ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಸ್ಕೌಟ್ ಚಳುವಳಿ

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ


ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕಾಲ ಸೂಚಿ ಕಾಯ‍ಕ್ರಮ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30.
 • ಕಿಟ್ (ಹಾಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ) ಪರಿಶೀನೆ 7.30
 • ಬಾವಟ /ಧ್ವಜ ವಂದನೆ 8.00
 • ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ -8.30
 • ಬೆಳಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳು 9.00-11.30
 • ಸ್ನಾನ ಊಟ ಇತ್ಯಾದಿ 11.30ಯಿಂದ 14.30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ.
 • ಅಪರಾಹ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳು -14.30 -16.00
 • ಟೀ 16.30
 • ಆಟ ಮತ್ತು ಪಾಠ 17.00 -18.30
 • ವಿಶ್ರಾಂತಿ
 • ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೈರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
 • ರಾತ್ರಿ ಊಟ 20.00-20.45
 • ಕ್ಯಾಂಪ್` ಪೈರ್`.
 • ದೀಪ ಆರಿಸುವಿಕೆ 22.30

ಸ್ಕೌಟ್ ಚಳುವಳಿಯ ಮಹತ್ವ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಈ ಲೇಖನವನ್ನುಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕು.

ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯ|ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ

SCOUTING FOR BETTER TOMORROW.
 • William Wordsworth says "The Child is Father of the man" One's childhood, may be taken as forming the basis of one's manhood. Wordsworth said it to appreciate nature when one is a child; a man or even old. But now It has become famous proverb having a lot of meaning.

To-days children are the tomorrows citizens. So to-day’s children of India are the citizens of future India and the world. The young people are in great confusion without proper goals and aims. Future of the society is dim in many aspects though we have made long strides in science and technology, agriculture and many other fields . But in humanitarian, world brother-hood and universal love and kindness we lack something. To make the future India and the world a happy home for the children- that is the future men and women,

 • the present children should be properly educated and trained. The present education is self centered and teaches only the ‘three Rs’ Reading, writing and Arithmitic- the only bread earning education. The education should be for the all round development of the children. Child should be trained with greater skills and humanitarian qualities. That can make him and the others around him happy .
 • Lord Baden Powell In 1907 started a small squad of twenty boys of scouting that is to collect information, to assist the army in Africa. Then he thought that a proper education with skills and good character is necessary for all the boys. So he started “boys scout movement” for all the boys in 1907 and girl guide movement in 1910. In india also it was started and the movement became popular not only in India but all over the world. Lord Baden Powell wrote a book “scouting for boys’ which contains all the skills and character building and health training lessons. In the same way the “cubs and bulbul’ training and education was also introduced for the children below the age of 12 years. The scout and guide training is for children between 12and 16years of age. For the youths of above 16 years ‘Rower’ training, an advanced course is given in the same scouting movement.

“FOR A BETTER TOMORROW”[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • The spread and propagation of scouting movement is the best option before the world. It has such a good syllabus with practical training method. It gives training for self-help and to help others at all times. It helps build good character in children and youths. If a person becomes a scout or guide, he will remain as scout and guide all his life.
 • After a step of training the boy or girl has to take an oath. as stated below:
"On my honour I promise that I will do my best -
to do my duty to God and my country,
to help other people and
to obey the Scout/Guide Law."
 • That are scout laws. The scout Law contains all the good principles that a scout should follow.
 • The Bharat Scouts & Guides is a voluntary, non-political, educational movement for young people, open to all without distinction of origin, race or creed as per the principles stated by Baden Powell in 1907.
 • The purpose of the Movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials(strength) as individuals and as responsible citizens .

A trained scout is a very distinctive person with greater skills and ability having good character. And he is an asset to the society and the nation.

 • A scout / guide or a rover can do more things than that of an ordinary man.

ABILITY OF A SCOUT:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • He enjoys a hike through the woods more than he does a walk over the city's streets. He can tell north or south or east or west by the "signs."
 • He can tie a knot that will hold, he can climb a tree which seems impossible to others, he can swim a river, he can pitch a tent,
 • He can tell you which fruits and seeds are poisonous and which are not, he can sight nut-bearing trees from a distance; he knows the stars by name and can find his way by them.
 • His eyes are keen and he sees many things that others do not see. He sees tracks and signs which reveal to him the nature and habits of the creatures that made them even in wwods.
 • He speaks softly and answers questions modestly. A scout holds his honor to be his most precious possession,
 • A scout can kindle a fire in the forest on the wettest day and he seldom uses more than one match
 • A scout practices self-control , for he knows that men who master problems in the world must first master themselves. He keeps a close guard on his temper and never makes a silly spectacle of himself by losing his head. He keeps a close guard on his tongue,
 • He keeps a close guard on his appetite and eats moderately of food which will make him strong; he never uses alcoholic liquors because he does not wish to poison his body; he desires a clear, active brain, so he avoids tobacco.
 • He knows what to do in case of fire, or panic, or shipwreck; he trains his mind to direct and his body to act. In all emergencies he sets an example of resourcefulness coolness, and courage. He knows the First-aid.

He is a follower of the scout law. That is - he is trustworthy;

loyal. A Friend to all and brother/Sister to every other Scout/Guide. he is
courteous; friend to animals and loves nature; disciplined and helps; protects public property; courageous; thrifty. pure in thought, word and deed.
 • So in india scouting should be encouraged by the government and service minded people for better tomorrow . The Scout associations and the government together arranges training programs for teachers and the public. High Schools and Higher primary schools have such trained scout masters and they have to work and train or educate the boys in scouting as per the principles. But the encouragement by the government and the public is not enough and encouraging as it should be. It is good if every boy and girl is trained in scouting or guiding.
 • So it is better, if the government could provide a period per week with in the school hours to promote scouting. Now a days It has become an organization without much encouragement by the government and the public. The public and the leaders are not aware of the good things and principles of scouting.
 • The scouting can change the whole country and our society into high moral state with honest citizens if proper encouragement is given to it

For better society in India and the world, the propagation of scouting as laid down by Baden Powell, is the only hope.

History of Scouting and GuidingIn the World[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The Boy Scouts Movement was started in the year 1907, by retired Army General Lord Baden Powell. He conducted an experimental camp in Brown sea Island in England with 20 boys. The successful conduct of the camp and publication of the Book “Scouting for Boys” in a fortnightly was the start of the Boy Scout Movement. Lord Baden Powell was born on22 February 1857. In the year 1910, Crystal palace Rally was held. Then Girls wearing the boy Scout uniform appeared and wanted to join the Scout Movement. Lord Baden Powell decided to start a movement for Girls with the help of his sister Agnes Baden Powell. In that way Girl Guide movement was also started. Scouting In India Scouting started in India in the year 1909, when Captain T.H.Baker established the first Scout Troop in Bangalore.. Scout Troops were formed in other places also in 1910 and 1911. But only Anglo Indian boys were admitted and it was registered with imperial Headquarters, London. Nationalist leaders of India decided to offer Scouting activities to Indian Boys. In 1916 Dr.Annie Besant with the help of Shri G.S.Arundale started Indian boy scout Association, (a seperate Scout Association for Indian Boys) in Madras, Sewa Samiti Scout Association was formed with Headquarters in Allahabad by Pandit Madan Mohan Malviya, Pandit Hriday Nath Kunzru and Pandit Sriram Bajpai in1917. Lord Baden Powell visited India, in 1921 and 1937 and tried to unite different associations. But he could not. In 1922 northern associations were merged with the ‘Boy Scout Association in India’ In 1938 Indian National Scout Association and Hindustan scout association were also newly formed. They worked separately.

After Independence our National leaders like Pt.Jawahar Lal Nehru, First Prime Minister of India, Mauland Abul Kalam Azad, the First education Minister of India,and others wanted the merger of all these Scout Associations. The Final merger took place on 7th November 1950 and the unified Organisation came into existence under the Name “The Bharat Scouts and Guides”. The Girl Guides Association formally joined the Bharat Scouts and Guides a little later on 15th August 1951. Now “The Bharat Scouts and Guides” is the only Association in India is recognized by the government both at the centre and in the states for boys and girls. This association is registered with the international Scout Association and also Guide Association. It has world recognition. It is totally voluntary, non-political and secular Organisation. The National Headquarters of the Bharat Scouts is functioning from Lakshmi Mazumdar Bhawan , 16, Mahatma Gandhi Marg, Indra Prasth Estate, New Delhi – 110002. Definition:-The Bharat Scouts & Guides is a voluntary, non-political, educational movement for young people, open to all without distinction of origin, race or creed as per the principles stated by Baden Powell in 1907.

Purpose: The purpose of the Movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials(strength) as individuals and as responsible citizens . Principles: 1) to do one’s duty to God and his/her country, 2)to help other people and 3) to obey the Scout/Guide Law."

Promise as applicable to Scout/Guides.(All the scouts and guides have to take this oath or promise)

 • "On my honour I promise that I will do my best -
 • to do my duty to God and my country,
 • to help other people and
 • to obey the Scout/Guide Law."
 • The Law.
 • The Law for the Scout and Guide is:
 • A Scout /Guide is trustworthy.
 • A Scout /Guide is loyal.
 • A Scout / Guide is Friend to all and brother/Sister to every other Scout/Guide.
 • A Scout / Guide is courteous.
 • A Scout / Guide is friend to animals and loves nature.
 • A Scout / Guide is disciplined and helps protect public property.
 • A Scout / Guide is courageous.
 • A Scout / Guide is thrifty.
 • A Scout / Guide is pure in thought, word and deed.

--***--

(What is bring up scouting? ‘Bring up’, means educate)

 • In india scouting is encouraged by the government and service minded people. The Scout association and the government together arranges training programs for teachers and the public. High Schools and Higher primary schools have such trained scout masters and they have to work and train or educate the boys in scouting as per the principles.

Teachers have to work voluntarily out of the school hours. It is a difficult process as the boys are busy with their home work after school hours. The boys live in distant places and it is difficult to attend classes out of the school hours as they could not get conveyance to return home. So it is better if the government could provide a period with in the school hours to promote scouting. Now a days It has become an organization without much encouragement by the government and the public. The public and the leaders are not aware of the good things and principles of scouting. The scouting can chance the whole country and our society into high moral state with honest citizens and hard working disciplined people. By propagating scouting and guiding for all children we can make our country a model state. We shall hope that our leaders will open their eyes and encourage scouting and guiding in this country.


That the purpose of this corporation shall be to promote the ability of boys to do things for themselves and others, to train them in scout craft, and to teach them patriotism, courage, self-reliance, and kindred virtues, using the methods which are now in common use by boy scouts.>ಯಿಂದಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ;ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಲೇಖನ/ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ

WHAT IS A BOY SCOUT?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

A SCOUT: He enjoys a hike through the woods more than he does a walk over the city's streets.

 • He can tell north or south or east or west by the "signs."
 • He can tie a knot that will hold, he can climb a tree which seems impossible to others, he can swim a river, he can pitch a tent, he can mend a tear in his trousers, he can tell you which fruits and seeds are poisonous and which are not, he can sight nut-bearing trees from a distance; he can reef a sail or take his trick at the wheel, and can pull an oar or use paddles and sculls; he knows the stars by name and can find his way by them; he can identify birds and animals and fish and knows the ways and habitat of each.
 • A scout walks through the woods with silent tread. His eyes are keen and he sees many things that others do not see. He sees tracks and signs which reveal to him the nature and habits of the creatures that made them.
 • He speaks softly and answers questions modestly. A scout holds his honor to be his most precious possession,
 • A scout can kindle a fire in the forest on the wettest day and he seldom uses more than one match
 • A scout practices self-control , for he knows that men who master problems in the world must first master themselves. He keeps a close guard on his temper and never makes a silly spectacle of himself by losing his head. He keeps a close guard on his tongue,
 • He keeps a close guard on his appetite and eats moderately of food which will make him strong; he never uses alcoholic liquors because he does not wish to poison his body; he desires a clear, active brain, so he avoids tobacco.
 • He knows what to do in case of fire, or panic, or shipwreck; he trains his mind to direct and his body to act. In all emergencies he sets an example of resourcefulness coolness, and courage,
 • A scout can make himself known to a brother scout wherever he may be by a method which only scouts can know.
 • A scout is kind to everything that lives.
 • A scout does not run away or call for help when an accident occurs.
 • A scout knows his city as well as he knows the trails in the forest. He can guide a stranger wherever he desires to go,
 • A scout is a patriot and is always ready to serve his country at a minute's notice.
 • A scout chooses as his motto "Be Prepared," and he seeks to prepare himself for anything-to rescue a companion,