ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Harishchandra by RRV.jpg

ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ದೊರೆ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಸರಾದವನು.ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ದೊರೆ ತ್ರಿಶಂಕು,ತಾಯಿ ಸತ್ಯವ್ರತೆಯ ಮಗ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದನು.

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಯೋಧ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯವನು ಚಾಣಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು ಆಳುತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸತ್ಯವನು ಬಿಟು ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ಅವನಿಗೂಂದು ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯನು ಕೂಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರನೆಂಬ ಮುನಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದರು.

ಒಂದು ದಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ. ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಳುವಿನ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಅವನು ಅದೆ ಶಬ್ದವನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹುಡುಕಿಕೂಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮೆತ್ರನ ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿದ...ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರನ ಮುನಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗವಾಯಿತು ಮುನಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧನ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೂತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಡಲು ಕೇಳಿದ, ಅದರೆ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಕೊಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುವುದೆಲ್ಲ.

ಕೂಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೂಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನು ಬಿಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶೈವ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಗ ರೋಹಿತಶ್ವನೊಂದಿಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೂರಟರು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಅವನು ಮಾತು ಕೊಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತು ಬರುತ್ತಿತು ಆಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿಟ್ಟನು. ಶೈವ್ಯ ಹೋಗುವಾಗ, ರೋಹಿತಶ್ವ ಗಳಗಳನೆ ಆಳುತ್ತಿದನು ಇದನು ಕಂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇವನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ, ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಂಎ ಹಣವನು ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲದೆ ತನ್ನನೆ ತಾನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಚಂಡಾಲನ (ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯವನು) ಹತ್ತಿರ ಮಾಲೆಕೂಂಡ ಈ ಹಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರನಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಂತೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಿಭಿಸಿದನು.

ಶ್ವೆವ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗ ಹೂವುವನ ತರಲು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಹಾವೂಂದು ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬೀಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ಶವವನು ತೆಗೆದಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ .ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯವನು ಕಂಡು ದುಖಃ ಪಡುತ್ತಾನೆ . ಶವವನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ವೆವ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಡದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಲು ಮುದಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಟೆ ಸತ್ಯವನು ಒಪಿದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತಶ್ವನನ್ನು(ಮಗ) ಬದುಕಿಸಿಡುತ್ತನೆ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನು ಬೀಡಲು ಸಿದ್ದನಾಗಿದ..

ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೂಕಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ’ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’
  • ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ
  • ’ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ’ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಕೃತಿ