ಚರ್ಚ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಚರ್ಚ್ (church) ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಭೆಗಳೆಂದು ಕೂಡ ಸಂಭೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಸಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಶನಿವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೆಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಹಿತಕಾಂಶದಿಂದ ಹಾಗು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವತ್ವವನ್ನು ಶೃಶ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವರು ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಂಧವ್ಯ್ವು, "ಎಡೆನ್" ಎಂಬ ಒಂದು ಸುಂದರ ತೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿ , ಸಾವು ಹಾಗು ದೇವರ ಮರುಹುಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

ದೇವರ ಮರು ಜನ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದೇವರು ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ನೊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು "ಚರ್ಚ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡ,ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬ ಕ್ರ್ಯೆಸ್ತ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ.ಅದರ ವಾಸ್ತುಶೆಲ್ಪೀಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಡ್ಡ. ಅಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದದ ಭಾಗದಿಂದ ವೀಕ್ಶಿಸಿದಾಗ ಹಜಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಜಂಕ್ಸನ್ ಬಲಿಪೀಠದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಟವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಮ್ಮಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ್ವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕಚರ್ಚ್ ಸಂದರ್ಶಕರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುಗನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧುನಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪೀಯ ಶ್ಯೆಲಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಸಲಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮೂಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇತರ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಆರಂಭಿಕ ಗುರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ೧೧೧೪ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೨೩೩ ಮತ್ತು ೨೫೬. ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮನೆ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ತರಂಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್, ಆಂಗ್ಲಿಕನ್, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಒಂದು ಬಿಷಪ್ನ ವಸತಿ. ಹೊಸ ಬಡ<ಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಹನ್ನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಮಂಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜೆಗಳನ್ನು ಮುಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ೧೯೬ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಸವಿರುವ ಚರ್ಛಾಗಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಈ ಚರ್ಚ್ ಎದ್ದು ಕನುತ್ತದೆ. ಇಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಯೂರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನಂತವರ ಹೆಸರಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚರ್ಚ್&oldid=749728" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ