ಋಷ್ಯಶೃಂಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಿಂದೂ-ಬೌದ್ಧ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇವನು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾದನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆಡೆಮಾಡಿತು. ಅವನ ತಂದೆ ಋಷಿ ವಿಭಂಡಕ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಊರ್ವಶಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನು ಜಿಂಕೆಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುಂಚಾಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.