ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ISO 9000

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ISO 9000 ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ISO 9000 ISO ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಯುಕ್ತತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ISO 9001:2008 (ಇದು ISO 9000 ಕುಟುಂಬದ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲೊಂದು)ರ ಕೆಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಗುಂಪು;
 • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು;
 • ಅರ್ಹ ದಾಖಾಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು;
 • ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು; ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು;
 • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು; ಹಾಗೂ
 • ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ISO 9001 ನಿಯಮಾಳಿಗಿಗೆ ಬದ್ಧವೆಂದು ದೃಡೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ "ISO 9001 ಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ" ವೆಂದು ಅಥವಾ "ISO 9001 ಗೆ ನೋಂದಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಟೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ISO 9001 ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ISO 9000 ಬಗೆಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಹೋನ್ನತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅವರ ISO 9000 ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ISO 9000 ನ್ನು ISO 9001ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಗುಣಮಟ್ಟಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ISO ಶಬ್ದಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು"ಉತ್ಪನ್ನ" ಎಂದರೆ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದು "ಸಂಸ್ಕೃತಿ" - ISO 9001 "ಗುಣಮಟ್ಟ"ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹುದುಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ISO 9000 ದ ಅಡಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ISO 9001 ತ್ಸಕಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪರಿಗಳ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ISO 9001:2008 ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು - ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು 30 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಅಡಕಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 • ಪುಟiv: ಮುನ್ನುಡಿ
 • ಪುಟ v ರಿಂದ vii: ಭಾಗ 0 ಪರಿಚಯ
 • ಪುಟಗಳು 1 ರಿಂದ 14: ಅವಶ್ಯಕಗಳು
  • ಭಾಗ 1: ವ್ಯಾಪ್ತಿ
  • ಭಾಗ 2: ಪ್ರಮಾಣಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಾಗ 2: *ಆಕರ
  • ಭಾಗ 3: ನಿಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು (ISO 9001 ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ISO 9001 ಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದು)
 • ಪುಟಗಳು2 ರಿಂದ 14 132
  • ಭಾಗ 4: ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ಭಾಗ 5: ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ಭಾಗ 6: ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಭಾಗ 7: ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
  • ಭಾಗ 8: ಅಳತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ

ಕಾರ್ಯಗತಃ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 8ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ 4 ರಿಂದ 8 ಮಾತ್ರ QMSಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

 • ಪುಟಗಳು 15 ರಿಂದ 22: ISO 9001 ಮತ್ತು ಇತರರ ಮಧ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ
 • ಪುಟ 23: ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ಆರು ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ:

 • ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (4.2.3)
 • ವಿವರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (4.2.4)
 • ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು (8.2.2)
 • ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಡದ ಉತ್ಪನ್ನ/ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (8.3)
 • ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ (8.5.2)
 • ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾ ಕ್ರಮ (8.5.3)

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ISO 9001:2008 ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ.(ಅವು ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದು ಅಥವಾ ಹೊಂದದೇ ಇರಬಹುದು.)

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ISO 9001:2008 ದ ಸಾರಾಂಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನೌಕರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದೆಡೆಗಿನ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.[೧]
 • ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದತೆಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಖಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಬೇಕು.
 • ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರಣೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಅದೇಶಗಳು, ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು.
 • ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು , ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 • ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಏನು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಫಲ್ಶೃತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸು (ಗಮನಿಸು: ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲಿತ ವಿಧಾನ ಬೇಕು)
 • ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಪಡದವರನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ದಾಖಲಿತ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು). ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೇರುಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದು ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.[೧]

ಅಡಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಡಕಗಳ ಪುಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. ವ್ಯಾಪ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಪಡದವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕಂಪೆನಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ಭಾಗ 7.3 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಇದರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ISO 9001:2008ದ ಅನ್ವಯಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಲಹಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಜ್ಯ (ಕಂಪೆನಿಹೆಸರು)ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಬೇಡಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಮಾಪನೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಪನೀಯ ದಾಖಲೆಯು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು, ಈ ಪಠ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ISO 9001:2008ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ, ಆನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಪನ ದಾಖಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ISO 9001:2008 ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕರಹಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಮಾಪನ ದಾಖಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
(ISO 9000: 2005 ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶ)

೩. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"ಸರಬರಾಜುದಾರ" ಮತ್ತು "ಮಾರಾಟಗಾರ" ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೪.ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೪.೧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ ISO 9001:2008 ದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದರ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು):
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ,
ಬಿ) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ,
ಸಿ) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೆರಡೂ ಸಫಲವೆಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ,
ಡಿ) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ,
ಇ) ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ
ಎಫ್) ಯೋಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ ISO 9001:2008 ಇದರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೋ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು,ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಳತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

೪.೨ ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
೪.೨.೧ ಸಾಮಾನ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲೆಪತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ದಾಖಲಿತ ವಿವರಣೆಗಳು,
ಬಿ) ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಪಿಡಿ,
ಸಿ) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ISO 9001:2008 ಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು,
ಡಿ) ಸಮರ್ಥ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು,
ಟಿಪ್ಪಣಿ 1: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ISO 9001:2008 ದೊಳಗೆ "ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ" ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಅದರರ್ಥ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಸ್ಥಾಪಿತ, ದಾಖಲಿತ, ಕಾರ್ಯಗತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹುದು.
ಟಿಪ್ಪಣಿ 2: ದಾಖಲೆಯು ಮಾಧ್ಯಮದ ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

೪.೨.೨. ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೈಪಿಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇದರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ,
ಬಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ದಾಖಲಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ, ಮತ್ತು
ಸಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ.

೪.೨.೩. ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 4.2.4.ರಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಒಂದು ದಾಖಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಎ) ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಸಮರ್ಥತೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು,
ಬಿ) ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪುನರ್‌ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರು-ಅನುಮೋದಿಸುವುದು,
ಸಿ) ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು,
ಡಿ) ಅನ್ವಯಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಳಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವೆಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು,
ಇ) ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು,
ಎಫ್) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ,
ಜಿ) ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-42-01 ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

೪.೨.೪. ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಗತ್ಯ್ಗಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಯಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ, ಸಂಗ್ರಹ, ರಕ್ಷಣೆ,ಪುನಃಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಧಾರಣ ಕಾಲ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಏರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕೂಡಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಪುನಃಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲವುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-42-02 ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ಹತೋಟಿ

೫.0 ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೫.೧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬದ್ಧತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ:
ಎ) (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು,
ಬಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು,
ಸಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು,
ಡಿ) ನಿರ್ವಹಣಾ ಪುನರ್‌ವಿಮರ್ಶೆ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಮತ್ತು
ಇ) ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು.

೫.೨ ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (see 7.2.1 and 8.2.1)

೫.೩ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ".
ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ,
ಬಿ) ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,
ಸಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಡಿ) (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ನೊಳಗೆ ಸಂವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಾಗೂ
ಇ) ಮುಂದುವರೆಸುವ ಔಚಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವುದು.

೫.೪ ಯೋಜನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
೫.೪.೧ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉದ್ದೇಶಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತ್ವವೆ.
1. ಸಮರ್ಥ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರುವುದು.
2. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
3. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
4. . ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.

೫.೪.೨ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:
a) ೪.೧ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ
b) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

೫.೫ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
೫.೫.೧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮರ್ಥ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯೊಳಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖಾನಿಸಿ, ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು QMSನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ನೆರವೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು,ಉತ್ಪನ್ನ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಕ್ಷೆ

೫.೫.೨ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆತನಿಗೆ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು,
ಬಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ
ಸಿ) (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಗಮನಿಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

೫.೫.೩ ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ನೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂವಹನವು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡಯುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

೫.೬ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
೫.೬.೧ ಸಾಮಾನ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸೂಕ್ತತೆ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯು(ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಸರು)ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿತ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತದೆ ಅವಲೋಕನವು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ(ನೋಡಿ 4.2.4).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-56-01 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನ

೫.೬.೨ ಅವಲೋಕನ ಆದಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನದ ಆದಾನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಎ) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು,
ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕ ಮರುಮಾಹಿತಿ
ಸಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅನುಸರಣೆ
ಡಿ) ನಿರ್ಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು,
ಇ) ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಮುಂಬರಿವು ಕ್ರಮಗಳು,
ಎಫ್) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಜಿ) ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು.

೫.೬.೨ ಅವಲೋಕನ ಆಗುವಳಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನದ ಆಗುವಳಿ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು,
ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು
ಸಿ) ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು

೬.0 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೬.೧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಬರಾಜು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದು
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಫಲಪ್ರದತೆಯ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

೬.೨ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
೬.೨.೧ ಸಾಮಾನ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಸಮರ್ಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೬.೨.೨ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) :
ಎ) ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ,
ಬಿ) ಅಗತ್ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು,
ಸಿ) ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು,
ಡಿ) ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೂಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೆಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ
ಇ) ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ನೋಡಿ 4.2.4).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-62-01 ದಕ್ಷತೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ

೬.೩ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಎ) ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕೆಲಸಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು
ಬಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧನ (ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೆರಡೂ, ಹಾಗೂ
ಸಿ) ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗಳು (ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-63-01 ಸಾಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ

೬.೪ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

೭.0 ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೭.೧ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

(ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು) ಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿದೆ( ನೋಡಿ 4.1). ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯಗಳು,
ಬಿ) ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ,
ಸಿ) ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅಗತ್ಯ ದೃಢೀಕರಣ, ಸಿಂಧುಕರಣ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ, ಅಳತೆ,ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಹಾಗೂ
ಡಿ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನು ಒದಗಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ನೋಡಿ 4.2.4).
ಯೋಜನೆಯ ಆಗುವಳಿಯು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ 1 ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು(ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ)ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಟಿಪ್ಪಣಿ 2 (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು 7.3 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ

QOP-71-೦೧ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆ
7.2 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು 7
7.2.1 ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಿರ್ಧಾರ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ವು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳು, ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,
ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ಸೂಚಿಸದ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದವು,
ಸಿ) ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಅಗತ್ಯಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹವಾಗಿವೆ, ಹಾಗೂ
ಡಿ) (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗತ್ಯಗಳು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-72-02 ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶೆ
7.2.2 ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮುನ್ನ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ(ಉದಾ: ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಕರಾರುಗಳ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ,ಕರಾರುಗಳ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ) )ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಬಿ) ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ
ಸಿ) (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅವಲೋಕನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಉದಯಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.(ನೋಡಿ 4.2.4). ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾದಲ್ಲಿ, (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕು ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವಲೋಕನವು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳಾದ ಕ್ರಯಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹಿರಾತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-72-02 ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶೆ
7.2.3 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಹನ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಕೆಳಗಿವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:
ಎ) ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ,
ಬಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ
ಸಿ) ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಮರುಮಾಹಿತಿ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-72-02 ಸರಕು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶೆ
QOP-85-02 ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು
7.3 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ (ನೋಡಿ 1.0 Scope)
7.4 ಖರೀದಿ
7.4.1 ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಆನಂತರದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-74-01 ಖರೀದಿ
7.4.2 ಖರೀದಿಯ ಮಾಹಿತಿ
ಖರೀದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
ಎ) ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು
ಬಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಹಾಗೂ
ಸಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂವಹನಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-74-01 ಖರೀದಿ
7.4.3. ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ದೃಢೀಕರಣ
ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅಥವಾ ಇದರ ಗ್ರಾಹಕ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ ,(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉದ್ದೇಶಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಏರ್ಪಾಟು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-74-02 ಖರೀದಿಯ ದೃಢೀಕರಣ
7.5 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸರಬರಾಜು
7.5.1 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಷರತ್ತುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಷರತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ:
ಎ) ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ,
ಬಿ) ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ,
ಸಿ) ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನದ ಬಳಕೆ,
ಡಿ) ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಸಾಧನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ,
ಇ) ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹಾಗೂ
ಎಫ್) ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ, ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಲುಪಿದ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-75-01 ಕೆಲಸ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ದಾಖಲೆಗಳು
QOP-63-01 ಸಾಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ
QOP-76-01 ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ
QOP-84-02 ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
QOP-75-06 ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
7.5.2 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಆನಂತರದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಅಳತೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಆಗುವಳಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸರಬರಾಜುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪಿದ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೊರತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ದೃಢೀಕರಣವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯೋಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಎ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ,
ಬಿ) ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಅನುಮೋದನೆ,
ಸಿ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಳಕೆ,
ಡಿ) ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು (ನೋಡಿ 4.2.4), ಹಾಗೂ
ಇ) ಮರು ದೃಢೀಕರಣ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ: (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7.5.3 ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ
ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಯಾದ್ಯಂತ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯಾದ್ಯಂತ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (4.2.4).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-75-04 ಉತ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ
7.5.4 ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತು
ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅಂತಹ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷ್ಸಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದಲ್ಲಿ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ನೋಡಿ 4.2.4).
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತು ಬೌದ್ದಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟಿಪ್ಪಣಿ: (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
7.5.5 ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕದ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
7.6 ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು)ವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಮಾಪನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಪನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಗಳ ಎದುರು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿರಬೇಕು; ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವು ಇರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಧಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು,
ಬಿ) ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರು ಕ್ರಮಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಿ) ಅದರ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು,
ಡಿ) ಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು
ಇ) ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಭಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅವನತಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು , ಸಾಧನಗಳು ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಅಳತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ಬಾಧಿತ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಿನ್ಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ನೋಡಿ 4.2.4).
ಟಿಪ್ಪಣಿ:ಉದ್ದೇಶಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಕೆಯ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-76-01 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನ
6.0 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ
6.1 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಬರಾಜು
6.೨ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
6.3 ಅಡಿರಚನೆ
6.4 ಕೆಲಸ ವಾತಾವರಣ
7.೦ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆ
7.1 ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆ
7.2 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
7.3 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
7.4 ಖರೀದಿ
7.5 ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸರಬರಾಜು
7.6 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನದ ನಿಯಂತ್ರಣ
8.0 ಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ
8.1 ಸಾಮಾನ್ಯ
8.2 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನ
8.3 ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಪಡದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
8.4 ದತ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
8.5 ಸುಧಾರಣೆ
8.0 ಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ
8.1 ಸಾಮಾನ್ಯ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ, ಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ , ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:
ಎ) ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು,
ಬಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ
ಸಿ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
8.2 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನ
8.2.1 ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾಪನಗಳೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು) ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-82-01 ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ
8.2.2 ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯೋಜಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಯೋಜಿತ ಏರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ(ನೋಡಿ 7.1), ISO 9001:2008 ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ
ಬಿ) ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆವರ್ತನ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತವಾಗಿವೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (ನೋಡಿ 4.2.4) ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಲಿಯು, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾದ ಅನನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರಿವು ಚಟುವತಿಕೆಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣ ವರದಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ(ನೋಡಿ 8.5.2).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-82-02 ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು
8.2.3 ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಮಾಪನ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವೋ ಅಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
8.2.4 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತನ್ನದ ಮಾಪನ
ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು (ಕಂಪೆನಿಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಜಿತ ಏರ್ಪಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ(ನೋಡಿ 7.1). ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಸರಣೆಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡುಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅಧಿಕಾರಿಯುತವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳ)ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ನೋಡಿ 4.2.4). ಯೋಜಿತ ಏರ್ಪಾಟುಗಳು(ನೋಡಿ 7.1)ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗದ ಹೊರತು, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ತಲುಪಿವಿಕೆಯು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-82-03 ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ
QOP-82-04 ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಣೆ
8.3 ಅನನುಸರಣೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತವಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನನುಸರಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಅನನುಸರಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ,
ಬಿ) ತನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ,ಹಾಗೂ
ಸಿ) ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಡೆಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ.
ಡಿ) ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನನುಸರಣೆ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅನನುಸರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ.
ಅನನುಸರಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮರು-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನನುಸರಣೆಯು ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅನನುಸರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನನುಸರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ(ನೋಡಿ 4.2.4).
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-83-01 ಅನನುಸರಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಣ
8.4 ಪ್ರ್ಮಮಾಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕ ದತ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದತ್ತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:
ಎ) ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ (ನೋಡಿ 8.2.1),
ಬಿ) ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆ(ನೋಡಿ 8.2.4),
ಸಿ) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ (ನೋಡಿ 8.2.3 ಮತ್ತು 8.2.4),
ಡಿ) ಸರಬರಾಜುದಾರರು (ನೋಡಿ 7.4),
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-56-01 ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕನ

8.5 ಸುಧಾರಣೆ
8.5.1 ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ದತ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ತಿದ್ದುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಲೋಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ (ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-85-01 ನಿರಂತರವಾದ ಸುಧಾರಣೆ
8.5.2 ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನನುಸರಣೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎದುರಿಸಲಾದ ಅನನುಸರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮರ್ಪಕ. ಕೆಳಕಂಡ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಒಂದು ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಎ) ಅನನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ),
ಬಿ) ಅನನುಸರಣೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು,
ಸಿ) ಅನನುಸರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು,
ಡಿ) ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸುವುದು,
ಇ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು(ನೋಡಿ 4.2.4), ಹಾಗೂ
ಎಫ್) ತಿದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-85-02 ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು
QOP-85-03 ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು
8.5.3 ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮ
(ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರು)ಯು ಅನನುಸರಣೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನನುಸರಣೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾದವು. ಕೆಳಕಂಡ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಒಂದು ದಾಖಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ :
ಎ) ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು,
ಬಿ) ಅನನುಸರಣೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು,
ಸಿ) ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸುವುದು,
ಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು(ನೋಡಿ 4.2.4), ಹಾಗೂ
ಇ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮದ ಫಲಪ್ರದತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ದಾಖಲೆ
QOP-85-03 Corrective and Preventive ಅಚ್ತಿಒಂಸ್ QOP-85-03 ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು

1987ರ ಆವೃತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐಎಸ್‌ಒ 9000:1987 ಆವೃತ್ತಿಯು ಯುಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ ಬಿಎಸ್‌ 5750ರಂತೆಯೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು 'ನಮೂನೆ’ಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು:

 • ಐಎಸೊ‌ಒ 9001:1987 - ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರ ಮಾದರಿ ಯು, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ.
 • ಐಎಸ್‌ಒ 9002:1987 ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಯು ಮೂಲತಃ ಐಎಸ್‌ಒ 9001ರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.
 • ಐಎಸ್‌ಒ 9003:1987 ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಯು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಐಎಸ್‌ಒ 9000:1987 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯು.ಎಸ್‌. ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು ("MIL SPECS" - ಸೇನಾ ವಿವರಣೆಗಳು), ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

1994ರ ಆವೃತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐಎಸ್‌ಒ 9000:1994 ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ನಿವಾರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ,ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಐಎಸ್‌ಒನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ತನೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

2000ದ ಆವೃತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2000 ವು 9001, 9002, ಮತ್ತು 9003 ಎಂಬ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಗಳನ್ನು 9001 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಆವಶ್ಯಕ. 2000ದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ("ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆ" ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು). 2000ದ ಆವೃತ್ತಿಯು, ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾನದಂಡದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು (ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಪನಗಳು). ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಾಯಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಐಎಸ್‌ಒ 9000 ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಇವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.[೧] Archived 2010-06-27 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008 ಕೇವಲ ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2000ದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಐಎಸ್‌ಒ 14001:2004ರ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ. ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008ರಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008ನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸ್ವಯಂ‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. Archived 2010-11-27 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐಎಸ್‌ಒ ತಾನೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ಪಾಲನೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಎಸ್‌ಒ 9000:2000 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಎಂದೇ ಕರೆದರೂ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವೆಂದರೆ ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008. ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆರಡೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್‌ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಗುತ್ತದೆ; ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ’ತೊಂದರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ’ ("ಕ್ರಮಗಳ ಕೋರಿಕೆ" ಅಥವಾ "ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಪಟ್ಟಿ")ಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಧಾನಕರವಾದ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡೀದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಗೋಳಿಕ ನಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಐಎಸ್‌ಒ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಕೇಪೆಬಿಲಿಟಿ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಐಎಸ್‌ಒ 9001ರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಲ್ಲ.

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ: ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು). ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಗುರುತುಮಾಡಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು. ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 1994ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, "ಪಾಲನೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ"ಯ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು:

 1. ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ಹೇಳಿ (ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ)
 2. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ (ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)
 3. ಹೀಗೆ ಆಯಿತೆಂದು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿ (ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ.)

2000ದ ಇಸವಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವು ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಪಾಯ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ’ಪಾಲನೆ’ಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು:

1994ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯು "ಅಧಿಕರಣವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2000ದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ "ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೇ?"ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

ಐಎಸ್‌ಒ 19011 ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವು ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಇತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಎಮ್‌ಎಸ್‌ ( ಐಎಸ್‌ಒ 14001), ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್‌ (ಐಎಸ್‌ಒ 22000) ಮುಂತಾದುವಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯಮ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗಿಣ್ಣು ಮಾಡಿದಂತಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ; ಆದರೂ ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಅವು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು—ಪೋಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಗಳು (ಯುಎಸ್‌), ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಕರ್‌ ತಂಡಗಳು (ಮೆಕ್ಸಿಕೋ) ಮತ್ತು ನಗರ ಮಂಡಲಿಗಳು (ಯುಕೆ)—ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2000 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ತಮ್ಮ ಐಎಸ್‌ಒ 9000 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತರಬೇತಾದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಸ್ಥ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

 • ಟಿಕ್‌ಐಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಯುಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದ ಐಎಸ್‌ಒ 9000ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ.
 • ಎಎಸ್‌9000 ಎಂಬುದು ವಾಯುವಾಹನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಯುವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರೆಂದರೆ ಅಲೈಡ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌, ಆಲಿಷನ್‌ ಎಂಜಿನ್‌, ಬೋಯಿಂಗ್‌, ಜೆನೆರಲ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಎಂಜಿನ್ಸ್‌, ಲಾಕ್‌ಹೀಡ್‌-ಮಾರ್ಟಿನ್‌, ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನೆಲ್‌ ಡಗ್ಲಸ್‌, ನಾರ್ತ್‌ರೋಪ್‌ ಗ್ರುಮ್ಮಾನ್‌, ಪ್ರ್ಯಾಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಿಟ್ನಿ, ರಾಕ್‍ವೆಲ್‌-ಕೊಲಿನ್ಸ್‌, ಸೈಕೋರ್ಸ್ಕಿ-ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಡ್‍ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್‌. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಎಎಸ್‌9100 .
 • ಪಿಎಸ್‌ 9000 ಎನ್ನುವುದು ಫಾರ್ಮಾಕ್ಯುಟಿಕಲ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾರ್ಮಾಕ್ಯುಟಿಕಲ್‌ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಂಡವು ಪಿಎಸ್‌9000:2001ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಫಾರ್ಮಾಕ್ಯುಟಿಕಲ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಾನದಂಡ ಜಿಎಂಪಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಐಎಸ್‌ಒ 9001: 2000ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮಾಕ್ಯುಟಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಯೂಎಸ್‌ 9000 ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಟಿವ್‌ ಉತ್ಪಾದಕರು (ಜಿಎಂ‌, ಫೋರ್ಡ್‌, ಕ್ರಿಸ್ಲೆರ್‌) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅದು ಎಫ್‌ಎಂಇಎ‌ ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ಯೂಪಿ ಮುಂತಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯೂಎಸ್‌ 9000ದ ಜಾಗವನ್ನು ಐಎಸ್‌ಒ/ಟಿಎಸ್‌ 16949 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
 • ಐಎಸ್‌ಒ/ಟಿಎಸ್‌ 16949:2009 ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೋಟಿವ್‌ ಉತ್ಪಾದಕರು (ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಉತ್ಪಾದಕರು) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ; ಇದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮಾದರಿಗೆ ಐಎಸ್‍ಒ 9001:2008 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಐಎಸ್‌ಒ/ಟಿಎಸ್‌ 16949:2009 ಐಎಸ್‌ಒ 9001:2008ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಟಿವ್‌ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಟಿಎಲ್‌ 9000 ಎಂಬುದು ಟೆಲಿಕಾಂ‌ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ, ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಫೋರಮ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿ 4.0 ಮತ್ತು ಐಎಸ್‌ಒ 9001 ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ವಲಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಟಿಎಲ್‌ 9000ವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಯು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೂರ ಸಂವಹನಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು TL 9000 ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು
 • ISO 13485:2003 ISO 13485:2003 ಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ISO 9001:2000 ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ISO 9001:2000ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ISO 9001 ಹಾಗೂ ISO 9002 ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ISO 13485:2003 ಇದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ-ಒಂಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ISO 13485 ಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ISO 9001:2000ಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಸರಣೆಯೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 • ISO/TS 29001 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನಿಲ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು API Spec Q1 ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಅನುಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಫಲಪ್ರದತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ISO 9000 ದ ಫಲಪ್ರದತೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ:

 1. ISO 9001:2000 ದಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮಗಳು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವಿಯೇ? ಆವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸು: 2000 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ISO 9000:1994ದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲು ISO ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ)
 2. ಇದು ISO 9001:2000 ದ ದೂರು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
 3. ಇದು ISO 9001:2000 ದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಇದು ಹೂಡಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟ ಷೇರು, ಮಾರಾಟ ಬೆಳವಣಗೆ, ಮಾರಾಟದ ಎಲ್ಲೆಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಡ್‌ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ISO 9000:2000 ದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ, "ISO 9000ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ." ISO 9000 ನಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಲಾಯ್ಡ್‌ನು ನಡೆಸಿದ ನೋಂದಣಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಿಲಾಯ್ಟ್ಶ್‌-ಟಚ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಂದಣಿಯ ಖರ್ಚು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ISO ವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ:

 1. ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ನೌಕರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
 6. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ್ದೆ.
 7. ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
 8. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 800 ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು, ISO 9000ಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತ್ದದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೋಂದಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ISO 9001 ಯೆಡೆಗಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ " ಇದು ಕೇವಲ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ" [೨] ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಮೊದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ISO 9001 ಇದರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತವಮಾದ್ದವು ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ISO 9001 ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಡನ್ ಪ್ರಕಾರ, ISO 9001 ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಿಂತ ರ್ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ISO 9000 ನಿರ್ದೇಶಕತ ತತ್ವವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ; (ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ) ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೇಡ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ISO 9001 ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹತೆಯು ಯಶಸ್ವೀ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವೇಡ್‌ನ ವಾದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಯುಎಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ISO 9000 ದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ISO 9000 ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ISO 9000 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಕಂಪೆನಿಯು ವಿರುದ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ವೆಚ್ಚವು ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕತೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. 0/}ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿಗುಣಮಟ್ಟವು ಅಪಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. {0/{1/}}[೩] ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಯಕೆಗಿಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. 0/}ನೀವು ಕೇವಲ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ,ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರದ ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ISOನ ರಾಗರ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. " ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತಾಣವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಗೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ISO ತಾನಾಗಿ ISO 9001 ನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.[೪] ವರದಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಠೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳೆಡೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರವಚನಗಳಾದ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಗಳು, ಗಂಟೆ ತಿರುವಿನಂತೆ ರಚಿತವಾದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗೀಳನ್ನು ತೋರುವ ಜೀವನಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮ್‌ಸನ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಾರಾಂಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ISO 9000ನ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸಿದರು :[೨]

"Good business judgment is needed to determine its proper role for a company. Is certification itself important to the marketing plans of the company? If not, do not rush to certification. Even without certification, companies should utilize the ISO 9000 model as a benchmark to assess the adequacy of its quality programs."

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ೧.೦ ೧.೧ ಗುಣಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಪಿಡಿ-ಆರ್. ಆನಂದನ್ ತ್ರಿ-ಸುಬಿಯಾಂಟೋ 11/15/08 ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; name "ಕೈಪಿಡಿ" defined multiple times with different content
 2. ೨.೦ ೨.೧ "Good Business Sense Is the Key to Confronting ISO 9000" Frank Barnes in Review of Business, Spring 2000.
 3. "ISO a GO-Go." Mark Henricks. Entrepreneur Magazine Dec 2001.
 4. ದ ISO ಸರ್ವೇ – 2005 (ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಡಿಎಫ್, 3 ಎಮ್‌ಬಿ), ISO, 2005

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬ್ಯಾಮ್‌ಫೋರ್ಡ್, ರಾಬರ್ಟ್; ಡೈಬ್ಲರ್, ವಿಲಿಯಂ (2003). ISO 9001: 2000 ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ : ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ.). CRC ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ISBN 0849320631, ISBN 978-0849320637
 • ನವೆಹ್. ಇ., ಮರ್ಕ್ಯಸ್, ಎ. (2004) "ವೆನ್ ಡಸ್ ISO 9000 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರುವ್‌ಮೆಂಟ್?", IEEE ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ , 51(3), 352–363.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9000&oldid=1222642" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ