ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಹಾಗಲ್ಲದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಆಚರಣೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.