ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಟೀಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


ಹಿಂದೂಗಳು ನಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು, ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಂದ, ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸುಧಾರಕರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸುಧಾರಕರು ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.