ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪೀಠಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ ಪರಿಣಾಮ

ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಲೋಹಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಗಳನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತವೆ.ಇದೇ ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ ಪರಿಣಾಮ.ಸೋಡಿಯಂ,ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.ಸತು ಮತ್ತೀತರ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿನೇರಳೆ(UV)ಅಥವಾ X-ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಾನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.ಹೀಗೆ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಲೋಹಗಳು ದ್ಯುತಿ ಸಂವೇದಿ ವಸ್ತುಗಳು.

ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೮೮೭ ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಯ ಹೆನ್ರಿಚ್ ರುಡಾಲ್ಫ ಹರ್ಟ್ಜ[೧]|

ಹೆನ್ರಿಚ್ ರುಡಾಲ್ಫ ಹರ್ಟ್ಜ

ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದನು.ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು.ಲೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಗಳನ್ನು 'ದ್ಯುತಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಾನ್'ಎಂದೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವನ್ನು 'ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಕ್ವಾಂಟಮನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಲ್ಬರ್ಟ ಐನಸ್ಟೈನ

Einstein 1921 by F Schmutzer - restoration.jpgಈ

ನು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.ಹೀಗೆ ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕ್ವಾಂಟಮ್ನನ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ಖೋಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ ಪರಿಣಾಮ)
ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ ಕೋಶ

ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ ಶಕ್ತಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ(Photo Electric Cell)ಎನ್ನ್ನುತ್ತಾರೆ. [೨]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect
  2. https://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]