ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಏಕದೇವತಾವಾದದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು, ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ಏಕದೇವತಾವಾದ, ಬಹುದೇವತಾವಾದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರವಾದ, ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕವಾದ, ಅದ್ವೈತವಾದ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಶ್ವರವಾದದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಚಿಂತನೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಆಸ್ತಿಕವಾದ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಏಕದೇವತಾವಾದ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಗಿನವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುದೇವತಾವಾದಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂಥವಾದ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕತತ್ವವಾದದ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ದೇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಬಹುದೇವತಾವಾದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.