ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox national military/doc

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

Usage

National military infobox[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[[Military of {{{country}}}]]
{{{native_name}}}
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{image2}}}|{{{image_size2}}}|alt={{{alt2}}}|{{{alt2}}}]]
{{{caption2}}}
ಧ್ಯೇಯ{{{motto}}}
ಸ್ಥಾಪನೆ{{{founded}}}
Current form{{{current_form}}}
Disbanded{{{disbanded}}}
ಸೇವಾ ಶಾಖೆಗಳು{{{branches}}}
ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ{{{headquarters}}}
Air arm flying hours{{{flying_hours}}}
ಜಾಲತಾಣ{{{website}}}
Leadership
{{{commander-in-chief_title}}}{{{commander-in-chief}}}
{{{chief minister_title}}}{{{chief minister}}}
{{{minister_title}}}{{{minister}}}
{{{chief_of_staff_title}}}{{{chief_of_staff}}}
{{{commander_title}}}{{{commander}}}
ಮಾನವ ಬಲ
ಮಿಲಿಟರಿ ವಯಸ್ಸು{{{age}}}
ಕಡ್ಡಾಯ{{{conscription}}}
ಲಭ್ಯವಿದೆ for
military service
{{{available}}} males, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}}),
{{{available_f}}} females, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}})
Fit for
military service
{{{fit}}} males, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}}),
{{{fit_f}}} females, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}})
Reaching military
age annually
{{{reaching}}} males ({{{manpower_data}}}),
{{{reaching_f}}} females ({{{manpower_data}}})
ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ{{{active}}} (ranked {{{ranked}}})
ಮೀಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ{{{reserve}}}
ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ{{{deployed}}}
ವೆಚ್ಚಗಳು
ಮುಂಗಡಪತ್ರ{{{amount}}}
Percent of GDP{{{percent_GDP}}}
Industry
ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು{{{domestic_suppliers}}}
ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು{{{foreign_suppliers}}}
ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು{{{imports}}}
ವಾರ್ಷಿಕ ರಫ್ತು{{{exports}}}
Related articles
ಇತಿಹಾಸ{{{history}}}
ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು{{{ranks}}}

A national military infobox may be used to summarize information about a country's military and armed forces. The infobox should be added using the {{infobox national military}} template, as shown below:

{{Infobox national military
| name        = <!-- or: country = -->
| native_name    = 
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| image2       = 
| alt2        = 
| caption2      = 
| motto       = 
| founded      = 
| current_form    = 
| disbanded     = 
| branches      = 
| headquarters    = 
| flying_hours    = 
| website      = <!--{{URL|example.mil}}-->
<!-- Leadership -->
| commander-in-chief = 
| commander-in-chief_title = 
| chief minister   = 
| chief minister_title = 
| minister      = 
| minister_title   = 
| chief_of_staff   = 
| chief_of_staff_title = 
| commander     = 
| commander_title  = 
<!-- Manpower -->
| age        = 
| conscription    = 
| manpower_data   = 
| manpower_age    = 
| available     = 
| available_f    = 
| fit        = 
| fit_f       = 
| reaching      = 
| reaching_f     = 
| active       = 
| ranked       = 
| reserve      = 
| deployed      = 
<!-- Financial -->
| amount       = 
| percent_GDP    = 
<!-- Industrial -->
| domestic_suppliers = 
| foreign_suppliers = 
| imports      = 
| exports      = 
<!-- Related articles -->
| history      = 
| ranks       = 
}}
Swiss Armed Forces
Logo of Swiss Armed Forces.svg
Logo of the SAF.
ಜಾಲತಾಣwww.vtg.admin.ch/internet/vtg/en/home.html
ಮಾನವ ಬಲ
ಮಿಲಿಟರಿ ವಯಸ್ಸು19 years of age
ಲಭ್ಯವಿದೆ for
military service
1,707,694 males, age 19–49 (2005 est.),
1,662,099 females, age 19–49 (2005 est.)
Fit for
military service
1,375,889 males, age 19–49 (2005 est.),
1,342,945 females, age 19–49 (2005 est.)
Reaching military
age annually
46,319 males (2005 est.),
43,829 females (2005 est.)
ವೆಚ್ಚಗಳು
ಮುಂಗಡಪತ್ರ$3.1 billion (FY98)
Percent of GDP1 (2005 est.)
{{Infobox national military
| name = Swiss Armed Forces
| country = Switzerland
| image = Logo of Swiss Armed Forces.svg
| image_size = 200px
| caption = Logo of the SAF.
| website = {{URL|www.vtg.admin.ch/internet/vtg/en/home.html}}
| age = 19 years of age
| manpower_data = 2005 est.
| manpower_age = 19–49
| available = 1,707,694
| available_f = 1,662,099
| fit = 1,375,889
| fit_f = 1,342,945
| reaching = 46,319
| reaching_f = 43,829
| active =
| ranked =
| reserve =
| deployed =
<!-- Financial -->
| amount = $3.1 billion (FY98)
| percent_GDP = 1 (2005 est.)
<!-- Industrial -->
| domestic_suppliers =
| foreign_suppliers =
| imports =
| exports =
<!-- Related articles -->
| history =
| ranks =
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

 • countryoptional – The name of the country.
 • nameoptional – The name of the country's armed forces, if different from "Military of Country".
 • native_nameoptional – The name of the country's armed forces in that country's official language(s), if other than English.
 • imageoptional – An image relevant to the county's armed forces. It should be given in the form Example.jpg.
 • image_sizeoptional – Used to override the default image size. It should be given in the form 300px.
 • altoptional – Alternative text for visually impaired users, see WP:ALT.
 • captionoptional – The text to be placed below the image.
 • image2optional – A secondary image relevant to the county's armed forces. It should be given in the form Example.jpg.
 • image_size2optional – Used to override the default image size. It should be given in the form 300px.
 • alt2optional – Alternative text for visually impaired users, see WP:ALT.
 • caption2optional – The text to be placed below the secondary image.
 • foundedoptional – The date when the armed forces were founded.
 • current_formoptional – In cases where the armed forces have undergone major reorganizations, the date when they took their current form.
 • disbandedoptional – The date when the armed force were disbanded.
 • branchesoptional – The service branches (e.g. army, navy, air force, etc.) that comprise the armed forces.
 • headquartersoptional – The headquarters of the armed forces.
 • flying_hoursoptional – The hours flown by the armed forces' air arm, if any.
 • website or urloptional – The official website, use {{URL}}.

Leadership parameters:

 • commander-in-chiefoptional – The name of the formal commander-in-chief of the armed forces.
 • commander-in-chief_titleoptional – The formal title of the commander-in-chief named above; this defaults to "Commander-in-Chief" if left blank.
 • chief ministeroptional – The name of the person expected to be the supreme executive decision maker, to be used if the formal commander-in-chief is a figurehead or if that position is under normal circumstances expected to be nominal (e.g. in a constitutional monarchy or a parliamentary republic).
 • chief minister_titleoptional – The formal title of the official named above; this defaults to "De facto leader" if left blank.
 • ministeroptional – The name of the official (generally a civilian minister or secretary) responsible for all or most of the armed forces.
 • minister_titleoptional – The formal title of the official named above; this defaults to "Minister of Defense" if left blank.
 • chief_of_staffoptional – The senior-most military officer in the Armed Forces and is the principal military advisor to the commander in chief.
 • chief_of_staff_titleoptional – the formal title of the military officer named above; this defaults to "Chief of Staff" if left blank.
 • commanderoptional – The highest ranked career professional of the armed forces.
 • commander_titleoptional – the formal title of the military officer named above; this defaults to "Chief of Defense" if left blank.

Manpower parameters:

 • ageoptional – The minimum (and, if applicable, maximum) ages for military service.
 • conscriptionoptional – The conscription age and term.
 • manpower_dataoptional – The source of the manpower data; for example, if the data is a 1998 estimate, this should be indicated as "1998 est.".
 • manpower_ageoptional – The ages assumed for the manpower data; for example, if the data considers people of age 15–49 to be of military age, this should be indicated as "15–49".
 • availableoptional – The total number of people of the proper age for military service; this may indicate either males and females together, or only males if the available_f field is used.
 • available_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females of the proper age; if this field is used, the available field should only indicate males.
 • fitoptional – The total number of people of the proper age fit for service; this may indicate either males and females together, or only males if the fit_f field is used.
 • fit_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females of the proper age fit for service; if this field is used, the fit field should only indicate males.
 • reachingoptional – The total number of people reaching military age each year; this may indicate either males and females together, or only males if the reaching_f field is used.
 • reaching_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females reaching military age each year; if this field is used, the reaching field should only indicate males.
 • activeoptional – The total number of personnel currently in the country's armed forces.
 • rankedoptional – The ranking of the country on the list of countries by number of military and paramilitary personnel (e.g. "21st").
 • reserveoptional – The total number of reserve personnel in the country's armed forces.
 • deployedoptional – The total number of personnel currently deployed outside the country's borders.

Financial parameters:

 • amountoptional – The country's total military expendiures.
 • percent_GDPoptional – The percent of the country's GDP spent on military expenditures.

Industrial parameters:

 • domestic_suppliersoptional – The major domestic suppliers of equipment to the country's armed forces.
 • foreign_suppliersoptional – The major foreign suppliers of equipment to the country's armed forces; this may be either countries or more specific organizations.
 • importsoptional – The total value of annual military imports by the country.
 • exportsoptional – The total value of annual military exports by the country.

Related articles:

 • historyoptional – Links to one or more articles about the country's military history.
 • ranksoptional – Links to one or more articles about the country's military ranks.