ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಷೇರು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
     ಆದ್ದರಿಂದ,ಬದಲಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಫಂಡ್  ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಗದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಇಡೀ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ,ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಇಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.